བྱེད་ནུས་འདི་ལ་མཚམས་འདྲི་བྱེད་པ་...

ཚལ་ཐོ་ [རྩོམ་སྒྲིག་] - [རིས་མཚོན་གཞི་གྲངས་]

[རྣམ་གཞག་ཡོ་བྱད་ཚང་]ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་

རིས་རྟགས་

རིས་རྟགས་གཞི་གྲངས་

Choose Insert - Titles (Charts)

Choose Insert - Legend (Charts)

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [དཔེ་རིས་...] - "རིམ་སྒྲིག་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་

Choose Insert - Data Labels (Charts)

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་]- [བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་...] - "གཞི་གྲངས་ཚེག་"/"གཞི་གྲངས་ཚོ་"- "གཞི་གྲངས་མཚོན་བྱེད་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་(གཞི་གྲངས་ཚོ་/གཞི་གྲངས་ཚེག་ལ་)

Choose Insert - Axes (Charts)

Choose Insert - Grids (Charts)

[རྣམ་གཞག་ཡོ་བྱད་ཚང་]ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་

རིས་རྟགས་

Horizontal Grids

རིས་རྟགས་

Vertical Grids

Choose Insert - X Error Bars, or Insert - Y Error Bars (Charts)

Choose Insert - Trend Line (Charts)

Choose Insert - Special Character (Charts)

Choose Format - Format Selection (Charts)

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་...] - "གཞི་གྲངས་ཚེག་"གླེང་སྒྲོམ་

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་...] - "གཞི་གྲངས་ཕྲེང་"གླེངསྒྲོམ་

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་...] - "གཞི་གྲངས་ཕྲེང་" - "འདེམས་གཞི་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་

Choose Format - Title (Charts)

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་...] - "ཁ་བྱང་"གླེང་སྒྲོམ་

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [བྱ་ཡུལ་གཏོགས་གཤིས་...] - "ཁ་བྱང་"གླེང་སྒྲོམ་

Choose Format - Title (Charts)

Choose Format - Axis (Charts)

Choose Format - Legend, or Format - Format Selection - Legend (Charts)

Choose Format - Axis - X Axis/Secondary X Axis/Z Axis/All Axes (Charts)

Choose Format - Axis - Y Axis/Secondary Y Axis (Charts)

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [མདའ་] - [Y མདའ་...] - "མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [མདའ་] - [Y མདའ་...] - "མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [མདའ་] - [Y མདའ་...] - "མངོན་པའི་སྡུར་ཚད་"འདེམས་གཞི་ཁཱ་

Choose Format - Grid (Charts)

Choose Format - Grid - X, Y, Z Axis Major Grid/ X, Y, Z Minor Grid/ All Axis Grids (Charts)

ཚལ་ཐོ་ [རྣམ་གཞག་] - [རིས་འགོད་ཁུལ་...]

Choose Format - Chart Floor (Charts)

Choose Format - Chart Area (Charts)

Choose Format - Chart Type (Charts)

[རྣམ་གཞག་ཡོ་བྱད་ཚང་]ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་

རིས་རྟགས་

རིས་མཚོན་རིགས་

Choose Format - 3D View (Charts)

Choose Format - Arrangement (Charts)

Open context menu - choose Arrangement (Charts)

རིས་རྟགས་

Horizontal Grids

རིས་རྟགས་

མདའི་གྲངས་ཐང་མངོན་པའམ་གབ་སྦས་

རིས་རྟགས་

Vertical Grids

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart

Double-click a chart, then choose Format - Data Ranges

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Smooth in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

In the Chart Type dialog of a Line chart or XY chart that displays lines, choose Stepped in the Lines type drop-down, then click the Properties button.

Please support us!