གཏག་པར་

"གཏག་པར།"རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ མིག་སྔའི་ཁས་ལེན་གྱི་གཏག་པར་ཆས་གཏག་པར་བེད་སྤྱོད་ནང་གི་ཡིག་ཚགས་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།ཁས་ལེན་འདི་དག་གི་བཀོད་སྒྲིག་"གཏག་པར་ཆས་བཀོད་སྒྲིག"གླེང་སྒྲོམ་ནང་འཚོལ་ཐུབ།

Print File Directly Icon

Print File Directly

Please support us!