སྙོམ་གཤིབ་

མདའ་འམ་ཁ་བྱང་གི་ཤོག་བྱང་སྙོམ་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་བཟོ་བཅོས།

གནས་འདིར་སྒྲིག་པའི་འདེམས་གཞི་ཁ་ཤས་ཤོག་བྱང་ཡོད་ཚད་ལ་སྤྱད་ན་མི་འཚམས། དཔེར་ན་ རྩ་གཉིས་བྱ་ཡུལ་ཤོག་བྱང་དང་རྩ་གསུམ་བྱ་ཡུལ་ཤོག་བྱང་གི་འདེམས་གཞི་དེ་ཙམ་མི་མཚུངས།

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Format - Axis (Charts)


ཤོག་བྱང་མངོན་པ་

མདའི་ཤོག་བྱང་མངོན་པའམ་ཡང་ན་གབ་པར་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

[རྣམ་གཞག་ཡོ་བྱད་ཚང་]སྟེང་གི་"མདའི་གྲངས་ཐང་མངོན་པའམ་གབ་པའི་"རིས་རྟགས་ནི་མདའི་ཤོག་བྱང་ཡོད་ཚད་མངོན་པའམ་གབ་པར་སྤྱོད་དོ།

རིས་རྟགས་

མདའི་གྲངས་ཐང་མངོན་པའམ་གབ་སྦས་

འཁྱིལ་འཁོར་ཡི་གེ་

དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་མཚན་འཇོག་བྱེད། ABCD གནོན་མཐེབ་གཅིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཏེ་མཁོ་བའི་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ABCD འཁོར་འགྲིལ་

འཁོར་འགྲིལ་སྟེང་གི་གནས་ས་གང་རུང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་འགྱུར་རུང་ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་ལ་མཚན་འཇོག་བྱེད། གནོན་མཐེབ་སྟེང་གི་ཡིག་འབྲུ་ "ABCD" ལྟོས་ཟླ་གསར་དུ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

ABCD གནོན་མཐེབ་

དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་ལ་དྲང་འཕྱང་ཡིག་དེབ་ཁ་ཕྱོགས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་དྲང་འཕྱང་མདའ་ X ཤོག་བྱང་ལ་མཚན་འཇོག་བྱེད་ན་ ཡི་གེ་ཕལ་ཆེར་མདའ་ X ཡི་མདའ་ཐིག་གཅོད་པར་བྱེད།


ཏུའུ་

ཁྱེད་ཀྱིས་ནང་འཇུག་ཁ་ཕྱོགས་ཟུར་ཚད་ལ་ལག་འགུལ་བྱེད་ཆོག

ཡི་གེའི་རྒྱུན་

གཞི་གྲངས་མཚོན་རྟགས་ཀྱི་ཡི་གེའི་རྒྱུན་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

རིམ་བརྩེགས་

Specifies that the text in cells may overlap other cells. This can be especially useful if there is a lack of space. This option is not available with different title directions.

བར་བཅད་

ཡིག་དེབ་ཕྲེང་བརྗེ་ཆོག་པ།

གཤམ་གྱི་འདེམས་གཞི་ནི་རིས་རིགས་ཚང་མར་སྤྱད་ན་མི་འཚམས་

གོ་རིམ་

རྣམ་གཞག་ - [མདའ་ - Y མདའ་ཡང་ན་X མདའ་འདེམས་གཞི་ཁྭ་སྟེང་གི་འདེམས་གཞི་ནི་རྩ་གཉིས་རིས་མཚོན་ལ་སྤྱོད་པ་འཚམས། ཁྱེད་ཀྱིས་ས་ཁོངས་འདིའི་ནང་གི་མདའ་ X ཡང་ན་མདའ་Y སྟེང་གི་ཤོག་བྱང་གི་སྙོམ་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ལ་མཚན་འཇོག་བྱེད།

སྙོན་འགྲེམ་

མདའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་སྙོམ་གཤིབ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད།

ཡ་སྣོལ་འདྲེས་

སྣོལ་འདྲེས་ཀྱི་མདའི་སྟེང་རིམ་སྒྲིག་བྱས་པའི་གྲངས་ཀ་ལས་ཆ་གྲངས་སྟེང་དང་ཡ་གྲངས་འོག་ཏུ་ཡོད།

ཆ་སྣོལ་འདྲེས་

མདའི་སྟེང་སྣོལ་འདྲེས་རིམ་སྒྲིག་བྱེད་པའི་གྲངས་ཀ་ནི་ ཡ་གྲངས་སྟེང་དང་ཆ་གྲངས་འོག་ཏུ་ཡོད།

རང་འགུལ་

རང་འགུལ་ངང་མདའི་སྟེང་གི་གྲངས་ཀ་རིམ་སྒྲིག་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་རིས་མཚོན་ཆེ་དྲག་པའམ་ཆུང་དྲག་ན་ ཤོག་བྱང་མངོན་པར་གནད་དོན་ཐོན་སྲིད། ཁྱེད་ཀྱིས་མཐོང་རིས་ཆེ་རུ་གཏོང་བའམ་ཡི་གེའི་ཆེ་ཆུང་ཆུར་དུ་བཏང་བ་བརྒྱུད་གནད་དོན་འདི་རིགས་ལས་གཡོལ་དགོས།


Text Direction

Specify the text direction for a paragraph that uses complex text layout (CTL). This feature is only available if complex text layout support is enabled.

Please support us!