ཤོག་ལྷེ་རེ་རེའི་ཐོག་ཕྲེང་ངམ་སྟར་གཏག་པར་བྱེད།

གལ་ཏེ་ལས་ཁྲའི་ནང་དོན་ཅུང་མང་ན་ ཤོག་དབྱེའི་གཏག་པར་དགོས་ ཁྱེད་ཀྱིས་གཏག་པར་ཤོག་ངོས་རེ་རེའི་ཕྲེང་དང་སྟར་བཀོད་སྒྲིག་ཆོག

As an example, If you want to print the top two rows of the sheet as well as the first column (A) on all pages, do the following:

 1. རྣམ་གཞག་ - [གཏག་པར་ས་ཁོངས་ - རྩོམ་སྒྲིག་བདམས་ན་གཏག་པར་ས་ཁོངས་རྩོམ་སྒྲིག་གླེང་སྒྲོམ་མངོན།

 2. སྒེའུ་ཁུང་བསྐྱར་ཟློས་ཕྲེང་།ནང་གི་གཡོན་མཐའི་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  གླེང་སྒྲོམ་སྐུམ་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁྲའི་ཆ་ཤས་མར་བ་མཐོང་ཐུབ།

 3. འགོ་ཚུགས་ཕྲེང་གཉིས་འདེམས་ན་ ཐབས་ཤེས་ནི་དྲ་མིག་ A1 ལ་རྡེབ་གནོན་རྗེས་ A2ལ་འདྲུད་ན་འགྲིག

  གླེང་སྒྲོམ་སྐུམ་པའི་ནང་ ཁྱེད་ཀྱིས་ $1:$2མཐོང་ཐུབ། ཕྲེང་ 1 དང་ཕྲེང་ 2 ད་ལྟ་ནི་བསྐྱར་ཟློས་ཕྲེང་ཡིན།

 4. སྒེའུ་ཁུང་བསྐྱར་ཟློས་ཕྲེང་།ནང་གི་གཡོན་མཐའི་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། གླེང་སྒྲོམ་བསྐྱར་དུ་སླར་གསོ་ཐུབ།

 5. གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་རེ་བར་སྟར་ A དེ་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་སྟར་དགོས་ན་ སྒེའུ་ཁུང་བསྐྱར་ཟློས་སྟར།ནང་གཡས་མཐའི་རིས་རྟགས་ལ་རྡེབ་གནོན་དགོས།

 6. སྟར་ Aལ་རྐྱང་རྡེབ་(སྟར་ཁ་བྱང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་མི་རུང་)

 7. བསྐྱར་དུ་སྒེའུ་ཁུང་བསྐྱར་ཟློས་ཀྱི་སྟར་ནང་གཡས་མཐའི་རིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་མ་ཟད་གཏན་འཁེལ་ལ་རྡེབ་གནོན་དགོས།

note

Rows to repeat are rows from the sheet. You can define headers and footers to be printed on each print page independently of this in Format - Page Style.


Please support us!