སྟར་འགོད་ སྙོམ་གཤིབ་དང་ཁྱབ་པའི་བྱ་ཡུལ་

རིམ་སྟར་བྱ་ཡུལ་

ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་བྱ་ཡུལ་ཚང་མ་དང་མདུན་གྱི་བྱ་ཡུལ་རིམ་བརྩེགས་བྱེད། འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་དོས་ཁང་གོ་རིམ་བསྐྱར་དུ་སྟར་འགོད་བྱེད་ མུ་མཐུད་གཤམ་གྱི་བཀོད་སྤྱོད་བྱེད།

 1. བསྐྱར་དུ་སྟར་འགོད་བྱེད་པའི་བྱ་ཡུལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 2. Choose Shape - Arrange to bring up the context menu and choose one of the arrange options:

  རྩེ་རིམ་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་བྱ་ཡུལ་འདི་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཡོ་ཚད་ཀྱི་ཆེས་མདུན་ངོས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

  གོང་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོས་བྱ་ཡུལ་འདི་བྱ་ཡུལ་དོས་ཁང་ནང་གོང་ལ་གནས་གཅིག་སྤོས།

  འོག་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོས་བྱ་ཡུལ་འདི་བྱ་ཡུལ་དོས་ཁང་ནང་འོག་ལ་གནས་གཅིག་སྤོས།

  མཐིལ་རིམ་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་བྱ་ཡུལ་ནི་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཡོད་ཚད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྗེས་ལ་འཇོག་

  བྱ་ཡུལ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་ནི་བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་ཞིག་གི་རྗེས་ལ་སྒྲིག

བྱ་ཡུལ་སྟར་འགོད་ནི་བྱ་ཡུལ་ཞིག་གི་རྗེས་ལ་འདེམས་

 1. བསྐྱར་དུ་སྟར་འགོད་བྱེད་པའི་བྱ་ཡུལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Behind Object. The mouse pointer changes to a hand.

 3. བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་དེ་དེའི་རྗེས་ཀྱི་སྟར་འགོད་བྱ་ཡུལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བྱ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་བརྩེགས་འཇོག་གོ་རིམ་བཪྙེས་སྒྱུར་བྱེད་

 1. Shift མཐེབ་གནོན་པ་དང་དུས་མཚུངས་བྱ་ཡུལ་འདི་གཉིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་དེ་དག་འདེམས།

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Reverse.

སྙོམས་གཤིབ་བྱ་ཡུལ་

སྙོམ་གཤིབ་བྱེད་ནུས་བེད་སྤྱད་དེ་བྱ་ཡུལ་ཕན་ཚུན་སྙོམས་གཤིབ་ཡང་ན་ཤོག་ངོས་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད།

 1. བྱ་ཡུལ་གཅིག་འདེམས་ དེ་དང་ཤོག་ངོས་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད་ ཡང་ན་བྱ་ཡུལ་མང་དག་འདེམས་པ་མ་ཟད་ལེགས་སྒྲིག་ཀྱང་བྱེད་ བྱ་ཡུལ་འདི་དག་ཕན་ཚུན་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད།

 2. Choose Shape - Align Objects and select one of the alignment options.

ཁྱབ་པའི་བྱ་ཡུལ།

If you select three or more objects in Draw, you can also use the Distribute selection command to distribute the vertical and horizontal spacing evenly between the objects.

 1. གསུམ་ཡན་གྱི་བྱ་ཡུལ་ཁྱབ་པ་འདེམས།

 2. Choose Shape - Distribution.

 3. དེང་འཕྱང་དང་ཆུ་སྙོམས་ཁྱབས་པའི་འདེམས་གཞི་འདེམས་པ་མ་ཟད་"གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་ཆུ་སྙོམས་ཡང་ན་དྲང་འཕྱང་གནས་ཚད་མདའ་བརྒྱུད་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཡོད། ཆེས་ཕྱི་རིམ་གྱི་བྱ་ཡུལ་གཉིས་ལྟོས་དངོས་ཚེག་ལ་སྤྱོད་ ཁྱབ་པ་བཀའ་ཚིག་སྐབས་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ དེ་ཚོ་སྤོ་སྒུལ་མི་བྱེད།

Please support us!