འཁྱིལ་འཁོར་བྱ་ཡུལ་

ཚེག་གིས་བྱ་ཡུལ་འདེམས་པའི་རྗེས་ ཚོད་ཚེག་བརྒྱད་བྱ་ཡུལ་ཐོག་མངོན་ཐུབ་ ཁྱེད་ཀྱིས་བྱ་ཡུལ་ཆེ་ཆུང་བཟོ་བཅོས་བྱེད། འདྲུད་འཐེན་བརྒྱུད་བྱ་ཡུལ་ཆ་ཚང་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཤོག་ངོས་གནས་ས་འགྱུར་ལྡོག་བྱེད།

རིས་རྟགས་

Select the object you want to rotate. On the Transformations toolbar in LibreOffice Draw or on the Drawing bar in LibreOffice Impress, click the Rotate icon.

སྟོན་མདའ་ཟུར་གོང་གི་ཚོད་ཚེག་ལ་སྤོ་སྒུལ་བྱེད་ སྟོན་མདའ་ནི་འཁྱིལ་འཁོར་མཚོན་རྟགས་ལ་འགྱུར། ཙིག་རྟགས་སྤྱད་དེ་ཚོད་ཆས་འདྲུད་འཐེན་བྱེད་པ་དང་བྱ་ཡུལ་འདི་འཁྱིལ་འཁོར་བྱེད།

Hold down the Shift key to restrict the rotation to multiples of 15 degrees.

Right-click the object to open the context menu. Choose Position and Size - Rotation to enter an exact rotation value.

འཁྱིལ་འཁོར་བྱ་ཡུལ་

བསྐྱར་དུ་བྱ་ཡུལ་གནོན་མཐེབ་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་རྒྱུན་གཏན་ཚོད་ཚེག་བརྒྱད་འགྱུར་བ་འགྲོ་ཡི་རེད་ མ་ཟད་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱ་ཡུལ་དཀྱིལ་ཁུལ་གྱི་ཡི་གེའི་འོད་རྟགས་གཅིག་མཐོང་ཐུབ། འདི་འདྲ་ ཁྱེད་ཀྱིས་བྱ་ཡུལ་ནང་ཡི་གེ་མཐེབ་འཇུག་བྱེད།

To skew the object vertically or horizontally, drag one of the side handles.

Please support us!