སྐྱ་བཅུག་སྐྱ་འདོན་གྱི་བྱ་ཡུལ་གཉིས་སྣོལ་

སྐྱ་བཅུག་སྐྱ་འདོན་གཟུགས་དབྱིབས་གསར་བཟོ་སྣོལ་བ་མ་ཟད་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་གཉིས་དབར་གྱི་གཅིག་འགྱུར་བཞིན་ཁྱབ་པའི་གཟུགས་དབྱིབས་འདི་དག་རིམ་འཕར་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

སྐྱ་བཅུག་སྐྱ་འདོན་བཀའ་ཚིག་སྣོལ་བ་ནི་LibreOffice རིས་འགོད་བཟོ་བ་ཁོ་ནའི་ནང་སྤྱོད་རུང་། ཡིན་ནའང་ ཁྱེད་ཀྱིས་སྐྱ་བཅུག་སྐྱ་འདོན་གྱི་བྱ་ཡུལ་སྣོལ་བ་འདྲ་ཕབ་བྱེད་པ་མ་ཟད་LibreOffice གསལ་སྟོན་ཡིག་ཟིན་ནང་སྦྱོར།


སྐྱ་བཅུག་སྐྱ་འདོན་གྱི་བྱ་ཡུལ་གཉིས་སྣོལ་

  1. Shiftགནོན་འཛིན་བྱེས་པ་མ་ཟད་བྱ་ཡུལ་ཁག་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  2. Choose Shape - Cross-fading.

  3. ཚད་འཕར་སྒྲོམ་ནང་ཐང་གཅིག་ནང་བཅུག་བྱེད་ སྐྱ་བཅུག་སྐྱ་འདོན་སྣོལ་བའི་འགོ་འཛུགས་དང་མཚམས་འཇོག་སའི་དབར་གྱི་བྱ་ཡུལ་གྲངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

  4. དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"གནོན་མཐེབ་བྱེད།

མངོན་པའི་ཚོ་སྒྲིག་ནང་གདོད་མའི་བྱ་ཡུལ་གཉིས་དང་སྐྱ་བཅུག་སྐྱ་འདོན་གྱི་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཏན་འཁེལ་གྲངས་ཚད་(རིམ་འཕར་ཚད་)

སྐྱ་བཅུག་སྐྱ་འདོན་གྱི་བར་བཅུག་རི་མོ་སྣོལ་

You can edit the individual objects of a group by selecting the group and pressing F3. Press +F3 to exit the group editing mode.

Please support us!