ལས་བྱ།

ལས་བྱ་འདེམས་གཞི་ཁྭ་ཤོག་ངོས་ནང་རེའུ་མིག་ནང་ཐོན་པའི་བྱ་ལས་ཁ་ཤས་ལ་ཧུང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Open context menu of a selected form element - choose Form - Events tab.

Open Form Controls toolbar or Form Design toolbar, click Form icon - Events tab.


ལས་བྱ་དང་ཧུང་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ན་སྔོན་ལ་ཧུང་རྩོམ་འབྲི་བྱེད་དགོས་ བྱ་ལས་ཐོན་དུས་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཚིག་ཚང་མ་ཧུང་ནང་ཚུད་པ་དགོས། དེ་རྗེས་བྱ་ལས་འཁྲིས་ཀྱི་...གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། གཏན་འཁེལ་ཧུང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ཁག་སྤྱོད་པོས་རང་དབང་ངང་སྡེབ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་སྟེ་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་སྤྱད་ནས་བཀོལ་སྤྱོད་མངོན་པར་བྱས་ཆོག

  1. ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ་མངོན།

  1. སུབ་པའི་(གཞི་གྲངས་ཟིན་འགོད་ཀྱི་)བཀོལ་སྤྱོད་ངོས་བཟུང་བ།

  1. ཞུགས་གྲངས་བརྩད་འདྲི།

  1. གཞི་གྲངས་ཟིན་བྲིས་ཉར་ཚགས་བྱེད་དུས་བརྟག་དཔྱད་ནང་འཇུག་བྱེད།

དཔེར་ན་ ཟིན་ཐོ་སུབ་དུས་"གཏན་འཁེལ་སུབ་པའི།"རེ་ཞུ་བཏང་ཆོག་ དཔེར་ན་"གཏན་འཁེལ་གྱིས་མཁོ་མཁན་ xyz སུབ་འདོད་དམ།"

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

The events that are shown in the Events dialog cannot be edited directly. You can delete an event from the list by pressing the Del key.


གཤམ་ལ་རེའུ་མིག་ནང་ཧུང་དང་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ཆོག་པའི་ལས་བྱ་ཡོད་ཚད་སྒྲིག་པའམ་ངོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད།

ཁུར་སྣོན་བྱེད་དུས།

རེའུ་བྱང་ཁུར་སྣོན་བྱས་རྗེས་ ལམ་སེང་ཁུར་སྣོན་བྱེད་དུས་ལས་བྱ་ཐོན་ནོ།

གསར་བརྗེའི་སྔོན།

The Before update event occurs before the control content changed by the user is written into the data source. The linked macro can, for example, prevent this action by returning "FALSE".

གསར་བཅོས་བྱས་རྗེས།

སྤྱོད་པོས་བཟོ་བཅོས་བྱས་པའི་ཚོད་ཆས་ཀྱི་ནང་དོན་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ནང་འབྲི་འཇུག་བྱས་རྗེས་ "གསར་བཅོས་བྱས་རྗེས།"ལས་བྱ་ཐོན་ནོ།

བསྐྱར་བཀོད་སྔོན་དུ།

རེའུ་བྱང་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྔོན་དུ་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྔོན་ལས་བྱ་ཐོན། ཐག་སྦྲེལ་གྱི་རུང་གིས་ "FALSE" ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་བརྒྱུད་བཀོལ་སྤྱོད་འདི་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད།

གལ་ཏེ་གཤམ་གྱི་ཆ་རྐྱེན་ཞིག་ཐོན་ན་ རེའུ་མིག་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

  1. སྤྱོད་པོས་མཚན་འཇོག་བྱེད་པའི་བསྐྱར་གནས་མཐེབ་གནོན་གྱི་ (HTML) གནོན་མཐེབ་ངོས་བཟུང་བྱེད།

  2. གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་པའི་རེའུ་མིག་ནང་གསར་པའི་ཟིན་བྲིས་སྟོང་པ་ཞིག་གསར་འཛགས་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན་ མཐའ་མཇུག་གི་ཟིན་འགོད་ནང་གཤམ་གྱི་ཟིན་བྲིས་གནོན་མཐེབ་གནོན་དགོས།

བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་རྗེས།

རེའུ་བྱང་བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་རྗེས་ བསྐྱར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་རྗེས་ལས་བྱ་ཐོན་ནོ།

གོང་འབུལ་གྱི་སྔོན་ལ།

རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་བསྐུར་བའི་སྔོན་དུ་གོང་འབུལ་སྔོན་ལས་བྱ་ཐོན་ནོ།

ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་ཤོར་བ།

གལ་ཏེ་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ལ་མཚམས་འདྲི་བྱེད་པའི་བརྒྱུད་རིམ་ནང་ནོར་འཁྲུལ་ཐོན་ན་ གསོན་སློང་ལ་ནོར་འཁྲུལ་གྱི་ལས་བྱ་ཞིག་ཐོན་ ལས་བྱ་འདི་རེའུ་བྱང་དང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ ཚོ་སྒྲིག་ལ་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཕྱིར་འབུད་ཀྱི་གོང་ལ།

