ལས་བྱ།

ལས་བྱ་འདེམས་གཞི་ཁྭ་ཤོག་ངོས་ནང་རེའུ་མིག་ནང་ཐོན་པའི་བྱ་ལས་ཁ་ཤས་ལ་ཧུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.


ལས་བྱ་དང་ཧུང་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ན་སྔོན་ལ་ཧུང་རྩོམ་འབྲི་བྱེད་དགོས་ བྱ་ལས་ཐོན་དུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཚིག་ཚང་མ་ཧུང་ནང་ཚུད་པ་དགོས། དེ་རྗེས་བྱ་ལས་འཁྲིས་ཀྱི་...གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། གཏན་འཁེལ་ཧུང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཁག་སྤྱོད་པོས་རང་དབང་ངང་སྡེབ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་སྟེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་སྤྱད་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་མངོན་པར་བྱས་ཆོག

  1. ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ་མངོན།

  2. སུབ་པའི་(གཞི་གྲངས་ཟིན་འགོད་ཀྱི་)བཀོལ་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བ།

  3. ཞུགས་གྲངས་བརྩད་འདྲི།

  4. གཞི་གྲངས་ཟིན་བྲིས་ཉར་ཚགས་བྱེད་དུས་བརྟག་དཔྱད་ནང་འཇུག་བྱེད།

དཔེར་ན་ ཟིན་ཐོ་སུབ་དུས་"གཏན་འཁེལ་སུབ་པའི།"རེ་ཞུ་བཏང་ཆོག་ དཔེར་ན་"གཏན་འཁེལ་གྱིས་མཁོ་མཁན་ xyz སུབ་འདོད་དམ།"

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can delete an event from the list by pressing the Del key.


གཤམ་ལ་རེའུ་མིག་ནང་ཧུང་དང་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ཆོག་པའི་ལས་བྱ་ཡོད་ཚད་སྒྲིག་པའམ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

ཁུར་སྣོན་བྱེད་དུས།

The When loading event occurs directly after the form has been loaded.

གསར་བརྗེའི་སྔོན།

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

གསར་བཅོས་བྱས་རྗེས།

The After update event occurs after the control content changed by the user has been written into the data source.

བསྐྱར་བཀོད་སྔོན་དུ།

The Prior to reset event occurs before a form is reset. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

གལ་ཏེ་གཤམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཐོན་ན་ རེའུ་མིག་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

  1. སྤྱོད་པོས་མཚན་འཇོག་བྱེད་པའི་བསྐྱར་གནས་མཐེབ་གནོན་གྱི་ (HTML) གནོན་མཐེབ་ངོས་བཟུང་བྱེད།

  2. གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་ནང་གསར་པའི་ཟིན་བྲིས་སྟོང་པ་ཞིག་གསར་འཛགས་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན་ མཐའ་མཇུག་གི་ཟིན་འགོད་ནང་གཤམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་གནོན་མཐེབ་གནོན་དགོས།

བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་རྗེས།

The After resetting event occurs after a form has been reset.

གོང་འབུལ་གྱི་སྔོན་ལ།

The Before submitting event occurs before the form data is sent.

ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཤོར་བ།

The Error occurred event is activated if an error occurs when accessing the data source. This applies to forms, list boxes and combo boxes.

ཕྱིར་འབུད་ཀྱི་གོང་ལ།

The Before unloading event occurs before the form is unloaded; that is, separated from its data source.

ཕྱིར་འབུད་བྱེད་དུས།

The When unloading event occurs directly after the form has been unloaded; that is, separated from its data source.

བཀོལ་སྤྱོད་ཟིན་འགོད་བྱས་རྗེས།

The After record action event occurs directly after the current record has been changed.

བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་བྱེད་དུས།

The When reloading event occurs directly after the form has been reloaded. The data content has already been refreshed.

བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་མ་བྱས་གོང་།

The Before reloading event occurs before the form is reloaded. The data content has not yet been refreshed.

ཞུགས་གྲངས་སྐོང་འཇུག

The Fill parameters event occurs when the form to be loaded has parameters that must be filled out. For example, the data source of the form can be the following SQL command:

SELECT * FROM address WHERE name=:name

འདི་རྒྱུ་ name ནི་ཁུར་སྣོན་ལ་ངེས་པར་དུ་སྐོང་འབྲི་བྱ་རྒྱུའི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན། འབྱུང་འཐུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འོག་ཞུགས་གྲངས་རང་འགུལ་ངང་གོང་རིམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་འདེམས་པ་མ་ཟད་སྐོང་འཇུག་བྱེད། གལ་སྲིད་ཞུགས་གྲངས་འབྲི་འཇུག་བྱ་ཐབས་བྲལ་ན་ལས་བྱ་འདི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཐག་སྦྲེལ་ཧུང་གིས་ཞུགས་གྲངས་སྐོང་འཇུག་བྱེད་ཆོག

ཟིན་ཐོ་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་སྔོན་ལ།

The Before record change event occurs before the current record pointer is changed. For example, the linked macro can prevent this action by returning "FALSE".

ཟིན་འགོད་བཟོ་བཅོས་བྱས་རྗེས།

The After record change event occurs directly after the current record pointer has been changed.

ཟིན་འགོད་བཟོ་བཅོས་མ་བྱས་གོང་།

The Before record action event occurs before the current record is changed. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

སུབ་པ་གཏན་འཁེལ།

The Confirm deletion event occurs as soon as data has been deleted from the form. For example, the linked macro can request confirmation in a dialog.

Please support us!