སྟར་འགོད་ སྙོམ་གཤིབ་དང་ཁྱབ་པའི་བྱ་ཡུལ་

རིམ་སྟར་བྱ་ཡུལ་

ཡིག་ཚགས་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད་པའི་བྱ་ཡུལ་ཚང་མ་དང་མདུན་གྱི་བྱ་ཡུལ་རིམ་བརྩེགས་བྱེད། འདེམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་དོས་ཁང་གོ་རིམ་བསྐྱར་དུ་སྟར་འགོད་བྱེད་ མུ་མཐུད་གཤམ་གྱི་བཀོད་སྤྱོད་བྱེད།

 1. བསྐྱར་དུ་སྟར་འགོད་བྱེད་པའི་བྱ་ཡུལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 2. Choose Shape - Arrange to bring up the context menu and choose one of the arrange options:

  རྩེ་རིམ་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་བྱ་ཡུལ་འདི་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཡོ་ཚད་ཀྱི་ཆེས་མདུན་ངོས་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

  གོང་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོས་བྱ་ཡུལ་འདི་བྱ་ཡུལ་དོས་ཁང་ནང་གོང་ལ་གནས་གཅིག་སྤོས།

  འོག་ལ་རིམ་པ་གཅིག་སྤོས་བྱ་ཡུལ་འདི་བྱ་ཡུལ་དོས་ཁང་ནང་འོག་ལ་གནས་གཅིག་སྤོས།

  མཐིལ་རིམ་ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད་བྱ་ཡུལ་ནི་བྱ་ཡུལ་གཞན་ཡོད་ཚད་ཀྱི་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྗེས་ལ་འཇོག་

  བྱ་ཡུལ་རྗེས་བྱ་ཡུལ་ནི་བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་ཞིག་གི་རྗེས་ལ་སྒྲིག

བྱ་ཡུལ་སྟར་འགོད་ནི་བྱ་ཡུལ་ཞིག་གི་རྗེས་ལ་འདེམས་

 1. བསྐྱར་དུ་སྟར་འགོད་བྱེད་པའི་བྱ་ཡུལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Behind Object. The mouse pointer changes to a hand.

 3. བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་དེ་དེའི་རྗེས་ཀྱི་སྟར་འགོད་བྱ་ཡུལ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བྱ་ཡུལ་གཉིས་ཀྱི་བརྩེགས་འཇོག་གོ་རིམ་བཪྙེས་སྒྱུར་བྱེད་

 1. Shift མཐེབ་གནོན་པ་དང་དུས་མཚུངས་བྱ་ཡུལ་འདི་གཉིས་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་དེ་དག་འདེམས།

 2. Choose Shape - Arrange to open the context menu and choose Reverse.

སྙོམས་གཤིབ་བྱ་ཡུལ་

སྙོམ་གཤིབ་བྱེད་ནུས་བེད་སྤྱད་དེ་བྱ་ཡུལ་ཕན་ཚུན་སྙོམས་གཤིབ་ཡང་ན་ཤོག་ངོས་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད།

 1. བྱ་ཡུལ་གཅིག་འདེམས་ དེ་དང་ཤོག་ངོས་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད་ ཡང་ན་བྱ་ཡུལ་མང་དག་འདེམས་པ་མ་ཟད་ལེགས་སྒྲིག་ཀྱང་བྱེད་ བྱ་ཡུལ་འདི་དག་ཕན་ཚུན་སྙོམས་གཤིབ་བྱེད།

 2. Choose Shape - Align and select one of the alignment options.

ཁྱབ་པའི་བྱ་ཡུལ།

གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་ཡིག་ཚགས་ནང་རིས་འགོད་བྱེད་ན་གསུམ་ཡན་གྱི་བྱ་ཡུལ་འདེམས་ [ཁྱབ་པ་]བཀའ་ཚིག་ཆ་སྙོམས་བྱ་ཡུལ་དབར་གྱི་ཆུ་སྙོམས་ཡང་ན་དྲང་འཕྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་བར་གཅོད་ལ་ཁྱབ་ཡོད།

 1. གསུམ་ཡན་གྱི་བྱ་ཡུལ་ཁྱབ་པ་འདེམས།

 2. Choose Shape - Distribution.

 3. དེང་འཕྱང་དང་ཆུ་སྙོམས་ཁྱབས་པའི་འདེམས་གཞི་འདེམས་པ་མ་ཟད་"གཏན་འཁེལ་"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་ཆུ་སྙོམས་ཡང་ན་དྲང་འཕྱང་གནས་ཚད་མདའ་བརྒྱུད་ཆ་སྙོམས་ཀྱི་ཁྱབ་ཡོད། ཆེས་ཕྱི་རིམ་གྱི་བྱ་ཡུལ་གཉིས་ལྟོས་དངོས་ཚེག་ལ་སྤྱོད་ ཁྱབ་པ་བཀའ་ཚིག་སྐབས་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད་ དེ་ཚོ་སྤོ་སྒུལ་མི་བྱེད།

Please support us!