རེའུ་བྱང་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་པའི་སྔོན་ལ་སྟེ་རེའུ་བྱང་དང་ དེའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཁག་དབྱེའི་སྔོན་ལ་ ཕྱིར་འབུད་པའི་གོང་ལས་བྱ་ཐོན་ནོ།

ཕྱིར་འབུད་བྱེད་དུས།

རེའུ་བྱང་ཕྱིར་འབུད་བྱས་རྗེས་ཏེ་རེའུ་བྱང་དང་དེའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཁག་དབྱེ་བྱས་རྗེས་ལམ་སེང་ཕྱིར་འབུད་བྱེད་དུས་ལས་བྱ་ཐོན་ནོ།

བཀོལ་སྤྱོད་ཟིན་འགོད་བྱས་རྗེས།

མིག་སྔའི་ཟིན་ཐོ་བཟོ་བཅོས་བྱས་རྗེས་ ལམ་སེང་ཟིན་ཐོ་བཀོལ་སྤྱོད་ཀྱི་རྗེས་ལ་ལས་བྱ་ཐོན།

བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་བྱེད་དུས།

རེའུ་བྱང་བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་བྱས་རྗེས་ ལམ་སེང་བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་བྱེད་དུས་ལས་བྱ་ཐོན། གཞི་གྲངས་ཀྱི་ནང་དོན་གསར་བཅོས་བྱས་ཟིན།

བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་མ་བྱས་གོང་།

བསྐྱར་དུ་རེའུ་བྱང་ཁུར་སྣོན་བྱེད་པའི་སྔོན་དུ་བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་བྱེད་པའི་སྔོན་ལས་བྱ་ཐོན། གཞི་གྲངས་ནང་དོན་གསར་བཅོས་བྱས་མེད་པ།

ཞུགས་གྲངས་སྐོང་འཇུག

ཁུར་སྣོན་བྱ་རྒྱུའི་རེའུ་བྱང་ནང་སྐོང་འཇུག་བྱ་རྒྱུའི་ཞུགས་གྲངས་ལྡན་དུས་ སྐོང་འཇུག་ཞུགས་གྲངས་ལས་བྱ་ཐོན་ནོ། དཔེར་ན་ རེའུ་བྱང་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ནི་གཤམ་གྱི་ SQL བཀའ་ཚིག་ཡིན་ཆོག་པ་བཞིན་ནོ།

SELECT * FROM address WHERE name=:name

འདི་རྒྱུ་ name ནི་ཁུར་སྣོན་ལ་ངེས་པར་དུ་སྐོང་འབྲི་བྱ་རྒྱུའི་ཞུགས་གྲངས་ཡིན། འབྱུང་འཐུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་འོག་ཞུགས་གྲངས་རང་འགུལ་ངང་གོང་རིམ་གྱི་རེའུ་མིག་ནང་འདེམས་པ་མ་ཟད་སྐོང་འཇུག་བྱེད། གལ་སྲིད་ཞུགས་གྲངས་འབྲི་འཇུག་བྱ་ཐབས་བྲལ་ན་ལས་བྱ་འདི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཐག་སྦྲེལ་ཧུང་གིས་ཞུགས་གྲངས་སྐོང་འཇུག་བྱེད་ཆོག

ཟིན་ཐོ་བཟོ་བཅོས་ཀྱི་སྔོན་ལ།

མིག་སྔའི་ཟིན་འགོད་སྟོན་མདའ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་སྔོན་ལ་ཟོན་ཐོ་བཟོ་བཅོས་སྔོན་ལས་བྱ་ཐོན། དཔེར་ན་ ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཧུང་ "FALSE" ཕྱིར་ལོག་བྱས་པ་བརྒྱུད་བཀོལ་སྤྱོད་འདི་ལ་བཀག་འགོག་བྱེད།

ཟིན་འགོད་བཟོ་བཅོས་བྱས་རྗེས།

མིག་སྔའི་ཟིན་བྲིས་སྟོན་མདའ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱས་རྗེས་ལམ་སེང་ཟིན་བྲིས་ཁུར་སྣོན་བྱེད་པའི་སྔོན་ལས་བྱ་ཐོན།

ཟིན་འགོད་བཟོ་བཅོས་མ་བྱས་གོང་།

མིག་སྔའི་ཟིན་ཐོ་བཟོ་བཅོས་བྱ་རྒྱུའི་སྔོན་དུ་ཟིན་ཐོའི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུའི་སྔོན་ལ་ལས་བྱ་ཐོན། དཔེར་ན་ ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཧུང་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་རྣམ་པར་ངེས་བཟུང་བྱེད་པར་སྤྱོད་དོ།

སུབ་པ་གཏན་འཁེལ།

གཞི་གྲངས་རེའུ་བྱང་ནང་སུབ་ན་ ལམ་སེང་སུབ་པ་ངོས་བཟུང་ལས་བྱ་ཐོན་ནོ། དཔེར་ན་ ཐག་སྦྲེལ་གྱི་ཧུང་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་རྣམ་པར་ངེས་བཟུང་བྱེད་པར་སྤྱོད་དོ།

Please support us!