རེའུ་བྱང་ཚོད་ཆས།

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form. You can use the toolbar or sub-menu to add controls to a form in a text, drawing, spreadsheet, presentation, or HTML document, for example a button that runs a macro.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose View - Toolbars - Form Controls.

ཚང་ཐོག་གི་རིས་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Icon Select

ཚོད་ཆས་ཡོ་བྱད་སྒམ།


note

XML རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་(XForms) འདྲ་བའི་ཚོད་ཆས་ཚོགས་བེད་སྤྱོད།


རེའུ་བྱང་གསར་བཟོ་བྱེད་ ཡིག་ཚགས་གཅིག་ཁ་ཕྱེད་ དེརྗེས་"ཚོད་ཆས།"ཡོ་བྱད་ཚང་དེ་ཚོད་ཆས་རེའུ་བྱང་གསབ་སྣོན་དང་མཚན་འཇོག་བྱེད། གལ་སྲིད་དགོས་པ་ཡོད་ན་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་རེའུ་བྱང་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ འདི་འདྲ་བྱུང་ན་ཚོད་ཆས་བརྒྱུད་གཞི་གྲངས་མཛོད་འདི་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད།

HTML ཡིག་ཚགས་ནང་རེའུ་བྱང་གསར་བཟོ་སྐབས་ Internet བརྒྱུད་སྐྱེལ་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་བརྒྱུད་ཆོག

ཡིག་ཚགས་ནང་ཚོད་ཆས་གསབ་སྣོན་བྱེད།

  1. On the Form Controls toolbar, click the icon of the control that you want to add.

  2. Then click in the document, and drag to create the control.

    tip

    To create a square control, hold down the Shift key while you drag.


tip

To add a field from the field list of a table or query to a form, drag a cell into the form. In a text document, you can also drag a column header to add a field to a form. To include a label for the field, hold down +Shift when you drag a column head.


ཚོད་ཆས་བཟོ་བཅོས།

  1. Right-click the control and choose Control Properties. A dialog opens where you can define the properties of the control.

  2. To specify a accelerator key for a control, add a tilde (~) in front of the character in the label for the control.

  3. ཚོད་ཆས་ནི་ཡིག་ཚགས་་ཅིག་ནང་ཡིག་ཚགས་གཞན་ཞིག་ལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ འདྲུད་སྐྱེལ་ཐབས་ཚུལ་བརྒྱུད་སྔོན་ལ་དྲས་སྦྱར་པང་ནང་ཚོད་ཆས་འདྲ་ཕབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཡིག་ཚགས་གསར་པའི་ནང་སྦྱར་བ་མ་ཟད་ LibreOffice གཏོགས་གཤིས་གསུམ་དབྱེ་ཞིབ་བྱེད་ ཚོད་ཆས་ཀྱིས་"གཞི་གྲངས་ཁུངས།" "ནང་དོན་རིགས།"དང་"ནང་དོན་གཏོགས་གཤིས།"ཚོད་ཆས་ནི་དམིགས་འབེན་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་གཏན་ཚིགས་རེའུ་བྱང་གྲུབ་ཆའི་ནང་གི་ཡང་དག་གནས་སར་བསྒར་འཛུད་བྱེད། དཔེར་ན་ གནས་ཡུལ་དེབ་ནང་དོན་གྱི་ཚོད་ཆས་མངོན་ དམིགས་འབེན་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲ་ཕབ་རྗེས་སྔོན་བཞིན་ གནས་ཡུལ་དེབ་ནང་དོན་མངོན། ཁྱེད་ཀྱིས་རེའུ་བྱང་གཏོགས་གཤིས།གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་གཞི་གྲངས།འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་ངོས་ཐོག་གཏོགས་གཤིས་འདི་དག་ལྟ་ཞིབ་བྱེད།

བདམས་ང་།

Icon Select

རིས་རྟགས་འདི་ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་སྒུལ་ལོང་ངམ་ཡང་ན་ཁ་རྒྱག་པའི་མ་ཚུལ་འདེམས་པ་ལ་སྤྱོད། འདེམས་པའི་མ་ཚུལ་ནི་མིང་སྔའི་རེའུ་བྱང་ནང་གི་ཚོད་ཆས་སྤྱོད།

ཇུས་འགོད་མ་ཚུལ།

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Icon Design Mode

Design Mode On/Off

ཕྱོགསསྟོན་ཁ་ཕྱེ་/ཁ་རྒྱག

Icon Toggle Form Control Wizards

རང་འགུལ་རེའུ་བྱང་གི་ཚོད་ཆས་ཕྱོགསསྟོན་ཁ་ཕྱེ་དང་ཁ་རྒྱག

ཕྱོགས་སྟོན་འདི་དག་གི་ཁྱེད་ལ་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་བསྒར་འཛུད་བྱེད་རྒྱུ་རོགས་རམ་བྱེད་ རེའུ་མིག་ཚོད་ཆས་དེ་བཞོན་ཚོད་ཆས་གཞན་གི་གཏོགས་གཤིས།

རེའུ་བྱང་འཆར་འགོད།

Icon Form Design Tools

Opens the Form Design toolbar.

