འགོ་ཚུགས།

This menu contains commands to modify and manage a sheet and its elements.

འཆར་འགོད་གསར་འཛུགས།

Insert rows above or below the active cell.

ནང་དོན་སུབ་པ།....

Inserts columns to the left or to the right of the active cell.

Insert Page Break

བཀའ་ཚིག་འདི་ཆུ་སྙོམས་ དྲང་འཕྱང་ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་ བསྒར་འཛུད་དམ་ཡང་ན་སུབ་པ་ ཡང་དག་གི་གཏར་པར་ཡིག་ཚགས་ནང་གི་གཞི་གྲངས་འགན་ལེན་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་མིག་སྔའི་དྲ་མིག་གོང་ཕྱོགས་ལ་ཆུ་སྙོམས་ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ ཡང་ན་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་དྲང་འཕྱང་ཤོག་དབྱེའི་རྟགས་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

དྲ་མིག་སུབ།

འདེམས་པའི་དྲ་མིག་སྟར་ཡང་ན་ཕྲེང་སུབ་རྐྱང་བྱེད་ སུབ་པའི་དྲ་མིག་འོག་ཕྱོགས་གནས་པ་ཡང་ན་གཡས་མཐའི་དྲ་མིག་གིས་དེ་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གོང་ཡང་ན་གཡོན་ཕྱོགས་ལ་སྤོ་སྒུལ་བྱེད།དོ་སྣང་བྱ་དགོས་པ་ནི་འདེམས་པའི་བསུབ་པའི་འདེམས་གཞིའི་དེ་གསོག་ཉར་བྱེད་པ་མ་ཟད་ཐེངས་རྗེས་མ་གླེང་སྒྲོམ་འདི་ཁ་ཕྱེ་སྐབས་བསྐྱར་དུ་ཁུར་སྣོན་བྱེད།

Delete Page Break

སུབ་པའི་ལག་འགུལ་བར་གཅོད་རྟགས་ཀྱི་རིགས་འདེམས།

སྐོང་གསབ།

རང་འགུལ་གྱིས་དྲ་མིག་ནང་དོན་སྐོང་གསབ་བྱེད།

Deleting Contents

དྲ་མིག་ཡང་ན་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ནང་དོན་སུབ་པ་གཏན་འཁེལ་བྱེད། བཀོལ་སྤྱོད་སུབ་པ་ལག་སྟར་མ་བྱེད་གོང་ངེས་པར་དུ་སྔོན་ལ་དྲ་མིག་ ཡང་ན་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་འདེམས་ འདེམས་པའི་གནས་ས་དང་ཡང་ན་བེད་པའི་དྲ་མིག་ནང་གི་ནང་དོན་ཁོ་ན་སུབ་ འདི་དང་འདྲ་བར་གལ་སྲིད་དུས་གཅིག་ཏུ་ལས་ཁྲ་མང་དག་འདེམས་ན་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲ་ཁོ་ན་ཞུགས་སྐྱེན་ཐེབ།

སུབ་པ།

ལས་ཁྲ་འདི་མིག་སྔའི་ཡིག་ཚགས་གི་གནས་ས་གཞན་ནམ་ཡང་ན་ཡིག་ཚགས་གཞན་ལ་སྤོ་སྒུལ་ལམ་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

་ལས་ཀའི་རེའུ་མིག་

བསྐྱར་དུ་མངོན་པ་བེད་སྤྱོད་[གབ་པ།]གབ་པའི་ལས་ཁྲར་བཀའ་ཚིག་ཕབ་པ།

སུབ་པ།

བརྩད་འདྲི་གཏན་འཁེལ་རྗེས་དེ་སྔའི་ལས་ཁྲ་སུབ།

Sheet Tab Color

Opens a window where you can assign a color to the sheet tab.

གཞན་ཉར།

Assigns macros to program events. The assigned macro runs automatically every time the selected event occurs.

Please support us!