གཙོ་བོའི་ཡོ་བྱད་ཚང་

[ཡོ་བྱད་ཚང་གཙོ་བོ་]ནང་གཙོ་བོའི་རིས་མཚོན་ཡོ་བྱད་འདུས་ཡོད།

བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྤྱོད་པའི་བདམས་ང་བྱ་ཡུལ།

རིས་རྟགས།

བྱ་ཡུལ་བདམས་པ།

གྲུ་བཞི་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་དྲུད་སྐྱེལ་བྱས་པའི་གནས་སར་མདོག་སྣོན་པའི་གྲུ་བཞི་ཞིག་འགོད་བྲིས་བྱ། གྲུ་བཞིའི་ཟུར་ཞིག་འགོད་བྲིས་བྱ་དགོས་པའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ དེ་རྗེས་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་དེ་བཞིན་དྲུད་པར་བྱ། གྲུ་བཞི་ཁ་གང་འགོད་བྲིས་བྱ་དགོས་ན་དྲུད་སྒུལ་བྱ་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱ།

རིས་རྟགས་

གྲུ་བཞིའི་དབྱིབས།

འཇོང་སྒོར་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་དྲུད་སྒུལ་བྱས་པའི་གནས་སར་མདོག་སྣོན་བྱས་པའི་འཇོད་སྒོར་ཞིག་འགོད་བྲིས་བྱ། འཇོད་སྒོར་འགོད་བྲིས་བྱ་བའི་གནས་སར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་བ་དང་དེ་རྗེས་དགོས་ངེས་ཀྱི་ཆེ་ཆུང་དེ་ལྟར་དྲུད་པར་བྱ། སྒོར་མོ་འགོད་བྲིས་དགོས་ན་དྲུད་སྒུལ་བྱ་སྐབས་ Shift མཐེབ་གནོན་འཛིན་བྱ་རོགས།

རིས་རྟགས་

འཇོང་དབྱིབས།

ཡི་གེ་

མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བམ་དྲུད་སྒུལ་གྱི་སར་ཡི་གེའི་སྒྲོམ་ཞིག་འགོད་བྲིས་བྱ། ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གནས་ས་གང་རུང་དུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་བ་དང་དེ་རྗེས་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་དང་སྦྱར་དགོས།

རིས་འགོད་

ཡི་གེ་དང་མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་

ཁྱོག་ཐིག

" བྲིས་འགོད་"ཚང་སྟེང་གི་ "ཁྱོག་ཐིག་"རིས་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ཐིག་སྐུད། ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ཐུབ་ཁྱེད་ཀྱི་དེའི་ནང་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ལ་ཐིག་སྐུད་དང་བཟོ་ལྟ་གསབ་སྣོན་ཐུབ།

རིས་རྟགས་

འཁྱོག་ཐིག།

འབྲེལ་རྟགས་

རིས་འགོད་

འབྲེལ་མཐུད་རྟགས་

ཁ་ཕྱེ།འབྲེལ་རྟགས་ ཡོ་བྱད་ཚང་ ཡོ་བྱད་ཚང་དེ་སྤྱད་ནས་མིག་སྔའི་སྒྲོན་བཪྙན་སྤྱིན་ཤོག་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་ལ་འབྲེལ་རྟགས་གསབ་སྣོན་བྱས་ཆོག་ འབྲེལ་རྟགས་ནི་བྱ་ཡུལ་སོ་སོའི་འབྲེལ་ཐིག་སྐུད་ཡིན་ཞིང་བྱ་ཡུལ་དང་སྒྲོག་ནས་སྤོ་སྒུལ་བྱེད་ འབྲེལ་རྟགས་ལྡན་པའི་བྱ་ཡུལ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་སྐབས་འབྲེལ་རྟགས་ཡང་ཕབ་བྱེད།

Lines and Arrows

Opens the Arrows toolbar to insert lines and arrows.

རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་

Opens the 3D Objects toolbar. The objects are three dimensional, with depth, illumination, and reflection. Each inserted object initially forms a 3D scene. You can press F3 to enter the scene. For these 3D objects, you can open the 3D Effects dialog to edit the properties.

རིས་འགོད་

རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་

རྩ་བའི་དབྱིབས།

"རྩ་བའི་དབྱིབས།"ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

Icon Basic shapes

རྩ་བའི་བཟོ་དབྱིབས།

རྟགས་གཞན།

[རྟགས་གཞན་གྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

Icon Symbol Shapes

མཚོན་རྟགས་གཞན།

མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།

"མདའ་རྩེ་ཕྱོགས་བསྡུས།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་དེ་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ།

Icon Block arrows

མདའ་རྩེ་མཉམ་འདུས།

བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།

"བཟོ་རྒྱུན་རི་མོ།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་གཟུགས་བསྒར་འཛུད་བྱ་དགོས།

Icon Flowcharts

བརྒྱུད་རིམ་རི་མོ།

མཆན་འགོད།

[མཆན་འགོད་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བས་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Icon Callouts

རྟགས་འགོད།

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

[སྐར་མ་དང་དར་ཆའི་ཡོ་བྱད་ཚང་།] ཁ་ཕྱེ་བ་དང་ཡོ་བྱད་ཚང་འདི་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་ནང་པར་རིས་བསྒར་འཛུད་བྱས་ཆོག

Icon Stars

སྐར་མ་དང་དར་ཆ།

རྩེ་ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག་

རིས་མཚོན་བྱ་སྐབས་རྩེ་ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག་ལ་སྤྱོད།

Gluepoints

Enables you to edit gluepoints on your drawing.

འཁྱོག་ཐིག་འགྱུར་བ་

བདམ་འཔི་བྱ་ཡུལ་དེ་པའེ་འར་སའི་འཁོགས་ཐིག་ལ་བརྗེ་སྤོས་བྱེད་པ།

མཐའ་མང་དབྱིབས་ལ་འགྱུར་བ་

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་དེ་མཐའ་མང་གྲུ་བཞིར་བསྒྱུར་བ་ (དྲང་ཐིག་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་ཁ་རྒྱབ་པའི་བྱ་ཡུལ་ལས་)བརྗེ་སྤོས་བརྗེ་སུ་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཕྱིའི་རྣམ་པར་བསྒྱུར་བ་མི་འགྲོ་ འགོད་མཁོར་གཞིགས་ནས་ ཁྱེད་ཀྱི་ཙི་ཙིའི་གཡས་ཕྱོགས་གནོན་ནས་འདེམས་དགོས་ ཚེག་རྩོམ་སྒྲིག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་གནས་ཚུལ་ལ་ཞིབ་གཤེར་

Transformations

འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་བཟོ་དབྱེབས་ཁ་ཕྱོགས་སམ་སྐོང་གསབ་ཐབས་ཚུལ་བཟོ་བཅོས།

སྙོམས་གཤིབ།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

རིས་རྟགས་

སྙོམས་གཤིབ།

བརྩེགས་འཇུག་བརྒྱུད་རིམ་

འདེམས་སྒྲིག་བྱས་པའི་དོ་ཁང་གོ་རིམ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

རིས་རྟགས་

རིམ་སྟར།

ཡིག་ཆ་ནས་ཡོང་བའི་པར་རིས་

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

བསྒར་འཛུད་

རིས་འགོད་

བསྒར་འཛུད་

ཚོད་ཆས་

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

ཚོད་ཆས་ཡོ་བྱད་སྒམ།

Extrusion On/Off

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་རྩ་གསུམ་ཕན་འབྲས་ཀྱི་ཕྱེ་དང་རྒྱག་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

Please support us!