ཤོག་བྱང་ཡིག་དུམ།

Icon Label Field

མངོན་པའི་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཡིག་དུམ་སྤྱོད་པ་བཟོས།ཤོག་བྱང་འདི་དག་སྔོན་མཚན་འཇོག་ཡིག་དེབ་མངོན་པ་ཁོ་ན་ལ་སྤྱོད། གཞན་ཡང་གཤར་བྱང་ནང་འཇུག་བྱ་ཐབས་བྲལ།

ཡི་གེའི་སྒྲོམ།

Icon Text Box

ཡི་གེའི་སྒྲོམ་གསར་བཟོ་བྱེད།ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ནི་སྤྱོད་པོའི་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ནང་ནང་འཇུག་བྱེད། རེའུ་བྱང་ནང་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་གཞི་གྲངས་མངོན་པར་ལ་སྤྱོད་པའམ་ཡང་ན་གཞི་གྲངས་གསར་པ་ནང་འཇུག་བྱེད་པ་སྤྱོད།

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ།

Icon Check Box

བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བེད་སྤྱད་དེ་རེའུ་བྱང་ནང་གི་བྱེད་ནུས་རྣམ་གྲངས་ཞིག་སྒུལ་སློང་ངམ་ཡང་ན་ཁ་རྒྱག

གནོན་མཐེབ་འདེམས་གཞི།

Icon Option Button

Creates an option button. Option buttons enable the user to choose one of several options. Option buttons with the same functionality are given the same name (Name property). Normally, they are given a group box.

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ།

Icon List Box

Creates a list box. A list box lets users select an entry from a list. If the form is linked to a database and the database connection is active, the List Box Wizard will automatically appear after the list box is inserted in the document. This wizard helps you create the list box.

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ།

Icon Combo Box

ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ནི་ཕྲེང་རྐྱང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་ སྒྲོམ་ནང་རྒྱ་བསྐྱེད་རུང་བའི་རེའུ་དགོད་ཚུད་ཡོད་ སྤྱོད་པོ་འདེའི་ནང་འདེམས་གཞི་འདེམས། ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་"ཀློག་ཙམ་"གཏོགས་གཤིས་ལ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ འདི་ལྟར་ མི་འདྲ་བའི་སྤྱོད་པོས་རེའུ་འགོད་ནང་ཚུད་པའི་འདེམས་གཞི་ཕུད་པའི་གཤར་བྱང་གཞན་ནང་འཇུག་མི་བྱེད། གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བསྡམས་ངེས་བྱེད་ན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་འབྲེལ་མཐུད་གནས་སྟངས་ནི་ནུས་པ་ལྡན་ ཡིག་ཚགས་ནང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་བསྒར་འཛུད་རྗེས་རང་འགུལ་གྱིས་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཕྱོགས་སྟོན་མངོན།

Push གནོན་མཐེབ།

Icon Push Button

"Push" རིགས་ཀྱི་གནོན་མཐེབ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད། བྱེད་ནུས་འདི་མཚན་འཇོག་ཟིན་པའི་བྱ་ལས་བཀའ་ཚིག་ལག་བསྟར་ལ་སྤྱོད་ དཔེར་ན་ཙིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ།

གནོན་མཐེབ་འདི་དག་ཡི་གེ་དང་རིས་དབྱིབས་ལ་ཉེར་སྤྱོད་ཆོག

བཪྙན་རིས་གནོན་མཐེབ།

Icon image button

མངོན་པའི་བཪྙན་རིས་ཀྱི་གནོན་མཐེབ་བཟོས།རིས་དབྱིབས་ཀྱི་མཚོན་པ་ཕུད་ བཪྙན་རིས་གནོན་མཐེབ་དང་"སྤྱིར་བཏང་།"གནོན་མཐེབ་འདྲ་བའི་གཏོགས་གཤིས་ལྡན།

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ།

Icon Formatted Field

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ་ནི་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ཞིག་ཡིན་ མཚན་ཉིད་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་ནང་འཇུག་དང་ཕྱིར་བཏོན་བྱེད་པ་དེབཞིན་མཚན་འཇོག་ཉེར་སྤྱོད་ཀྱི་ཚད་ངེས་ཐང་།

རྣམ་གཞག་ཅན་གྱི་ཡིག་དུམ་མིགས་གསལ་ཚོད་ཆས་གཏོགས་གཤིས།(འདེམས་རྣམ་གཞག་ - ཚོད་ཆས་)སྤྱོད་རུང་།

ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ།

Icon Date Field

ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་ཚེས་གྲངས་ཐང་སྤྱོད་ཆོག

If you assign the "Dropdown" property to the date field, the user can open a calendar to select a date under the date field. This also applies to a date field within a Table Control field.

tip

ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་རྩོམ་སྒྲིག་ཧ་ཅང་སླ་ སྤྱོད་པོ་ནི་གོང་ཕྱོགས་མདའ་མཐེབ་བམ་ཡང་ན་འོག་ཕྱོགས་མདའ་རྩེ་མཐེབ་ཁོ་བརྒྱུད་དགོས་ངེས་་ཡིན་ འོད་རྟགས་གནས་སའི་ཚེས་ ཟླ་བ་ཡང་ན་ལོའི་ཐང་འཕར་སྣོན་ཡང་ན་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆོག


ཚེས་གྲངས་ཡིག་དུམ་གྱི་ལྟག་དོན་དྲན་བརྡ།

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ།

Icon Numerical Field

གྲངས་ཀའི་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་རེའུ་བྱང་ནང་གྲངས་ཐང་འདེམས་སྤྱོད་བྱེད།

ཚོ་སྒྲོམ།

Icon Group Box

Creates a frame to visually group several controls. Group boxes allow you to group option buttons in a frame.

If you insert a group frame into the document, the Group Element Wizard starts, which allows you to easily create an option group.

Note: When you drag a group box over already existing controls and then want to select a control, you have to first open the context menu of the group box and choose Arrange - Send to Back. Then select the control while pressing .

note

Group boxes are used only for a visual effect. A functional grouping of option fields can be made through the name definition: under the Name properties of all option fields, enter the same name in order to group them.


དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ།

Icon Time Field

དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ན་ གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་རེའུ་བྱང་གི་དུས་ཚོད་ཐང་འདེམས་སྤྱོད་བྱེད།

tip

དུས་ཚོད་ཡིག་དུམ་སྒྲིག་ཧ་ཅང་སླ་ སྤྱོད་པོ་ནི་གོང་ཕྱོགས་མདའ་མཐེབ་བམ་ཡང་ན་འོག་ཕྱོགས་མདའ་རྩེ་མཐེབ་ཁོ་བརྒྱུད་དགོས་ངེས་་ཡིན་ འོད་རྟགས་གནས་སའི་ཆུ་ཚོད་སྐར་མ་ཡང་ནསྐར་ཆའི་ཐང་འཕར་སྣོན་ཡང་ན་་ཉུང་དུ་གཏོང་ཆོག


དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ།

Icon Currency Field

དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།གལ་སྲིད་རེའུ་བྱང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་ཐག་སྦྲེལ་བྱས་ན་ རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་དངུལ་ལོར་ཡིག་དུམ་ནང་དོན་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

སྒྲིབ་ཨང་ཡིག་དུམ།

Icon Pattern Field

སྒྲིབ་ཨང་ཡིག་དུམ་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད།སྒྲིབ་ཨང་ཡིག་དུམ་ནི་རྩོམ་སྒྲིག་སྒྲིབ་ཨང་དང་ཡིག་རྟགས་སྒྲིབ་ཨང་ལས་གྲུབ། རྩོམ་སྒྲིག་སྒྲིབ་ཨང་ནང་འཇུག་རུང་བའི་གཞི་གྲངས་གཏན་འཁེལ་ལ་སྤྱོད།

note

དོ་སྣང་བྱེད་ HTML རྣམ་གཞག་ནང་སྒྲིབ་ཨང་ཡིག་དུམ་བསམ་གཞིགས་མི་བྱེད།


རེའུ་མིག་ཚོད་འཛིན།

Icon Table Control

ཕྱོགས་སྟོན་ཚང་།

Icon Navigation bar

Creates a Navigation bar.

The Navigation bar allows you to move through the records of a database or a database form. The controls on this Navigation bar work the same way as the controls on the default Navigation bar in LibreOffice.

པར་རིས་ཚོད་འཛིན།

Icon Image Control

བཪྙན་རིས་ཚོད་ཆས་ཞིག་གསར་བཟོ་བྱེད། དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནས་བཪྙན་རིས་ལ་གསབ་སྣོན་བྱེད་པ་སྤྱོད།རེའུ་བྱང་ཡིག་ཚགས་ནང་དེའི་ནང་ཚོད་ཆས་ཞིག་ཆ་རྡེབ་བྱེད་རིས་དབྱིབས་བསྒར་འཛུད།གླེང་སྒྲོམ་ཁ་འབྱེད་ བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ད་དུང་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་(མ་ཚུལ་འཆར་འགོད་འོག་ལ་མིན་པ་)ཡོད་ གཞན་ཡང་བཪྙན་རིས་བསྒར་འཛུད་དང་སུབ་པའི་བཀའ་ཚིག་སྤྱོད་པ་ཁྱེར།

