ཚལ་ཐོ་

གཤམ་གསལ་ནི་LibreOffice རིས་འགོད་བཟོ་བའི་ཚལ་ཐོ་ ཡན་ལག་ཚལ་ཐོ་དང་གླེང་སྒྲོམ་ཡོད་ཚད་ཀྱི་གསལ་བཤད་ཡིན།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་ཟིན་པ་མ་ཟད་གསོན་སློང་རྣམ་པར་གནས་པའི་སྐབས་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་གཟོད་སྒུལ་སྤྱོད་ཀྱིས་རྩོམ་སྒྲིག་དང་མངོན་པ་ གཞིའི་སྒྲིག་པ་ རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིག་ཚགས་གཏན་པར་གྱི་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་ཏུ་སྤྱོད་དགོས་གསོན་སློང་རྣམ་པ་གནས་པའི་ཡིག་ཚགས་ཞེས་པ་ནི་མིག་སྔར་གསལ་ཡོལ་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ཐོག་མངོན་པའི་ཡིག་ཚགས་བརྗོད་ གལ་སྲིད་ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་ནི་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་ཞིག་ལ་སྤྱོད་དགོས་ན་ཁྱེད་ནས་སྔོན་ལ་ངེས་པར་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་བྱ་ཡུལ་འདིར་གསོ་སློང་དགོས།


ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

ཚལ་ཐོ་དང་གོང་འོག་ནང་དོན་འབྲེལ་བ་ཡོད་པ་འདིས་མིག་སྔར་ལག་བསྟར་བྱེད་མུས་ཀྱི་བཀོལ་སྤྱོད་དང་འབྲེལ་ཡོད་ཀྱི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་ཡིན་ན་ད་གཟོད་སྤྱོད་ཆོག་པ་མཚོན་གལ་སྲིད་འོད་རྟགས་དེ་ཡིག་དཀྱིལ་དུ་གནས་ཡོད་ན་ཡི་གེ་རྩོམ་སྒྲིག་གི་སྐབས་དགོས་པའི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་ཡོད་ཚད་སྤྱོད་རུང་ གལ་སྲིད་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་དབྱིབས་བདམ་ན་ སྤྱོད་རུང་བའི་རིས་དབྱིབས་རྩོམ་སྒྲིག་གི་ཚལ་ཐོའི་རྣམ་གྲངས་ཐག་བཅད་མཐོང་ཐུབ།


ཡིག་ཆ་

This menu contains general commands for working with Draw documents, such as create, open, close and print. To close LibreOffice Draw, click Exit.

Edit

The commands in this menu are used to edit Draw documents (for example, copying and pasting).

མཐོང་རིས་

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Insert

This menu allows you to insert elements, such as graphics and guides, into Draw documents.

Format

Contains commands for formatting the layout and the contents of your document.

Page

This menu provides drawing page management and navigation commands.

Shape

This menu provides shape objects management.

Tools

This menu provides tools for LibreOffice Draw as well as access to language and system settings.

སྒེའུ་ཁུང་

Contains commands for manipulating and displaying document windows.

རོགས་རམ།

"རོགས་རམ་"ཚལ་ཐོ་དེ་LibreOffice ཡི་རོགས་རམ་མ་ལག་སྒུལ་སློང་དང་ཚོད་འཛིན་ལ་སྤྱོད།

Please support us!