ASCII འཚག་ཆས་འདེམས་གཞི།

འདྲེན་འཇུག་ཡང་ན་འདྲེན་བཏོན་སྐབས་འདེམས་གཞི་གང་དག་ཚུད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ (དཔེར་ན་རྨང་གཞིའི་ཡིག་གཟུགས་ སྐད་བརྡ་ ཡིག་རྟགས་ཚོགས་སམ་ཕྲེང་བརྗེ་)ཁྱེད་ཀྱིས་འཚག་འདེམས་ཆས་བེད་སྤྱོད་སྐབས་" ཨང་སྒྲིག་ཟིན་པའི་ཡིག་དེབ་" ASCII ཡིག་ཆ་ཡང་ན་ཐེངས་གཅིག་གི་ཡིག་ཚགས་ཉར་ཚགས་ཁུར་སྣོན་ཡང་ན་མིང་གཞན་"གཞན་ཉར་"ཡིག་ཚགས་སྐབས་གླེང་སྒྲོམ་འདི་མངོན།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Menu File - Open, File type Text Encoded selected.

Menu File - Save As, File type Text Encoded selected.


གཏོགས་གཤིས།

ཡིག་ཆ་ནང་འཇུག་དང་འདྲེན་བཏོན་ལ་སྤྱོད་པའི་བཀོད་སྒྲིག་མཚན་འཇོག་བྱེད། འདྲེན་བཏོན་སྐབས་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་དང་དུམ་མཚམས་ཕྲེང་བརྗེའི་རྟགས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ཡིག་རྟགས་ཚོགས།

འདྲེན་སྟོན་ཡང་ན་འདྲེན་འཇུག་གི་ཡིག་ཆའི་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་སྤྱོད་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

Include byte-order mark

For Unicode character set only, a byte order mark (BOM) is a sequence of bytes used to indicate Unicode encoding of a text file. The presence of the UTF-8 BOM is optional and may cause problems with some software, especially legacy software not designed to handle UTF-8.

ཡིག་གཟུགས་ཁས་ལེན།

ཁས་ལེན་ཡིག་གཟུགས་བཀོད་སྒྲིག་བརྒྱུད་དམིགས་འཛུགས་ཞིབ་སྤྱོད་པའི་ཡིག་དེབ་མངོན་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། འདྲེན་འཇུག་ཁོ་ནའི་སྐབས་གཞི་ནས་ཁས་ལེན་པའི་ཡིག་གཟུགས་འདེམས། སྤྱོད་རུང་བའི་ཡིག་གཟུགས་རྩིས་འཁོར་སྟེང་མངོན།

སྐད་བརྡ།

གལ་སྲིད་ཡི་གེའི་སྐད་བརྡ་མཚན་འཇོག་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ན་ ཡི་གེའི་སྐད་བརྡ་གཏན་ཕབ་བྱེད། བཀོད་སྒྲིག་འདི་འདྲེན་འཇུག་སྐབས་ཁོ་ན་སྤྱོད་རུང་།

དུམ་མཚམས་བར་གཅོད་རྟགས།

ཡིག་དེབ་ཕྲེང་གི་དུམ་མཚམས་བར་གཅོད་རིགས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

Enterགནོན་པ་དང་ཕྲེང་བརྗེ་བྱེད།

"Enterགནོན་"དང་"ཕྲེང་བརྗེ་"སྐྱེ་གྲུབ་ འདེམས་གཞི་འདི་ཁས་ལེན་འདེམས་གཞི་ཡིན།

Enterགནོན།

"Enterགནོན་"སྐྱེ་གྲུབ་ནི་དུམ་མཚམས་ཕྲེང་བརྗེ་འི་རྟགས་ལ་བརྩིས།

ཕྲེང་བརྗེ།

སྐྱེ་གྲུབ་"ཕྲེང་བརྗེ་"ནི་དུམ་མཚམས་བར་གཅོད་རྟགས་བརྩིས།

Please support us!