རེའུ་བྱང་ནང་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་བཪྙན་རིས་མངོན་ བཪྙན་རིས་ཚོད་ཆས་ནི་འབྲི་འགོད་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་གཏན་འཁེལ་མི་བྱེད་ ད་དུང་བཪྙན་རིས་གསར་པ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད། ཚོད་འཛིན་ངེས་པར་དུ་བཪྙན་རིས་རིགས་ཀྱི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཡིག་དུམ་ཞིག་ཐག་སྦྲེལ་བྱེད་ དེར་བརྟེན་ གཏོགས་གཤིས་སྒེའུ་ཁུང་ནང་གི་གཞི་གྲངས།འདེམས་གཞི་ཁཱ་ཤོག་ངོས་ཐོག་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་འཇུག་བྱེད།

ཡིག་ཆ་འདེམས།

Icon File Selection

ཡིག་ཆ་འདེམས་པའི་གནོན་མཐེབ་སྤྱོད་པ་གཅིག་གསར་བཟོ་བྱེད།

གྲགྲངས་ཐང་སྙོམ་སྒྲིག་མཐེབ།

Icon Spin Button

གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་གནོན་མཐེབ་གསར་བཟོ་བྱེད།

གལ་སྲིད་ལས་ཁྲའི་ནང་གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་གནོན་མཐེབ་གསབ་སྣོན་བྱེད་ "གཞི་གྲངས།"འདེམས་གཞི་ཁཱའི་ཤོག་ངོས་སྤྱོད་དེ་གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་མཐེབ་དང་དྲ་མིག་དབར་ཆ་ཕྱོགས་ཐག་སྦྲེལ་གསར་བཟོ་བྱེད། དེར་བརྟེན་ དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་བཟོ་བཅོས་སྐབས་ གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་མཐེབ་ཀྱི་ནང་དོན་ཡང་བཟོ་བཅོས་བྱེད། དེ་ལས་ལྟོག་ན་ གལ་སྲིད་གྲངས་ཐང་སྙོམས་སྒྲིག་མཐེབ་ཀྱི་ཐང་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ན་ དྲ་མིག་ནང་དོན་ཡང་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ།

Icon Scrollbar

འགྲིལ་འཁོར་མདའ་གསར་བཟོ་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་གཤམ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

UI མིང་།

བརྡ་སྤྲོད།

འགྲིལ་འཁོར་ཐང་ཆུང་ཤོས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་མཐོ་ཚད་ཆུང་ཤོས་ཡང་ན་ཞེང་ཚད་ཆུང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་ཐང་ཆེ་ཤོས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ་མཐོ་ཚད་ཆེ་ཤོས་ཡང་ན་ཞེང་ཚད་ཆེ་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་ཐང་ཁས་ལེན་བྱེད།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་ཁས་ལེན་མཐོ་ཚད་ཡང་ན་ཞེང་ཚད་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཁ་ཕྱོགས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ ཆུ་སྙོམས་ཡང་ན་དྲང་འཕྱང་།

འགྱུར་བ་ཆུང་བ།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་གོང་འགྲིལ་འཁོར་གི་ཐང་ཆུང་ཤོས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དཔེར་ན་ མདའ་རྩེ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

འགྱུར་བ་ཆེ་བ།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ་གོང་འགྲིལ་འཁོར་གི་ཁ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ དཔེར་ན་ འགྲིལ་འཁོར་འདྲེད་ལིང་དང་མདའ་རྩེ་དབར་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

ཕྱིར་འགྱངས།

འགྲིལ་འཁོར་མདའ་ཕོག་ཐུབ་བྱུང་བའི་བྱ་ལས་དབར་ཕྱིར་འགྱངས་བྱས་པའི་ཧའོ་སྐར་ཆའི་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད། དཔེར་ན་ འགྲིལ་འཁོར་མདའ་ཐོག་གི་གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གནོན་འཛིན་སྐབས་ཐོན་པའི་ཕྱིར་འགྱངས་མཚོན་རྟགས་ཚོས་གཞི།

མཚོན་རྟགས་ཚོས་གཞི།

འགྲིལ་འཁོར་མདའི་ཐོག་གི་མདའ་ཙེ་ཚོས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

མཐོང་རུང་བའི་ཆེ་ཆུང་།

Specifies the size of the scrollbar thumb in "value units". For example, a value of ("Scroll value max." minus "Scroll value min.") / 2 results in a scrollbar thumb that occupies half of the scrollbar.

To make the width of the scrollbar equal to the height of the scrollbar, set the Visible Size to zero.


In a Calc spreadsheet, you can use the Data tab page to create a two-way link between a scrollbar and a cell.

Please support us!