རིས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།

Click to open or close the Drawing bar, where you can add shapes, lines, text, and callouts to the current document.

You can switch on and off the Drawing toolbar of Writer and Calc documents using an icon on the Standard toolbar.

Icon Show Draw Functions

རིས་འགོད།

tip

You can change which buttons are visible in the toolbars. Right-click a toolbar to access the Visible Buttons command.


བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

Icon Selection

Lets you select objects in the current document. To select an object, click the object with the arrow. To select more than one object, drag a selection frame around the objects. To add an object to a selection, press Shift, and then click the object.

Line

Icon Line

Draws a straight line where you drag in the current document. To constrain the line to 45 degrees, hold down Shift while you drag.

tip

ཐིག་སྐུད་ཐོག་ཡི་གེ་ནང་འཇུག་བྱེད་ ཐིག་སྐུད་འདིར་ཆ་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར། ཡི་གེ་ཁ་ཕྱོགས་དང་ཐིག་སྐུད་བྲིས་འགོད་སྐབས་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་ཁ་ཕྱོགས་གཅིག་ཚུངས་ཡིན། ཐིག་སྐུད་གབ་ རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས།ཚང་ཐོག་གིས་ཐིག་སྐུད་བཟོ་ལྟ།གྲུབ་བཞི་སྒྲོམ་ནང་མཐོང་མི་རུང་བ་འདེམས་


གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས།

Icon Rectangle

Draws a rectangle where you drag in the current document. Click where you want to place a corner of the rectangle, and drag to the size you want. To draw a square, hold down Shift while you drag.

འཇོངས་སྒོར།

Icon Ellipse

Draws an oval where you drag in the current document. Click where you want to draw the oval, and drag to the size you want. To draw a circle, hold down Shift while you drag.

མཐའ་མང་དབྱིབས་གང་རུང་།

Icon Polygon

དྲང་ཐིག་དུམ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐིག་སྐུད་ཚོ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱས། བྲིས་འགོད་མཚན་ཉིད་ཡིག་དུམ་གྱིས་ཐ་ཚིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ཐིག་དུམ་གསར་པ་བྲིས་འགོད་བྱེད། ལེགས་སྒྲུབ་བྱུང་བའི་ཐིག་སྐུད་ཀྱི་བྲིས་འགོད་ཆ་རྡེབ་བྱེད། ཁ་སྐུམ་པའི་བཟོ་དབྱིབས་འཛུགས་ ཐིག་སྐུད་གྱི་འགོ་འཛུགས་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད།

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

འཕྱོག་ཐིག

Icon Curve

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

རང་འགུལ་འཕྱོག་ཐིག

Icon Freeform Line

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་སྒྲིག་སྲོལ་མེད་པའི་ཐིག་སྐུད་གཅིག་ལ་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཐིག་སྐུད་མཇུག་སྒྲིལ་ཏེ་ ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད། ཁ་ཟུམ་བཟོ་དབྱིབས་བྲིས་འགོད་བྱེད་ ཐིག་སྐུད་སྒོ་འཛུགས་སའི་ཉེ་འགྲམ་ཙིག་རྟགས་གནོན་མཐེབ་གློད།

གཞུ་དབྱིབས།

Icon Arc

Draws an arc in the current document. To draw an arc, drag an oval to the size you want, and then click to define the starting point of the arc. Move your pointer to where you want to place the endpoint and click. You do not need to click on the oval. To draw an arc that is based on a circle, hold down Shift while you drag.

རླུང་གཡབ་དབྱིབས།

Icon Ellipse Pie

Draws a filled shape that is defined by the arc of an oval and two radius lines in the current document. To draw an ellipse pie, drag an oval to the size you want, and then click to define the first radius line. Move your pointer to where you want to place the second radius line and click. You do not need to click on the oval. To draw a circle pie, hold down Shift while you drag.

སྒོར་ཆད།

Icon Circle Segment

Draws a filled shape that is defined by the arc of a circle and a diameter line in the current document. To draw a circle segment, drag a circle to the size you want, and then click to define the starting point of the diameter line. Move your pointer to where you want to place the endpoint of the diameter line and click. You do not need to click on the circle. To draw an ellipse segment, hold down Shift while you drag.

