ཐིག་སྐུད་འབྲེལ་མཐུད་

ཐིག་སྐུད་འབྲེལ་མཐུད་སྐབས་གྲལ་མཚེས་སྣེ་ཚེག་དབར་ཐིག་སྐུད་འགོད་བྲིས་བྱེད།

འབྲེལ་མཐུད་དགོས་པའི་ཐིག་སྐུད་

  1. ཕྲེང་གཉིས་ཡང་ན་ཕྲེང་མང་འདེམས།

  2. Right-click and choose Shape - Connect.

བཀག་སྡོམ་ཚུལ་གྱི་བྱ་ཡུལ་གསར་བཟོ་བྱེད་ ཕྲེང་ཞིག་གི་ཐོག་གཡས་རྡེབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཁ་བརྒྱབ་བྱ་ཡུལ་འདེམས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཁྱེད་ཀྱིས་ཐིག་སྐུད་འབྲེལ་མཐུད་ཟིན་སྒྲིག་མེད་ཐིག་སྐུད་དང་སྐོང་གསབ་མ་བྱེད་པའི་འཁྱོག་ཐིག་ཐོག་ ཁ་བརྒྱབ་བྱ་ཡུལ་བཀའ་ཚིག་བེད་སྤྱོད་བྱེད།


Please support us!