གོང་རྟགས་/གཤམ་རྟགས་ཡི་གེ

  1. དྲ་མིག་ནང་གོང་རྟགས་སམ་གཤམ་རྟགས་བྱེད་པའི་ཡིག་རྟགས་འདེམས་པ།

    དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་ H20འཇུག་དགོས་ན་ དེའི་ནང་ 2 ནི་གཤམ་རྟགས་ཡིན་ དྲ་མིག་ནང་(ནང་འཇུག་ཕྲེང་ནང་) 2འདེམས་རོགས།

  2. བདམས་ཟིན་པའི་ཡིག་རྟགས་ཀྱི་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་ནས་ཡིག་རྟགས།བདམས་ནས་ཡིག་རྟགས།གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ།

  3. ཡིག་གཟུགས་གནས་ས།འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  4. གཤམ་རྟགས།འདེམས་གཞི་འདེམས་ཞིང་"གཏན་འཁེལ།"རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

Please support us!