མདའ་

Specifies the axes to be displayed in the chart.

བཀའ་ཚིག་ལ་བཅར་འདྲི་...

Choose Insert - Axes (Charts)


གཙོ་མདའ་

X མདའ་

ཐིག་ཚེག་ལྡན་པའི་བར་ཆོད་ཀྱི་ X མདའ་མངོན་པ།

Y མདའ་

Y མདའ་ནི་ཐིག་ཚེག་ལྡན་པའི་བར་ཆོད་ཀྱི་དྲང་ཐིག་ལ་མངོན་པ།

Z མདའ་

Z མདའ་ནི་ཐིག་ཚེག་ལྡན་པའི་བར་ཆོད་ཀྱི་དྲང་ཐིག་ལ་མངོན་པ།མདའ་འདི་རྩ་གསུམ་རིས་མཚོན་ཁོ་ནའི་ནང་མངོན་ནོ།

མདའ་ཕལ་པ་

ཁྱེད་ཀྱིས་འདིར་རིས་མཚོན་ལ་མདའ་གཉིས་པ་སྒྲིག་སྦྱོར་བྱེད། ཡོད་པའི་གཞི་གྲངས་ཚོ་ཞིག་གིས་མདའ་འདི་ལ་ལྟོས་ཟླ་བྱེད་ LibreOffice རང་འགུལ་ངང་མདའ་དང་ཤོག་བྱང་མངོན། རྗེས་སུ་ཁྱེད་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་འདི་དོར་ཆོག གལ་ཏེ་གཞི་གྲངས་ཚོས་མདའ་གཉིས་པར་ལྟོས་ཟླ་བྱེད་ན་མདའ་གཉིས་པས་མདའ་དང་པོའི་གཞི་གྲངས་འདྲ་སྤྱོད་བྱ་བར་འགྱུར།

X མདའ་

རིས་མཚོན་ནང་གི་ཕལ་པའི་ X མདའ་མངོན་པ།

Y མདའ་

རིས་མཚོན་ནང་མངོན་པའི་ཕལ་པའི་ Y མདའ།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

གཙོ་མདའ་དང་མདའ་ཕལ་པའི་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་མ་མཚུངས་ཀྱང་ཆོག། དཔེར་ན་ མདའ་ཞིག་གི་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་ནི་ 2 in.ཡིན་ཆོག་ མདའ་གཞན་ཞིག་གི་མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་ 1.5 in.ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།


Please support us!