གཞི་གྲངས།

The Data tab page allows you to assign a data source to the selected control.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Open context menu of a selected form element - choose Control Properties - Data tab.

Open Form Design toolbar, click Control icon - Data tab.


note

For forms with database links, the associated database is defined in the Form Properties. You will find the functions for this on the Data tab page.


The possible settings of the Data tab page of a control depend on the respective control. You will only see the options that are available for the current control and context.
The following fields are available:

ཁུངས་དྲ་མིག་ས་ཁོངས།

Enter a cell range that contains the entries for a list box or combo box on a spreadsheet. If you enter a multi-column range, only the contents of the leftmost column are used to fill the control.

གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ།

With database forms, you can link controls with the data fields.

གཤམ་དུཁ་ཤས་ཡང་སྲིད།

 1. གནས་ཚུལ་ཁག་དང་པོ་ནི་རེའུ་བྱང་ནང་རེའུ་མིག་གཅིག་ཁོ་ན་ལ་ཡོད།

  གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་ ནང་དོན་གྱི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་མངོན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 2. གནས་ཚུལ་རིགས་གཉིས་པ་ ཚོད་འཛིན་ནི་ SQL བཙལ་འདྲ་འཛུགས་པའི་ཡན་ལག་རེའུ་བྱང་ཤིག་ལ་གཏོགས་ཡོད།

  གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་ནང་དོན་གྱི་ SQL བརྗོད་བྱའི་ཡིག་དུམ་མངོན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 1. གནས་ཚུལ་རིགས་གསུམ་པ་ ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ།

  ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་ གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་མིག་སྔའི་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ སྤྱོད་པོས་ནང་འཇུག་གམ་ཡང་ན་བདམས་རུང་བའི་ཐང་ནི་ཡིག་དུམ་ནང་ཉར་ཚགས་སྤྱོད། (ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་རེའུ་འགོད་ནང་མངོན་པའི་གྲངས་ཐང་ནི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་ SQL བརྗོད་བྱ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།)

 2. གནས་ཚུལ་རིགས་བཞི་པ་ རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

  གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་ནང་མངོན་པའི་གཞི་གྲངས་རང་ཚུད་མེད་ཡིན་ནའང་ རེའུ་མིག་ཞིག་ཚུད་ཡོད་རེའུ་མིག་སྤྱི་སྤྱོད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་ལ་ཐལ་སྦྲེལ་བྱེད།

  རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མིག་སྔའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་གི་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད་པའི་གཞི་གྲངས་ཁུངས་རེའུ་མིག་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའམ་ཡང་ན་ཚོད་འཛིན་རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མངོན་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གལ་སྲིད་རེའུ་མིག་གཉིས་སྤྱི་སྤྱོད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བ་བརྒྱུད་ གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་རྒྱུན་གཏན་གསལ་ངེས་ཀྱི་མཚོན་ཨང་ནང་གསོག་ཉར་བྱེད་ཡོད། དེའི་ནང་དོན་ནི་རེའུ་བྱང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གི་ SQL བརྗོད་བྱ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ་མངོན་ཡོད།

འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ཁྱེར་ཡོད་པ་ཐག་སྦྲེལ་ཀྱི་རེའུ་མིག་ནང་ SQL བརྗོད་པ་བརྒྱུད་དེ་བྱེད་ནུས་འདི་(གནས་ཚུལ་རིགས་བཞི་པ་) མངོན་འགྱུར་བྱེད་ལ་གཞི་གྲངས་རེའུ་འགོད་བརྒྱུད་དམིགས་ཡུལ་འདི་གྲུབ་པ་བྱེད།

ཐག་སྦྲེལ་རེའུ་མིག་བརྒྱུད་(SQL བརྗོད་བྱ་)འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་གཞི་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་མངོན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་འདི་གཞུང་སྤྱོད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་བརྒྱུད་རེའུ་བྱང་ལ་བརྟེན་པའི་རེའུ་མིག་དང་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་ཡོད་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་དགོས་ངེས་ཡིན།

གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ཡིག་དུམ་གྱི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ནང་ "sql" ཡང་ན་ "sql [Native]"འདེམས་ SQL Select བརྒྱུད་གསར་བཟོ་བྱེད། དཔེར་ན་ "Orders" རེའུ་མིག་ "Customers" མིག་སྔའི་རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་"Orders" རེའུ་མིག་ནི་ SQL བརྗོད་བྱ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

SELECT CustomerName, CustomerNo FROM Customers,

གཞན་ཡང་"CustomerName" ནི་ཐག་སྦྲེལ་གྱི "Customers" རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་"CustomerNo" རེད་ "Customers" རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་རེའུ་མིག་འདི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་འོག་གཏན་འཁེལ་བའི་ "Orders" རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་གི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

ཐང་རེའུ་འགོད་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་སྤྱོད་པ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་བེད་སྤྱད་བྱེད་ འདི་ནི་མཚན་ཉིད་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་གི་རེའུ་འགོད་ཡིན། འདི་འདྲ་ རེའུ་བྱང་ནང་གི་ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ཐད་ཀར་མངོན་མི་ཐུབ་ གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་གཏན་འཁེལ་བའི་གྲངས་ཐང་བརྒྱུད་མངོན།

གལ་སྲིད་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་སྤྱད་ན་ རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་མངོན་མི་ཐུབ་ གཏན་འཁེལ་གྱི་གྲངས་ཐང་མཐོང་ཐུབ། གལ་སྲིད་གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཡི་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ནང་"གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས་པ་མ་ཟད་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་(རྒྱུན་གཏན།འདེམས་གཞི་ཁཱ་) ནང་རེའུ་བྱང་ནང་མཐོང་ཐུབ་པའི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འདི་དག་དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་གཞི་གྲངས་ནང་དོན་སྤྲད་པ་དང་སྡུར་བ་བྱེད། གལ་སྲིད་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ནང་དོན་དང་འཚམས་ན་རེའུ་བྱང་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་མངོན།

ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག

Specifies the reference to a linked cell on a spreadsheet. The live state or contents of the control are linked to the cell contents. The following tables list the controls and their corresponding link type:

ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་གི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ།

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

Select the check box:

TRUE is entered into the linked cell.

Deselect the check box:

FALSE is entered into the linked cell.

Tri-state check box is set to "undetermined" state:

#NV is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Check box is selected.
If entered value is FALSE or 0: Check box is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

གལ་སྲིད་གནས་སྟངས་གསུམ་གྱི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཡིན་ན་"གཏན་འཁེལ་མིན།"གནས་སྟངས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་ དེ་མིན་བདམས་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བརྩིས་མེད་གཏོང་།

Select the box. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Deselect the box. The Reference value box contains text:

An empty string is copied to the cell.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ།

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

བདམས་པའི་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བརྩིས་མེད།


ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་གི་འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་(རྐྱང་འདེམས་གནོན་མཐེབ་)

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

Select the option button:

TRUE is entered into the linked cell.

Option button is deselected by selecting another option button:

FALSE is entered into the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

If entered value is TRUE or not 0: Option button is selected.
If entered value is FALSE or 0: Option button is deselected.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Option button is deselected.

Click the option button. The Reference value box contains text:

The text from the Reference value box is copied to the cell.

Click another option button of the same group. The Reference value box contains text:

An empty string is copied to the cell.

The Reference value box contains text. Enter the same text into the cell:

བདམས་པའི་འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ།

The Reference value box contains text. Enter another text into the cell:

འདེམས་གཞི་གནོན་མཐེབ་གཙང་སེལ།


ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་གི་ཡི་གེའི་སྒྲོམ།

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

Enter text into the text box:

Text is copied into the linked cell.

Clear the text box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number in the linked cell:

Text or number is copied into the text box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the text box.

Clear the linked cell:

Text box is cleared.


ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་ལྡན་པའི་གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་དང་རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ།

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

Enter a number into the field:

Number is copied into the linked cell.

Clear the field:

Value 0 is set in the linked cell.

Enter a number or a formula that returns a number in the linked cell:

Number is copied into the field.

Clear the linked cell, or enter text, or enter a formula that returns text or an error:

Value 0 is set in the field.


ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གྱིས་ཐག་སྦྲེལ་མ་ཚུལ་མི་མཚུངས་པ་གཉིས་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱིས་གཏོགས་གཤིས་"ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་ནང་དོན།"ལ་དཔྱད་གཟིགས་མཛོད།

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents.

