དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན།

ཐོག་མ་ནས་དྲ་མིག་རེ་རེར་མཚན་འཇོག་བྱས་ནས་ནང་དོན་རིགས་གང་ཞིག་དྲ་མིག་ནང་ནུས་པ་ལྡན་པ་གཏན་འཁེལ་དགོས། འདི་ལྟར་དྲ་མིག་ལ་དམིགས་གསལ་གྲངས་ཐང་དང་ས་ཁོངས་ཚད་ངེས་བྱས་ནས་སྤྱོད་པོར་LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གཞི་གྲངས་འཇུག་པར་འཛུར་སྟོན་ཆོག

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

The validity rule is activated when a new value is entered. If an invalid value has already been inserted into the cell, or if you insert a value in the cell either with drag-and-drop or by copying and pasting, the validity rule will not take effect.


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

You can choose Tools - Detective at any time and choose the command Mark Invalid Data to display which cells contain invalid values.


དྲ་མིག་ནང་དོན་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་སྤྱོད་པ།

  1. ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་སྒྲིག་སྲོལ་གསར་པ་མཚན་འཇོག་བྱ་རྒྱུའི་དྲ་མིག་འདེམས་པ། Ctrl མཐེབ་གནོན་པ་དང་ཆབས་ཅིག་མཁོ་བའི་དྲ་མིག་རྡེབ་གནོན་བྱེད་ན་དྲ་མིག་མང་པོ་འདེམས་ཆོག

  2. གཞི་གྲངས་ - ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་བདམས་ན་ ནུས་ལྡན་རང་བཞིན།གླེང་སྒྲོམ་མངོན།

  3. ཆ་རྐྱེན།འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ཡི་ཤོག་ངོས་ནང་དྲ་མིག་ནང་གྲངས་ཐང་གསར་པ་འཇུག་སྐབས་མཁོ་བར་མཚམས་པའི་ཆ་རྐྱེན་གཏན་འཁེལ་བ། དེའི་སྔོན་ལ་བཅུག་པའི་གྲངས་ཐང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབས།

  4. ཆོག་པའི།ཡིག་དུམ་ནང་ ཁས་ལེན་གྱི་འདེམས་གཞི་ནི་"གྲངས་ཐང་ཡོད་ཚད།"ཡིན་ དྲ་མིག་གི་གཤར་བྱང་ལ་ཆ་རྐྱེན་སྒྲིག་སྐབས་རེའུ་འགོད་ནང་འདེམས་གཞི་གཞན་ཞིག་འདེམས་རོགས།

  5. འདེམས་གཞི་འདིས་ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་སྒྲིག་ཟིན། གལ་ཏེ་"ཧྲིལ་གྲངས།"བདམས་ན་ "12.5" སོགས་གྲངས་ཐང་ཐོན་མི་ཆོག་ གྲངས་དེ་རྣམས་ཆ་རྐྱེན་གཞན་མཐུན་ནའང་ཡིན། "ཚེས་གྲངས།"འདེམས་སྐབས་དེའི་ཚེས་གྲངས་རྣམ་པའམ་སྦྲེལ་མཐུད་ཚེས་གྲངས།རྣམ་པས་ཚེས་གྲངས་ཆ་འཕྲིན་འཇུག་ཆོག དེ་དང་འདྲ་བར་ "དུས་ཚོད།"ཆ་རྐྱེན་ལ་ "12:00" འམ་སྦྲེལ་མཐུས་དུས་ཚོད་རྣམ་པས་དུས་ཚོད་ཐང་བཅུག་ཆོག "ཡི་གེའི་རིང་ཚད།"གིས་གཏན་འབེབས་ནི་དྲ་མིག་ནང་ཡི་གེ་ཁོ་ན་འདུས།

    Select "List" to enter a list of valid entries.

  6. ཆོག་པའི་ཡིག་དུམ་ནང་ཆ་རྐྱེན་དང་པོ་སྒྲིག་ཟིན་རྗེས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་ཆ་རྐྱེན་རྗེས་མ་འདེམས། ཕལ་ཆེར་ཟུར་སྣོན་ཡི་གེའི་ཡིག་དུམ་ (གྲངས་ཐང་ཆུང་ཤོས་དང་ཆེས་ཤོས་ཐང་) ཐོན་ནས་ཆ་རྐྱེན་མུ་མཐུད་ཁ་གསལ་དུ་གཏོང་ཞིབ་ཕྲའི་ཡིག་དུམ་ཁྱེད་ཀྱིས་"གཞི་གྲངས་"ཡིག་དུམ་ནང་བདམས་པའི་ཆ་རྐྱེན་ལ་ཐུག་ཡོད།

དྲ་མིག་གི་ནུས་ལྡན་རང་བཞིན་གཏན་འཁེལ་རྗེས་ གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་གཞན་གཉིས་ཀྱིས་ནང་འཇུག་རོགས་རམ་དང་ནོར་འཁྲུལ་/ནུས་མེད་གཤར་བྱང་སྙན་ཞུ་འཛུགས་པ།

To display the error message, select Show error message when invalid values are entered.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་ནོར་འཁྲུལ་སྙན་ཞུ།འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ནང་དྲ་མིག་གཅིག་གི་བཀོལ་སྤྱོད་སྒྱུར་ཞིང་"གཏན་འཁེལ།"གྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་བརྒྱབ་ན་ངེས་པར་དུ་སྔོན་ལ་དྲ་མིག་གཞན་གཅིག་འདེམས་དགོས་དེ་རྗེས་བཟོས་པའི་སྒྱུར་བཅོས་ནུས་པ་ཐོན།


Please support us!