འདེམས་གཞིའི་ཚང་

[མཐོང་རིས་] - [ཡོ་བྱད་ཚང་] - [འདེམས་གཞི་ཚང་]འདེམས་པ་བརྒྱུད་[འདེམས་གཞིའི་ཚང་]མངོན་པ།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose View - Toolbars - Options.


འཁྱིལ་འཁོར་

རྩིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་དུ་བརྗེ་ལེན་བྱས་ནས་ བྱ་ཡུལ་ངེས་མེད་ཞིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཚེ་འཁྱོལ་འཁོར་ཚོད་འཛིན་ཚེག་དོན་གྱི་ཡོད་ དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་བྱ་ཡུལ་དེ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།དགོས། ཚོད་འཛིན་ཚེག་གཅིག་འདྲུད་འགུལ་བྱས་ན་ཁ་ཕྱོགས་ངེས་མེད་ལ་འཁྱོལ་འཁོར་བྱེད་ཐུབ་

རིས་འགོད་

འཁྱིལ་འཁོར་

Display Grid

Enables or disables the grid.

Icon Display Grid

Display Grid

གནས་ཚད་ཐིག་མངོན་

གནས་ཚད་ཐིག་ནི་སྙོམ་སྒྲིག་ཤོག་ལྷེབ་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་དུ་མངོན་པའམ་གབ་བོ། གནས་ཚད་ཐིག་སུབ་ན་ཤོག་ལྷེབ་དེ་ག་འདྲུད་ལ་འགྲིག

རིས་འགོད་

གནས་ཚད་ཐིག་མངོན་

སྤོ་སྒུལ་སྐབས་རམ་འདེགས་ཐིག་མངོན་པ་

Specifies whether to display guides when moving an object.

Icon Helplines While Moving

Helplines While Moving

དང་དྲ་མིག་སྙོམས་གཤིབ།

Specifies whether to move frames, drawing elements, and controls only between grid points. To change the status of the snap grip only for the current action, drag an object while holding down the .

Icon Snap to Grid

Snap to Grid

Snap to Snap Guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

ཤོག་མཐའི་རྒྱང་དང་སྙོམ་གཤིབ་བྱེད་

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

ཤོག་མཐའི་བར་ཐག་དང་སྙོམ་

བྱ་ཡུལ་སྒྲོམ་དང་སྙོམ་གཤིབ་བྱེད་

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

བྱ་ཡུལ་མཐའ་སྒྲོམ་དང་སྙོམ་

བྱ་ཡུལ་ཚེག་ལ་དམིགས་པ་

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

བྱ་ཡུལ་ཚེག་ལ་གནས་འཁེལ་བྱ་རྒྱུ་

མགྱོགས་མྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་རུང་བ་

ཡིག་དེབ་བྱ་ཡུལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་རྗེས་མྱུར་དུ་ཡིག་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་མ་ཚུལ་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་མིན་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པ།

Icon Allow Quick Editing

མགྱོགས་མྱུར་རྩོམ་སྒྲིག་ལ་ཁས་ལེན་རྒྱུ་

ཡི་གེའི་ས་ཁོངས་ཁོ་ན་འདེམས་པ་

Specifies whether to select a text box by clicking the text.

Icon Select Text Area Only

ཡི་གེའི་ཁོངས་ཁོ་ན་འདེམས་རྒྱུ་

རྩོམ་སྒྲིག་ཡི་གེར་རྩི་རྡེབ་བྱེད་

རྩིག་རྟགས་ཡ་རྡེབ་ཀྱི་ཐབས་ཚུལ་དུ་བརྗེ་ན་ བྱ་ཡུལ་ཞིག་ལ་ཆ་རྡེབ་བྱེད་པར་སྟབས་བདེ་བྱུང་ནས་ཡིག་དེབ་ཁ་སྣོན་བྱུང་བའམ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད་ཐུབ།

རིས་འགོད་

རྩོམ་སྒྲིག་ཡི་གེར་རྩི་རྡེབ་བྱེད་

ཚང་བའི་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་ཐོན་པ།

གལ་ཏེ་རིས་རྟགས་འདི་ནི་ འདེམས་གཞི་ ཚང་ནང་དུ་གསོན་སློང་རྣམ་པར་གནས་ན་ ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་སྐབས་ དེའི་གཏོགས་གཤིས་མངོན་གྱི་ཡོད། གལ་ཏེ་རིས་རྟགས་དེ་གསོན་སློང་མིན་པའི་རྣམ་པར་གནས་ཡོད་ཚེ་ འདྲུད་སྒུལ་བྱེད་སྐབས་སྤྱི་ཁོག་གཅིག་ཁོ་ན་ལས་མངོན་རྒྱུ་མེད། ཁྱེད་ཀྱི་རྩིག་རྟགས་གློད་པའི་སྐབས་དེར་ བྱ་ཡུལ་དེ་དང་དེའི་གཏོགས་གཤིས་ཞན་ཚང་མ་མཉམ་དུ་མངོན་གྱི་ཡོད།

རིས་འགོད་

ཚང་བའི་གཏོགས་གཤིས་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་བཟོ་རྒྱུ་

ཚོ་སྒྲིག་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་པ་

ཚོ་སྒྲིག་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་པ་ སྤྱིར་བཏང་མཐོང་རིས་སུ་ལོག་རྒྱུ།

Icon Exit all groups

ཚོ་སྒྲིག་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་པ་

Please support us!