ཡོ་བྱད་ཚང་གཙོ་བོ།

[ཡོ་བྱད་ཚང་གཙོ་བོ་]བེད་སྤྱད་ན་རྒྱུན་སྤྱོད་བཀའ་ཚིག་མཚམས་འདྲི་བྱ་ཐུབ།

བསྒར་འཛུད།

རིས་རྟགས་འཁྲིས་ཀྱི་མདའ་རྩེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་[བསྒར་འཛུད་ཡོ་བྱད་ཚང་།]ཁ་ཕྱེ་ནས་ མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་ནང་པར་རིས་དང་མཚོན་རྟགས་གསབ་སྣོན་བྱེད།

རིས་རྟགས།

བསྒར་འཛུད།

དྲ་མིག་བསྒར་འཛུད།

རིས་རྟགས་འཁྲིས་ཀྱི་མདའ་རྩེར་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས།[དྲ་མིག་ཡོ་བྱད་ཚང་བསྒར་འཛུད།]ཁ་ཕྱེ་ནས་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་ནང་དྲ་མིག་དང་ཕྲེང་ སྟར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

Icon Insert Cells

དྲ་མིག་བསྒར་འཛུད།

ཚོད་འཛིན་ཡོ་བྱད་སྒམ།

The Form Controls toolbar or sub-menu contains tools that you need to create an interactive form.

Icon Select

ཚོད་ཆས་ཡོ་བྱད་སྒམ།

AutoFormat Styles

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

Use this command to apply an AutoFormat to a selected or to define your own AutoFormats.

D'oh! You found a bug (text/scalc/00/00000405.xhp#syautoformat not found).

ཉམས་འགྱུར་འདེམས་པ།

རྣམ་གཞག་བཟོ་ལྟ་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ལ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

D'oh! You found a bug (text/scalc/02/06080000.xhp#sythemes not found).

AutoFilter

རང་འགུལ་གྱིས་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འཚགས་འདེམས་བྱེད་ མ་ཟད་ཕྲེང་རྐྱང་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་གསར་འཛུགས་བྱེད་ དེ་ཁྲོད་ནས་མངོན་དགོས་པའི་རྣམ་གྲངས་འདེམས་ཆོག

རིས་རྟགས།

རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།

ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས།

འཚག་འདེམས་འདེམས་གཞིར་སྤྱོད་པ།

རིས་རྟགས།

ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས།

རིམ་པ་མཐོ་བའི་འཚག་འདེམས།

མཐོ་རིམ་འཚགས་འདེམས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

འགོ་ཚུགས།

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ལ་ཁུངས་འདེམས་པ་དང་སྦྲགས་རེའུ་མིག་འཛུགས་པ་ལ་སྤྱོད།

ཡོ་སྒོར་བརྗེ་རྩིས་ཆས།

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

མཚན་ཉིད།

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

འགྱུར་ཚད་རྐྱང་པ་འགྲོལ་བ།

གླེང་སྒྲོམ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་ནས་རྒྱུ་གཅིག་ཆ་མཉམ་ཚུལ་འགྲོལ་བར་སྤྱོད།

ཚོ་སྒྲིག

Defines the selected cell range as a group of rows or columns.

རིས་རྟགས།

ཚོ་སྒྲིག

ཚོ་སྒྲིག་རྩིས་མེད།

བདམས་པའི་ནང་དོན་གྱི་ཚོ་སྒྲིག་རྩིས་མེད་བྱས། སྐོང་འཛུད་བྱས་པའི་ཚོ་སྒྲིག་ནང་དུ་ཚོ་སྒྲིག་ནང་ནས་མཇུག་མཐར་གསབ་སྣོན་བྱས་པའི་སྟར་དང་ཕྲེང་སུབ་པར་བྱ།

རིས་རྟགས།

ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་མེད།

Please support us!