རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་

མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་དེ་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གསར་བཟོ་དང་རྩོམ་སྒྲིག་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་

 1. F6 མཐེབ་ཕྱོགས་སྟོན་ནས་རིས་འགོད་ཚང་གནོན།

 2. གཡས་ལ་ཁ་ཕྱོགས་མཐེབ་གནོན་ཐད་ཀར་རིས་འགོད་ཡོ་བྱད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ཚང་ཐིཐི་རྟགས་ལ་འབྱོར།

 3. གལ་སྲིད་རིས་རྟགས་འགྲམ་ལ་མདའ་རྩེ་ཡོད་ན་ རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གྱིས་ཡན་ལག་ཡོ་བྱད་ཚང་གཅིག་ཁ་ཕྱེས། གོང་ཕྱོགས་ཡང་ན་འོག་ཕྱོགས་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་གནོན་ཏེ་ཡན་ལག་ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེས་ དེ་རྗེས་གཡས་ཕྱོགས་ཡང་ན་གཡོན་ཕྱོགས་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་གནོན་ཏེ་རིས་རྟགས་འདེམས།

 4. Press +Enter.

  མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་ཀྱི་ལྟེ་གནས་གསར་བཟོའི་བྱ་ཡུལ།

 5. To return to the document, press +F6.

  ཁྱེད་ཀྱིས་མདའ་རྩེའི་མཐེབ་བེད་སྤྱད་དེ་དགོས་ངེས་ཀྱི་གནས་སར་འཇོག བྱ་ཡུལ་གྱི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ནས་བཀའ་ཚིག་འདེམས་ Shift+F10 མཐེབ་གནོན།

བྱ་ཡུལ་འདེམས་པ།

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Tab ཐད་ཀར་འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་མངོན་པ།

Please support us!