Text Box

Icon Text Box

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་དེ་ཆ་སྙོམས་ཡིག་དེབ་ཀྱི་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་དེ་དགོས་ངེས་ཆེ་ཆུང་ནང་དྲུད་སྐྱེལ་བྱེད་(ཡིག་ཚགས་ལས་བརྒལ་མེད་པ་)དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར།

བྱ་འགུལ་ཡི་གེ

Icon Text Animation

Inserts animated text with horizontal text direction into the current document.

རྟགས་འགོད།

Icon Callouts

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་སྒོ་འཛུགས་ནས་གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་རྟགས་འགོད་(ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ནི་ཆུ་སྙོམས་ཁ་ཕྱོགས་)བར་ཐིག་སྐུད་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། རྟགས་འགོད་ཀྱི་ཚོད་ཚིག་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ཏེ་རྟགས་འགོད་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱེད། ཡིག་དེབ་གསབ་སྣོན་བྱེད་ རྟགས་འགོད་ཀྱི་མཐའ་འགྲམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་ཡང་ན་སྦྱར་བ། གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་རྟགས་འགོད་ནི་སྒོ་ཟུར་རྟགས་འགོད་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད་ སྟོན་མདའ་ནི་ཟུར་ཚོད་ཚིག་ཆེ་ཤོས་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་པ་ལ་བསྒྱུར།

རྩ་བའི་དབྱིབས།

"རྩ་བའི་དབྱིབས།"ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

Icon Basic shapes

རྩ་བའི་བཟོ་དབྱིབས།

རྟགས་གཞན།

[རྟགས་གཞན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

Icon Symbol Shapes

མཚོན་རྟགས་གཞན།

མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།

"མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

Icon Block arrows

མདའ་རྩེ་མཉམ་འདུས།

བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།

"བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ་དགོས།

Icon Flowcharts

བརྒྱུད་རིམ་རི་མོ།

མཆན་འགོད།

[མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Icon Callouts

རྟགས་འགོད།

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

[སྐར་མ་དང་དར་ཆའི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

Icon Stars

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

Edit Points

Lets you change the shape of the selected drawing object.

Icon Edit Points

རྩོམ་སྒྲིག་རྩེ་ཚེག

སྒྱུ་རྩལ་ཡིག་གཟུགས་མཛོད།

Opens the Fontwork dialog from which you can insert styled text not possible through standard font formatting into your document.

On the Fontwork bar, click

Icon Fontwork

སྒྱུ་རྩལ་ཡིག་མཛོད།

ཡིག་ཆ་ནས་ཡོང་བའི་པར་རིས།

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Extrusion On/Off

Switches the 3D effects on and off for the selected objects.

Icon Extrusion On/Off

Extrusion On/Off

ཨེ་ཤེ་ཡའི་སྐད་བརྡ་རོགས་སྐྱོར།

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

གཞུང་སྒྲིག་རྟགས་འགོད།

Icon Vertical Callouts

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་དྲུད་སྐྱེལ་གྱི་གནས་ས་སྒོ་འཛུགས་ནས་གྲུབ་བཞིའི་དབྱིབས་དཔེ་རིས་(ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ནི་དྲང་འཕྱང་ཁ་ཕྱོགས་ཡིན་)བར་ཐིག་སྐུད་ཞིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། དཔེ་རིགས་ཀྱི་ཚོད་ཚིག་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ཏེ་དཔེ་རིས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱོར་གྲུབ་བཞི་དབྱིབས་ཀྱི་དཔེ་རིས་དེ་སྒོ་བཟུར་དཔེ་རིས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད། སྟོན་མདའ་ནི་གལ་དབྱིབས་སྐབས་ཟུར་ཚོད་ཚིག་ཆེ་ཤོས་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་པ་ལ་བསྒྱུར།

གཞུང་སྒྲིག

Icon Vertical Text

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་ཡང་ན་འདྲུད་སྒུལ་གྱི་གནས་ས་དེ་དྲང་འཕྱང་ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་གཅིག་བྲིས་འགོད་བྱེད། ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་གང་རུང་ཞིག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་ལ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར། འོད་རྟགས་ནི་ཡིག་དེབ་ཀྱི་གནས་ས་གནོན་འཇུག་བྱེད་པ་སྤོས་ ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་དྲུད་འཐེན་བྱེད་ དེ་རྗེས་ཡིག་དེབ་མཐེབ་འཇུག་གམ་ཡང་ན་སྦྱར།

Please support us!