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell.

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

Select a single list item:

ནང་དོན་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ཟིན་ གཤར་བྱང་གི་ཡིག་དེབ་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

Selection is linked: Position of the selected item is copied into the linked cell.
For example, if the third item is selected, the number 3 will be copied.

Select several list items:

#NV is entered into the linked cell.

Deselect all list items:

Contents are linked: Linked cell is cleared.

Selection is linked: Value 0 is entered in the linked cell.

Enter text or a number into the linked cell:

Contents are linked: Find and select an equal list item.

Selection is linked: The list item at the specified position (starting with 1 for the first item) is selected. If not found, all items are deselected.

Enter a formula into the linked cell:

Find and select a list item that matches the formula result and link mode.

Clear the linked cell:

Deselect all items in the list box.

Change the contents of the list source range:

འགྱུར་བ་བཏང་བ་གཞིར་བྱས་ རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཤར་བྱང་གསར་བརྗེ་བྱེད། བདམས་པའི་རྣམ་གྲངས་སོར་ཉར་བྱས་པ་དེས་ཐག་སྦྲེལ་གྱི་དྲ་མིག་གསར་བརྗེ་བྱེད་པར་འགྱུར།


ཐག་སྦྲེལ་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་གི་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ།

བྱ་འགུལ།

འབྲས་བུ།

Enter text into the edit field of the combo box, or select an entry from the drop-down list:

Text is copied into the linked cell.

Clear the edit field of the combo box:

Linked cell is cleared.

Enter text or a number into the linked cell:

Text or number is copied into the edit field of the combo box.

Enter a formula into the linked cell:

Formula result is copied into the edit field of the combo box.

Clear the linked cell:

Edit field of the combo box is cleared.

Change the contents of the list source range:

འགྱུར་བ་བཏང་བ་གཞིར་བྱས་ མར་འཐེན་རེའུ་འགོད་རྣམ་གྲངས་གསར་བཅོས་བྱ། ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་རྩོམ་སྒྲིག་ཡིག་དུམ་དང་ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་འགྱུར་ལྡོག་མི་འབྱུང་།


ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན།

Select the mode of linking a list box with a linked cell on a spreadsheet.

 1. Linked contents: Synchronize the text contents of the selected list box entry with the cell contents. Select "The selected entry".

 2. Linked selection position: The position of the single selected item in the list box is synchronized with the numerical value in the cell. Select "Position of the selected entry".

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་(ཁ་ཕྱེད་)

You can assign a reference value to option buttons and check boxes. The reference value will be remitted to a server when sending the web form. With database forms the value entered here will be written in the database assigned to the control field.

Web རེའུ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་།

ཁྱེད་ཀྱིས་ Web རེའུ་བྱང་ཞིག་འཆར་འགོད་བྱས་ཏེ་ཞབས་ཞུའི་ཆས་དེ་ཚོད་ཆས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཆ་འཕྲིན་ལ་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད་ འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ཧ་ཅང་བེད་སྤྱོད་ཡོད། ཡིག་ཆས་ལ་སྤྱོད་པོས་རྐྱང་རྡེབ་སྐབས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ནི་ཞབས་ཞུའི་ཆས་བསྒྱུར།

དཔེར་ན་ ཁྱེད་ལ་ཚོད་འཛིན་ཡིག་དུམ་ -"མོ་དང།""ཕོ།"འདེམས་གཞི་གཉིས་ཡོད་ན་ ཁ་སོ་སོར་དེ་ཐག་པ་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་"1"དང་"2" སྤྱོད་པོས་"མོ།"ཡིག་དུམ་རྐྱང་རྡེབ་སྐབས་ གྲངས་ཐང་"1"བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད་ "ཕོ།"ཡིག་དུམ་རྐྱང་རྡེབ་སྐབས་ གྲངས་ཐང་"2"བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད།

གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་གི་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་།

གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འདེམས་གཞི་སྒྲོམ་ཡང་ན་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་གྱི་གནས་སྟངས་བྲིས་རྟགས་བྱེད་ འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འདི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཉར་འཇུག་བྱེད། དཔེར་ན་ གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོ་གཅིག་གི་འདེམས་གཞི་ 3 "ལས་ཁྲའི་ནང་།" "ལེགས་གྲུབ།"དང་"བསྐྱར་ཟློས་བཟོ་ལྟ།"སྤྲོད་ན་ཁག་སོ་སོར་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་ "ToDo"、"OK" དང་ "WV" བགོ་བཤའ་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་གཞི་ཚང་མ་འདེམས་སྐབས་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་འདི་དག་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་མངོན།

འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་(བརྒྱབ་)

Check boxes and radio buttons in spreadsheets can be bound to cells in the current document. If the control is enabled, the value you enter in Reference value (on) is copied to the cell. If the control is disabled, the value from Reference value (off) is copied to the cell.

འཚག་འདེམས་བེད་སྤྱོད་བྱ་རྒྱུ་དགོང་འཆར་འདོན།

While designing your form, you can set the "Filter proposal" property for each text box in the Data tab of the corresponding Properties dialog. In subsequent searches in the filter mode, you can select from all information contained in these fields. The field content can then be selected using the AutoComplete function. Note, however, that this function requires a greater amount of memory space and time, especially when used in large databases and should therefore be used sparingly.

རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གི་རིགས།

Determines the data to fill the lists in list and combo boxes.

གལ་སྲིད་"གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས་གཞི་བེད་སྤྱད་ན་ཚོད་ཆས་ནི་རྒྱུན་གཏན།འདེམས་གཞི་ཁཱ་ནང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ཡིག་དུམ་ནང་ཚུད་པའི་གཤར་བྱང་ཡོད་ཚད་མངོན། གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ཆ་བཞག་ན་འདྲེན་སྤྱོད་ཐང་བེད་སྤྱོད་ཆོག་(གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་བེད་སྤྱོད།ས་བཅད་དང་པོ་ལ་གཟིགས་)

གལ་སྲིད་ཚོད་ཆས་ཀྱི་ནང་དོན་ནི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནས་ཡོད་ན་འདེམས་གཞི་གཞན་སྤྱད་དེ་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱི་རིགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེར་ན་ རེའུ་མིག་གམ་ཡང་ན་བཙལ་འཚོལ་འདེམས་ཆོག

རེའུ་འགོད་ནང་དོན།

With database forms, specifies the data source for the list content of the form-element. This field can be used to define a value list for documents without a database connection.

གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ལ་བལྟོས་ནས་བཤད་ན་གཞི་གྲངས་ཁུངས་ཀྱིས་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་མམ་ཚོ་སྒྲིག་གཤར་བྱང་གཏན་འཁེལ་བྱེད། གཞི་གྲངས་མཇོད་ནང་བྱ་ཡུལ་འདི་དག་བསྡད་ཡོད་ཕྱིར་བདམས་པའི་རིགས་གཞིར་བཟུང་ནས་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གི་གཞི་གྲངས་མི་འདྲ་བ་འདེམས་ཆོག རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ནང་བདམས་པའི་རིགས་ཀྱི་སྤྱོད་རུང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡོད་ཚད་འདིར་ཪྙེད་ཐུབ། གལ་ཏེ་"ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས་གཞི་རིགས་ལ་བརྩིས་ནས་བདམས་ན་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ནང་འདྲེན་སྤྱོད་སྤྱད་ཆོག གལ་ཏེ་ཚོད་ཆས་ཀྱི་མངོན་པ་ནི་ SQL བཀའ་ཚིག་གིས་ཚོད་འཛིན་བྱས་ན་ འདིར་ SQL བརྗོད་པ་ནང་འཇུག་བྱེད་དགོས།

SQL བཀའ་ཚེག་དཔེ་གཞི།

དཔེར་ན་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་ SQL བཀའ་ཆིག་ལ་རེའུ་བྱང་ཞིག་ཡོད།

SELECT Field1, Field2 FROM Table (རེའུ་མིག་ནང་ཡིག་དུམ་1 ཡིག་དུམ་2འདེམས་)

