གནས་ཡུལ་དང་འདྲེན་སྤྱོད་ ལྟོས་མེད་དང་ལྟོས་བཅས།

ལྟོས་བཅས་གནས་ཡུལ།

A1གིས་སྟར་Aཡི་ཕྲེང་1ཐོག་གནས་པའི་དྲ་མིག་མཚོན། དྲ་མིག་གཅིག་གི་ས་ཁོངས་ཞིབ་བརྗོད་དགོས་ན་དྲ་མིག་འདིའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་གཡོན་སྟེང་ཟུར་གྱི་དྲ་མིག་གནས་ས་སྤྲད་རྗེས་ཟུར་ལྡན་འདྲེན་རྟགས་མཐེབ་འཇུག་བྱེད། དེ་རྗེས་དྲ་མིག་འདིའི་ས་ཁོངས་གཡས་འོག་ཟུང་གྱི་དྲ་མིག་གནས་སྤྱད་ན་འགྲིག དཔེར་ན་ ལས་ཁྲའི་གཡོན་སྟེང་ཟུར་གྱི་དྲ་མིག་བཞིས་གྲུབ་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ལ་མིང་བཏགས་ན་A1:B2ཡིན།

འདི་དྲའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཞིབ་བརྗོད་ཚུལ་(A1:B2)ནི་ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་ཡིན། སྤྱི་འགྲོས་འདྲ་ཕབ་སྐབས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་བརྟེན་ནས་ཞིབ་བརྗོད་བྱས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་དེ་བསྐྱར་དུ་སྡེབ་སྒྲིག་དགོས།

ལྟོས་མེད་གནས་ཡུལ།

Absolute referencing is the opposite of relative addressing. A dollar sign is placed before each letter and number in an absolute reference, for example, $A$1:$B$2.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

LibreOffice can convert the current reference, in which the cursor is positioned in the input line, from relative to absolute and vice versa by pressing F4. If you start with a relative address such as A1, the first time you press this key combination, both row and column are set to absolute references ($A$1). The second time, only the row (A$1), and the third time, only the column ($A1). If you press the key combination once more, both column and row references are switched back to relative (A1)


LibreOffice Calc shows the references to a formula. If, for example, you click the formula =SUM(A1:C5;D15:D24) in a cell, the two referenced areas in the sheet will be highlighted in color. For example, the formula component "A1:C5" may be in blue and the cell range in question bordered in the same shade of blue. The next formula component "D15:D24" can be marked in red in the same way.

དུས་གང་ལ་ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་བེད་སྤྱོད་ དུས་གང་ལ་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་བེད་སྤྱོད་དམ།

ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་མི་འདྲ་བ་གང་ཡོད་དམ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཉིད་དྲ་མིག་ E1 ནང་ A1:B2 ཁོངས་ནང་གི་དྲ་མིག་སྡོམས་རྩིས་འདོད་ན་ E1 ཡི་སྤྱི་འགྲོས་ =SUM(A1:B2) གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་སྟར་ A སྔོན་ལ་སྟར་གསར་བསྒར་འཛུད་བྱས་ན་ གསབ་སྣོན་གཞི་རྒྱུ་ B1:C2 ནང་ཡོད་ སྤྱི་འགྲོས་ནི་ F1 ནང་ཡོད་པ་ལས་ E1 ནང་མེད། སྟར་གསར་བསྒར་འཛུད་རྗེས་ཁྱེད་ཀྱིས་ངེས་པར་དུ་ལས་ཁྲ་དེའམ་ལས་ཁྲ་གཞན་དག་ནང་གི་སྤྱི་འགྲོས་ཡོད་ཚད་བརྟག་དཔྱད་དང་དག་བཅོས་དགོས།

ལམ་འགྲོ་ཆེ་བར་ LibreOffice ཡིས་ཁྱེད་ཀྱི་ཚབ་བྱས་ནས་ལས་འགན་འདི་སྒྲུབ། སྟར་གསར་ A བསྒར་འཛུད་རྗེས་ སྤྱི་འགྲོས་ =SUM(A1:B2) དེ་རང་འགུལ་གྱིས་ =SUM(B1:C2)གསར་བཅོས་བྱེད། ཕྲེང་གསར་ 1 བསྒར་འཛུད་སྐབས་ཕྲེང་ཨང་ཡང་རང་འགུལ་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད། འདྲེན་སྤྱོད་ཁོངས་སྤོ་སྒུལ་བྱས་ན་LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་དང་ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་ཡང་ལྟོས་པར་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད། འོན་ཀྱང་ཡིད་གཟབ་དགོས་རྒྱུར་ སྤྱི་འགྲོས་འདྲ་ཕབ་སྐབས་ལྟོས་བཅས་འདྲེན་སྤྱོད་ཁོ་ན་ལེགས་སྒྲིག་བྱེད་པ་ལས་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་ལེགས་སྒྲིག་མི་བྱེད།

ལས་ཁྲའི་ནང་གི་དྲ་མིག་ཞིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་ནས་རྩིས་རྒྱག་སྐབས་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་སྤྱོད་རོགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་མིག་ལྟོས་མེད་འདྲེན་སྤྱོད་ལ་སྒྲིག་མེད་ན་དྲ་མིག་འདི་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་ཁུངས་དྲ་མིག་འོག་གི་དྲ་མིག་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱེད་རོགས་ འདྲེན་སྤྱོད་ཀྱི་དྲ་མིག་ཀྱང་ཆབས་ཅིག་གཤམ་སྤོ་བྱེད།

སྟེང་ངམ་སྟར་གསར་པ་བསྒར་འཛུད་བྱས་པ་ཕུད་ དམིགས་བསལ་དྲ་མིག་འདྲེན་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་ནི་ལས་ཁྲ་གཅིག་པའི་ཁོངས་གཞན་དུ་འདྲ་ཕབ་སྐབས་འདྲེན་སྤྱོད་དྲ་མིག་ཡང་བཟོ་བཅོས་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཕྲེང་ 10 ནང་སྤྱི་འགྲོས་ =SUM(A1:A9)བཅུག་ན་གཡས་ཕྱོགས་ཉེ་བའི་སྟར་གྱི་སྡོམས་རྩིས་དགོས་ན་ སྤྱི་འགྲོས་དེ་གཡས་མཐའི་དྲ་མིག་ནང་འདྲ་ཕབ་བྱས་ན་འགྲིག སྟར་ B ནང་འདྲ་ཕབ་བྱས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་རང་འགུལ་གྱིས་ =SUM(B1:B9)ལ་འགྱུར།

Please support us!