བྱ་ཡུལ་ཚོ་སྒྲིག་དང་བྱ་ཡུལ་ཟླ་སྒྲིལ་

ཚོ་སྒྲིག་གི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ནི་ཚོ་སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་ལ་སྤྱོད་ཆོག་ མི་འདྲ་བའི་ཆ་ཁོ་ན་ནི་ཁྱེད་ཚོ་སྒྲིག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་ཡུལ་གཅིག་ཐོབ་པ་དེ་ཡིན།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཁྱེད་ཀྱིས་སྙོམས་ངོས་ཁོ་ན་ཚོ་སྒྲིག་བྱེད།


རྩ་གཉིས་བྱ་ཡུལ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད་དགོས་

  1. རྩ་གཉིས་བྱ་ཡུལ་གཉིས་སམ་ཡང་ན་མང་དག་འདེམས།

  2. Choose Shape - Combine.

ཚོ་སྒྲིག་དང་མི་འདྲ་བ་ ཚོ་སྒྲིག་གི་བྱ་ཡུལ་བརྩེགས་འཇོག་གོ་རིམ་ནང་ཆེས་མཐའ་མར་སྒྲིག་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ལྡན་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོ་སྒྲིག་གི་བྱ་ཡུལ་དབྱེ་འབྱེད་བྱ་ཆོག་ ཡིན་ནའང་འདི་འདྲ་བྱས་ན་འདོད་མའི་བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་བརླག་སྲིད།

བྱ་ཡུལ་ཚོ་སྒྲིག་སྐབས་ བྱ་ཡུལ་རིམ་བརྩེགས་ཀྱི་གནས་ས་ཨི་ཁུང་མངོན།

བྱ་ཡུལ་ཚོ་སྒྲིག་གི་བར་བཅུག་རི་མོ་

དཔེར་རིས་ནང་ཟླ་སྒྲིལ་བྱ་རྒྱུའི་བྱ་ཡུལ་གཡོན་ངོས་ལ་གནས་ ཟླ་སྒྲིལ་བའི་བྱ་ཡུལ་གཡས་ངོས་ལ་གནས།

བཟོ་དབྱིབས་བཀོད་པ།

གཉིས་ཡན་གྱི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ཉེར་སྤྱོད་བརྒྱུད་གཟུགས་དབྱིབས་- ཟླ་སྒྲིལ་ དབྱེ་ཕྲལ་དང་དྲས་གཏུབ་བཀའ་ཚིག་གི་བསྐྱར་དུ་གཟུགས་དབྱིབས་གྲུབ་ཚུལ་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གཟུགས་དབྱིབས་བཀའ་ཚིག་ནི་ངོས་སྙོམས་རིས་དབྱིབས་བྱ་ཡུལ་ཁོ་ན་ལ་འཚམས་པ་ཡོད།


གྲུབ་པའི་གཟུགས་དབྱིབས་བརྩེགས་འཇོག་གོ་རིམ་ནང་མཐའ་མ་སྒྲིག་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་ལྡན་ཡོད།

གཟུགས་དབྱིབས་གྲུབ་ཚུལ་བྱེད་

  1. རྩ་གཉིས་བྱ་ཡུལ་གཉིས་སམ་ཡང་ན་མང་དག་འདེམས།

  2. Choose Shape and one of the following:

གཟུགས་དབྱིབས་བཀའ་ཚིག

གཤམ་གྱི་དཔེ་གཞིའི་བར་བཅུག་རི་མོའི་ནང་གཡོན་མཐའ་ནི་གདོད་མའི་སྙོམས་ངོས་སྐོང་གསབ་དང་གཡས་ངོས་ནི་བཀའ་ཚིག་འདི་ལག་བསྟར་བྱེད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཡིན།

གཟུགས་དབྱིབས་ - མཉམ་འདྲེས།

གཟུགས་དབྱིབས་བར་འཇུག་རི་མོ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད་

བདམས་པའི་མཐའ་མང་དབྱིབས་མཉམ་འདྲེས། འདི་འདྲ་བྱུང་ན་ཁྱེད་ལ་དེའི་སྙོམས་ངོས་གསབ་སྐོང་ནི་ཡན་ལག་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྤྱི་བསྡོམ་གྱི་བྱ་ཡུལ་གཅིག་ཐོབ་པ་དེ་ཡིན།(གཏན་ཚིགས་སམ་)

གཟུགས་དབྱིབས་ - དབྱེ་བྲལ།

གཟུགས་དབྱིབས་བར་བཅུག་རི་མོ་དབྱེ་ཕྲལ་བྱེད་

ཆེས་མཐིལ་རིམ་ནངགནས་པའི་མཐའ་མང་དབྱིབས་ནང་ གཞན་བདམས་པའི་མཐའ་མང་དབྱིབས་ཡོད་ཚད་དབྱེ་ཕྲལ་བྱེད།

གཟུགས་དབྱིབས་ - དྲས་གཏུབ།

གཟུགས་དབྱིབས་བར་བཅུག་རི་མོ་དྲས་གཏུབ་བྱེད་

བདམས་པའི་མཐའ་མང་དབྱིབས་ནི་ཁེར་རྐྱང་གི་མཐའ་མང་དབྱིབས་གཅིག་ལ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད་ མཐའ་མང་དབྱིབས་ནི་སྙོམས་ངོས་གསབ་སྐོང་ཡོད་ཚད་ཀྱི་སྡེབ་གཅིག་བྱུང་བ།(གཏན་ཚིགས་ཀྱི་ཐོབ་)

མཐའ་མང་དབྱིབས་ཚང་མ་ལྷག་རིམ་བརྩེགས་ནི་དེའི་ནང་གི་སྙོམས་ངོས་སྐོང་གསབ་བྱེད།

Please support us!