འཆར་འགོད་སྤྱོད་པ།

LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་འཆར་འགོད་ནི་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་རམ་འདེགས་ཡོ་བྱད་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ དེ་བརྒྱུད་ཕན་འབྲེལ་ཡོད་པའི་གཞི་གྲངས་དང་དེའི་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་མངོན་ཐུབ་ ད་དུང་སྤྱད་པའི་དྲ་མིག་གམ་དྲ་མིག་ཚོ་ལ་སྤྱོད་རྒྱུའི་གྲངས་ཐང་རེའུ་འགོད་བཟོ་ཆོག རེའུ་འགོད་ནང་གི་རྣམ་གྲངས་མི་འདྲ་བ་འདེམས་སྐབས་དྲ་མིག་ནང་དོན་ཡང་ཆབས་ཅིག་འགྱུར་འགྲོ

སོ་སོའི་འཆར་འགོད་གཅིག་གསར་བཟོ།

འཆར་འགོད་གསར་འཛུགས་དགོས་ན་འཆར་འགོད་འདིའི་གཞི་གྲངས་ཚུད་པའི་འབྲེལ་ཡོད་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་འདེམས་རོགས།

  1. Select the cells that contain the values that will change between scenarios. To select multiple cells, hold down the key as you click each cell.

  2. [ཡོ་བྱད།] - [འཆར་འགོད་གསར་བཟོ།...]འདེམས་པ། "འཆར་འགོད་གསར་བཟོ་" གླེང་སྒྲོམ་མངོན།

  3. འཆར་འགོད་གསར་པར་མིང་འཇུག་ཅིང་ཡིག་དུམ་གཞན་གྱི་ཁས་ལེན་ཐང་མི་འགྱུར། "གཏན་འཁེལ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཅིང་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ། འཆར་འགོད་གསར་པ་རང་འགུལ་གྱིས་གསོན་སློང་བྱེད།

ད་ཡོད་འཆར་འགོད་སྤྱོད་པ།

གཞན་ཡང་ ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་རོགས་བྱེད་ནུས་བརྒྱུད་འཆར་འགོད་འཚོལ་ཞིབ་འདེམས་ཆོག

  1. Open the Navigator with the Navigator icon Navigator icon on the Standard bar.

  2. Click the Scenarios icon Scenarios icon in the Navigator.

"ལག་རོགས།"ནང་མཚན་འཇོག་ཟིན་པའི་འཆར་འགོད་སོ་སོ་དང་འཆར་འགོད་འདི་རྣམས་འཛུགས་སྐབས་བཅུག་པའི་མཆན་འགྲེལ་མཐོང་ཐུབ།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་འཆར་འགོད་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཞིག་གི་གཞི་གྲངས་གཞན་ལ་ཐད་ཀར་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་པ་ཤེས་འདོད་ན་ཐཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་[ཡོ་བྱད།] - [སྤྱི་འགྲོས་ལྟ་ཞིབ།] - [འདྲེན་སྤྱོད་དྲ་མིག་རྗེས་འདེད།]སྤྱད་ཆོག དེ་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱིས་མིག་སྔའི་བདམས་ཟིན་དྲ་མིག་ནས་འབྲེལ་ཡོད་དྲ་མིག་འགའ་ཞིག་ལ་ཕྱོགས་པའི་མདའ་རྩེ་མཐོང་ཐུབ།


Please support us!