Writing aids

Select the user-defined dictionaries and set the rules for the spellchecking.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Tools - Spelling, then click Options.


སྤྱོད་པ་པོའི་དག་ཡིག

Lists the available user dictionaries. Mark the user dictionaries that you want to use for spelling and hyphenation.

གསར་འཛུགས།

Opens the New Dictionary dialog, in which you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

སྤྱོད་པ་པོའི་ཚིག་མཛོད་འཛུགས་པ།

In the Dictionary section you can name a new user-defined dictionary or dictionary of exceptions and specify the language.

མིང་།

Specifies the name of the new custom dictionary. The file extension "*.DIC" is automatically appended.

སྐད་ཡིག

By selecting a certain language you can limit the use of the custom dictionary. By selecting All the custom dictionary is used independently of the current language.

དེ་མིན་(-)

Specifies whether you wish to avoid certain words in your documents. In this way, you can create a custom dictionary of all the words to be avoided. If this exception dictionary is activated, during spellchecking you receive a corresponding note about any words which should be avoided.

རྩོམ་སྒྲིག

Opens the Edit custom dictionary dialog, in which you can add to your custom dictionary or edit existing entries.

In the Edit Custom Dictionary dialog you have the option to enter new terms or edit existing entries. If you edit an exception dictionary, the dialog has the added facility of defining an exception for a word. During the spellcheck this exception is then listed as a suggestion.

ཚིག་མཛོད་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་སྐབས་ཡིག་ཆའི་གནས་སྟངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་ཡི་ཡོད། གལ་སྲིད་ཡིག་ཆ་འདི་སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་སྟངས་སུ་ཡོད་ན་དེ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཐབས་མེད། "གསར་འཛུགས།..."དང་"དོར་བའི།"གནོན་མཐེབ་གཉིས་སྤྱོད་མི་ཐུབ་པའི་གནས་སྟངས་སུ་ལུས།

དཔེ་དེབ།

Specifies the book to be edited.

The List of Ignored Words (All) includes all words that have been marked with Ignore during spellcheck. This list is valid only for the current spellcheck.

note

གཤར་བྱང་ IgnoreAllList ནི་ངེས་པར་དུ་འདེམས་དགོས་པ་དང་དོར་མི་ཆོག ནང་དོན་དུ་བརྩིས་ནས་ཁ་སྣོན་བྱས་པའི་ཡི་གེ་ནི་ད་གཟོད་དོར་ཆོག འདི་ནི་LibreOffice མཇུག་བསྒྲིལ་རིམ་བཞིན་རང་འགུལ་གྱི་ལག་བསྟར་བྱེད།


སྐད་ཡིག

Assigns a new language to the current custom dictionary.

ཡི་གེ

You can type a new word for inclusion in the dictionary. In the list below you will see the contents of the current custom dictionary. If you select a word from this list it is displayed in the text field. If you type a word with a trailing = character, such as "AutoComplete=", the word is never automatically hyphenated and no hyphenation is suggested. Typing "Auto=Complete" results in the word being hyphenated, or a hyphenation suggested, where you insert the = sign.

You can use a [] block instead of the = sign to specify character changes before the hyphenation break. Possible character changes: (1) Extra characters, for example tug[g]gumi results the correct hyphenation “tugg- gummi” of the Swedish word “tuggummi”. (2) Character removing specified by a digit, for example paral·[1]lel results correct hyphenation “paral- lel” of the Catalan word “paral·lel”, removing one character before the break point. (3) Both removed and extra characters, for example cafee[2é]tje results correct hyphenation “café- tje” of the Dutch word “cafeetje”, removing two characters before the break point, and adding an extra one.

Replace By or Grammar By

This input field is only available if you are editing an exception dictionary or a language-dependent custom dictionary. In exception dictionaries, the field shows the alternative suggestion for the current word in the "Word" text box. In language-dependent custom dictionaries, the field contains a known root word, as a model of affixation of the new word or its usage in compound words. For example, in a German custom dictionary, the new word “Litschi” (lychee) with the model word “Gummi” (gum) will result recognition of “Litschis” (lychees), “Litschibaum” (lychee tree), “Litschifrucht” (lychee fruit) etc.

གསར་འཛུགས།

Adds the word in the Word text field to your current custom dictionary. The word in the Suggestion field is also added when working with exception dictionaries.

འདེམས་གཞི།

སྦྱོར་འབྲི་བརྟག་དཔྱད་དང་ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་སུ་སྤྱོད་པའི་འདེམས་གཞིར་མཚན་འཇོག་བྱེད་པ།

རྩོམ་སྒྲིག

If you want to change a value, select the entry and then click Edit. You will see a dialog for entering a new value.

ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུ་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ།

སྦྱོར་འབྲི་བརྟག་དཔྱད་སྐབས་ཡིག་ཆེན་ཡིག་འབྲུར་བརྟག་དཔྱད་དགོས་པར་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ།

ཨང་རིམ་ཡོད་པའི་ཡི་གེར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ།

སྦྱོར་འབྲི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་སྐབས་ཡིག་འབྲུ་དང་གྲངས་ཚུད་པའི་ཡིག་ཚིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱ་དགོས།

དམིགས་བསལ་ས་ཁོངས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ།

སྦྱོར་འབྲི་བརྟག་དཔྱད་སྐབས་དམིགས་བསལ་ས་ཁོངས་ལ་བརྟག་དཔྱད་དགོས་རྒྱུར་གཏན་འཁེལ་དགོས་པ་སྟེ་ དཔེར་ན་ཤོག་སྨིན་ཤོག་ཞབས་དང་ ཡིག་ཚགས་རེའུ་མིག་ ཡིག་དེབ་སྒྲོམ་ནང་གནས་པའི་ཡི་གེ་ལྟ་བུ།

རང་འགུལ་བརྟག་དཔྱད།

ནང་འཇུག་སྐབས་རང་འགུལ་གྱིས་སྦྱོར་འབྲིའི་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པ་མ་ཟད་གཤམ་ཐིག་སྤྱད་ནས་ནོར་སྐྱོན་ལ་རྟགས་བཀོད་པའོ།

ཡིག་ཚགས་ནང་ཐོན་པའི་སྦྱོར་འབྲིའི་ནོར་སྐྱོན་ལ་གཤམ་ཐིག་དམར་པོ་སྤྱད་ནས་འབུར་དུ་མངོན་པར་བྱ་དགོས། གལ་སྲིད་འོད་རྟགས་དེ་གཤམ་ཐིག་དམར་པོས་རྟགས་བཀོད་པའི་ཡིག་ཚིག་གང་ཞིག་གི་ཐོག་ཡོད་ན་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་ཆོག་པས་བཟོ་བཅོས་འགྲོས་འགོ་ལྡན་གྱི་རེའུ་འགོད་གཅིག་ཐོབ་པར་འགྱུར། བཟོ་བཅོས་འགྲོས་འགོ་ཞིག་བདམས་ནས་འགྲོས་འགོ་བཏོན་པའི་ཡིག་ཚིག་གིས་ནོར་སྐྱོན་ཡོད་པའི་ཡིག་ཚིག་ཚབ་བརྗེ་བྱེད། གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་རྩོམ་སྒྲིག་སྐབས་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ནོར་སྐྱོན་ཡང་བསྐྱར་ཐོན་ན་ནོར་སྐྱོན་དེ་ཉིད་རང་འགུལ་གྱིས་དག་སེལ་བྱེད།

གལ་སྲིད་"རང་འགུལ་དག་བཅོས།"གླེང་སྒྲོམ་གྱི་"ཚབ་བརྗེ།"འདེམས་གཞི་ཁྭ་ནང་ཡི་གེ་ཞིག་བསྡུ་དགོས་ན་རང་འགུལ་དག་བཅོས་ཀྱི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ།ཡི་ནང་[རང་འགུལ་དག་བཅོས།]ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་བདམས་པས་ཆོག་གོ འཕར་ཐོན་གྱི་ཡན་ལག་ཚལ་ཐོའི་ནང་ཁྱེད་ལ་འདེམས་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་ཚིག་ཪྙེད་ཐུབ། ཡིག་ཚགས་ནང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ནི་ཚབ་བརྗེ་བྱས་པ་དང་དུས་མཚུངས་ཡི་གེ་དེ་ཉིད་ཚབ་བརྗེའི་དྲ་མིག་ནང་བསྡུས་པའོ།

ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་སྤྱོད་པའི་སྐབས་ཉུང་ཤོས་ཀྱི་ཡིག་རྟགས་གྲངས།

Specifies the minimum number of characters required for automatic hyphenation to be applied.

ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་སྔོན་གྱི་ཡིག་འབྲུའི་གྲངས།

Sets the minimum number of characters of the word to be hyphenated that must remain at the end of the line.

ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་རྗེས་ཀྱི་ཡིག་འབྲུའི་གྲངས།

Specifies the minimum number of characters of a hyphenated word required at the next line.

རང་འགུལ་གྱིས་དབྱེ་བ།

ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་ལག་འགུལ་གྱིས་སྟོན་རྒྱུའི་རེ་བ་སྔར་ནས་མེད་པར་གཏན་འཁེལ་དགོས། གལ་སྲིད་ཡིག་དུམ་འདི་མ་འདེམས་ན་ད་དུང་ཡང་ཤན་འབྱེད་བྱས་མེད་པའི་ཡིག་ཚིག་འཕྲད་པའི་སྐབས་གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་མངོན་པར་གྱུར་བས་ དེ་ནི་ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་ནང་འཇུག་བྱེད་པར་སྤྱོད་དོ།

དམིགས་བསལ་ས་ཁོངས་སོ་སོར་དབྱེ་བ།

ཞབས་མཆན་དང་ ཤོག་སྨིན་ ཤོག་ཞབས་ནང་དུའང་ཡིག་འབྲེལ་རྟགས་སྤྱོད་པར་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Please support us!