ཡོ་བྱད་ཚང་གཙོ་བོ།

The Image bar is displayed when you insert or select an image in a sheet.

Image Filter Bar

This icon on the Image bar opens the Image Filter bar, where you can use various filters on the selected picture.

རིས་རྟགས།

ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས།

པར་རིས་མ་ཚུལ།

འདེམས་ངེས་རིས་གཟུགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་གཏོགས་གཤིས་སྒྲོག་དགོས། མིག་སྔའི་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ནང་འཛུད་དམ་ཐག་སྦྲེལ་རིས་གཟུགས་བྱ་ཡུལ་ལ་བཟོ་བཅོས་མི་ཐེབས་པར་བྱ་ཡུལ་གྱི་ཐད་མཐོང་དཔེ་རིས་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་ཙམ་ཡིན།

དྲ་མིག་བཟོ་ལྟ།

པར་རིས་མ་ཚུལ།

མཆན་འགོད།

[ཚོས་གཞི་ཡོ་བྱད་ཚང་།]ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་འདེམས་ངེས་བྱ་ཡུལ་གྱི་གཏོགས་གཤིས་འགའ་ལ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག

གསལ་དྭངས་ཚད།

རིས་གཟུགས་བྱ་ཡུལ་གྱི་གསལ་དྭངས་ཚད་གཏན་འཁེལ་བཟོ་བ། གྲངས་ཐང་འདེམས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནི་ 0%(གསལ་དྭངས་མིན་པ་)ནས་ +100%(རྦད་དེ་གསལ་དྭངས་)བར་རོ།

རིས་རྟགས།

གསལ་དྭངས་ཚད།

བྲེག་གཏུབ།

བཪྙན་རྒྱུའི་པར་རིས་ཀྱི་བྲེག་གཏུབ་ལ་སྤྱོད་པའི་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ།བཪྙན་རྒྱུའི་པར་རིས་བདམས་ཕྱིན་བྱེད་ནུས་འདི་ད་གཟོད་སྤྱོད་རུང།

In Impress and Draw no dialog is shown when you click the icon, but you see eight cropping handles. Open the context menu of a selected picture and choose Crop Image, if you want to use the dialog for cropping.

Drag any of the eight cropping handles to crop the picture.

རིས་རྟགས།

བྲེག་གཏུབ།

འཆིང་རྒྱག་ལ་བཟོ་བཅོས།

Allows you to switch between anchoring options.

On Form Design bar, click

Icon Anchor

ཆིངས་བརྒྱབ་པ་བཟོ་བཅོས།

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

རྩེ་རིམ་ལ་བཞག་པ།

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

འོག་རིམ་ལ་བཞག་པ།

To Foreground

Moves the selected object in front of text.

Icon To Foreground

ཡི་གེའི་སྟེང་དུ་འཕྱོ་བ།

To Background

Moves the selected object behind text.

Icon To Background

ཡི་གེའི་འོག་ཏུ་རྒྱན་པ།

སྙོམས་གཤིབ།

བདམས་པའི་བྱ་ཡུལ་གྱི་སྙོམས་གཤིབ་ཐབས་ཚུལ་ལ་བཟོ་བཅོས་བྱེད།

རིས་རྟགས།

སྙོམས་གཤིབ།

Please support us!