གནས་འདི་"རེའུ་མིག"ནི་གཞི་གྲངས་ཚོད་ཆས་ཡིག་དུམ་གྱི་རེའུ་འགོད་ནང་མངོན་པའི་རེའུ་མིག་(རེའུ་འགོད་རེའུ་མིག་)"ཡིག་དུམ་ 1"ནི་རེའུ་བྱང་ནང་གི་མཐོང་རུང་གཤར་བྱང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དེའི་ནང་དོན་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནང་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡིན།"ཡིག་དུམ་ 2"རེའུ་བྱང་ནང་ཡིག་དུམ་ཡིན་ གལ་སྲིད་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་=1འདེམས་ན་ ཡིག་དུམ་འདི་དང་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་(གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་)གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

དཔེར་ན་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནང SQL བཀའ་ཆིག་ལ་རྣམ་གྲངས་ཞིག་ཡོད།

SELECT Distinct field FROM table,

གཞན་ཡང་ "field" ནི་རེའུ་འགོད་རེའུ་མིག་ "table" ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ རེའུ་མིག་འདིའི་ནང་དོན་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གི་རེའུ་དགོད་ནང་མངོན།

HTML ཡིག་ཆགས་ནང་གི་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད།

HTML རེའུ་བྱང་ཆ་བཞག་ན་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ནང་འཇུག་བྱེད།རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ནང་གི་འདེམས་གཞི་ "གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད།"འདེམས། འདིར་ནང་འཇུག་བྱེད་པའི་གྲངས་ཐང་ནི་རེའུ་བྱང་ནང་མིག་གསལ་དེས་ནུས་པ་ནི་མཐོང་རུང་བའི་གཤར་བྱང་གཏན་འཁེལ་ཐང་ཡིན།རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གི་གཤར་བྱང་ HTML བྲིས་རྟགས་ <OPTION VALUE=...>ལྟོས་ཟླ་བྱེད།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ཡང་ན་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་འདེམས་ངེས་ཀྱི་གཤར་བྱང་གྱི་གཞི་གྲངས་བརྒྱུད་སྐྱེལ་སྐབས་ རེའུ་བྱང་ནང་མངོན་པའི་ཐང་གི་རེའུ་འགོད་(རྒྱུན་གཏན།འདེམས་གཞི་ཁཱའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གཏན་འཁེལ་བརྒྱུད་)དང་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་(གཞི་གྲངས་འདེམས་གཞི་ཁཱ་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གཏན་འཁེལ་བརྒྱུད་)ཚང་མས་བསལ་གཞིགས་ཀྱི་རྒྱུ་རྐྱེན་ཡིན་ གལ་སྲིད་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་ (<OPTION VALUE=...>) ནང་གི་འདེམས་ངེས་གནས་སའི་ཐོག་ནི་(སྟོང་པ་ཡིན་པ་)ཡི་གེ་ཡིན་ ཡི་གེ་འདི་རྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད། དེར་མིན་ན་ (<OPTION>) ཚོད་ཆས་ནང་མངོན་པའི་ཡི་གེ་བརྒྱུད་སྐྱེལ་བྱེད།

གལ་སྲིད་ཐང་རེའུ་འགོད་ལ་ཡིག་རྟགས་སྟོང་པ་ལྡན་པ་བྱེད་ན་ རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གི་བློས་བཅོས་ཀྱི་གནས་སར་ཐང་ $$$empty$$$ནང་འཇུག་བྱེད།(ཆེ་བྲིས་ཆུང་བྲིས་ལ་གཟབ་དགོས་)LibreOffice ནང་འཇུག་འདི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་སྟོང་པར་འགྲེལ་བཤད་བྱེད་པ་མ་ཟད་དེ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་ HTML、JavaScript མངོན་པ་དང་"ListBox1" རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་བརྟེན་ནས་ LibreOffice ཡིག་དུམ་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་དབར་གྱི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ། གཞན་ཡང་"བཤར་བྱང་།"ནི་རེའུ་བྱང་ནང་གི་མཐོང་རུང་བའི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ལ་ཟེར།

HTML བྲིས་རྟགས།

JavaScript

ཚོད་ཆས་ཐང་རེའུ་འགོད་ནང་གི་གཤར་བྱང་(རེའུ་འགོད་ནང་དོན་)

གཞི་གྲངས་བརྒྱུད་སྐྱེལ།

<OPTION>Item

ཡིན་མི་སྲིད།

""

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་མཐོང་རུང་བ་ ("ListBox1=Item")

<OPTION VALUE="Value">Item

ListBox1.options[0].value="Value"

"Value"

ཆ་བགོས་བྱས་པའི་རེའུ་འགོད་གཤར་བྱང་གི་ཐང་། ("ListBox1=Wert")

<OPTION VALUE="">Item

ListBox1.options[0].value=""

"$$$empty$$$"

ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་བ་སྟོང་པ་གཅིག་("ListBox1=")


རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ།

note

གལ་ཏེ་གཏོགས་གཤིས་མིག་བཤར་ཆས་ནང་རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་སུབ་ན་འབྲས་བུའི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་དུམ་ཨང་དང་པོ་ནི་མངོན་པ་དང་གཞི་གྲངས་བརྗེས་བསྒྱུར་ལ་སྤྱོད་དོ།


རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ལ་འདི་སྤྱད་དེ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་པའི་རེའུ་མིག་ཞིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་རེའུ་བྱང་ནང་མངོན།

གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་ནང་གི་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ནི་རེའུ་བྱང་རེའུ་མིག་གི་རེའུ་མིག་ནང་དོན་ལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་མངོན་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་ཡིག་དུམ་ནང་མཚན་ཉིད་མངོན་མིན་ནི་ SQL བཀའ་ཚིག་ལ་རག་ལས་པའམ་ཡང་ན་(ཐག་སྦྲེལ་)རེའུ་མིག་འཚམས་འདྲི་བྱེད་མིན་དེ་ཡིན།འབྲེལ་བའི་ཡིག་དུམ་གཏོགས་གཤིས་ བརྒྱུད་བཤེར་འདྲེན་བེད་སྤྱད་དེ་རེའུ་འགོད་ཡིག་དུམ་དེ་བཙལ་འདྲི་ཡང་ན་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་གང་ཡང་ཞིག་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

note

The property Bound field is only for forms that are used to access more than one table. If the form is based on only one table, the field to be displayed in the form is specified directly under Data field. However, if you want the list box to display data from a table that is linked to the current table over a common data field, the linked data field is defined by the property Bound field.


གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་འདེམས་"Sql" SQL བཀའ་ཚིག་ནི་གཏན་ཕབ་པའི་བཤེར་འདྲེན་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེ་གཞི་ གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་འོག་ SQL བཀའ་ཚིག་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དཔེར་ན་"SELECT Field1, Field2 FROM tablename" ནི་གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ།

ཐག་སྦྲེལ།

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་"ཡིག་དུམ་1"དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུལ་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

1

གཞི་མཛོད་ཡིག་དུམ་"ཡིག་དུམ་ 2"དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།


གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་གྱི་རིགས་འདེམས་"རེའུ་མིག"རེའུ་མིག་གྲུབ་ཆའི་མཚན་ཉིད་ནི་གཏན་འཁེལ་གྱི་བཤེར་འདྲེན་ཡིན། དཔེ་གཞི་ གལ་སྲིད་རེའུ་འགོད་ནང་དོན་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་མིག་འདེམས་ གཤམ་གྱི་རེའུ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

རྒྱས་བཅད་ཀྱི་ཡིག་དུམ།

ཐག་སྦྲེལ།

-1

The index of the selected entry in the list is linked to the field specified under Data field.

{empty} or 0

རེའུ་མིག་གྱི་ཚང་ 1 དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

1

རེའུ་མིག་གྱི་ཚང་ 2 དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།

2

རེའུ་མིག་སྟར་ 3 "དང་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཡིག་དུམ་ཕན་ཚུན་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད།


སྟོང་ཆའི་ཡིག་རྟགས་ནི་ NULL

Defines how an empty string input should be handled. If set to "Yes", an input string of length zero will be treated as a value NULL. If set to "No", any input will be treated as-is without any conversion.

An empty string is a string of length zero (""). Normally, a value NULL is not the same as an empty string. In general, a term NULL is used to denote an undefined value, an unknown value, or "no value has been entered yet."

Database systems vary and they might handle a value NULL differently. Refer to documentations of the database that you are using.

Please support us!