ལས་ཁྲ་འཕྲེད་ཕྱོགས་གཏག་པར་བྱེད།

ལས་ཁྲ་གཏག་པར་བྱེད་ཆེད་མཐོང་རིས་ - ཤོག་ལྷེའི་སྔོན་ལྟ་བསྣོལ་རྗེས་ཚུལ་གྱི་འདེམས་གཞི་མཁོ་འདོན་བྱས། བར་གཅོད་རྟགས་འདྲུད་སྒུལ་བྱས་ནས་ཤོག་ངོས་རེ་རེའི་གཏག་པར་ཟིན་པའི་དྲ་མིག་ཁོངས་མཚན་འཇོག་བྱེད།

ལས་ཁྲ་འཕྲེད་ཕྱོགས་གཏག་པར་བྱེད་དགོས་ན་ གཤམ་གྱི་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་ལེན་བྱེད་རོགས།

 1. གཏག་པར་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ཁྲར་བསྒྱུར་བ།

 2. Choose Format - Page Style.

  གལ་ཏེ་ཁ་ཕྱེ་བའི་ལས་ཁྲར་འབྲི་འཇུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་ན་ བཀའ་ཚིག་འདི་མཐོང་རྒྱུ་མེད། དེའི་སྐབས་ཚད་ལྡན།ཚང་སྟེང་གི་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིགརིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་རོགས།

 3. འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ཤོག་ལྷེ།སར་སྒྱུར་ནས་ ཤོག་ལྷེའི་རྣམ་གཞག་འཕྲེད་ཕྱོགས་ལ་བདམས་རྗེས་གཏན་འཁེལ་རྡེབ་གནོན་དགོས།

 4. ཡིག་ཆ་ - གཏག་པར་བདམས། གཏག་པར་གླེང་སྒྲོམ་མངོན།

  གཏག་པར་ཆས་འདེད་སྒུལ་བྱ་རིམ་དང་བཀོལ་སྤྱོད་མ་ལག་མི་འདྲ་བར་གཞིགས་ནས་གཏོགས་གཤིས།་ལ་རྡེབ་གནོན་དགོས་པ་མ་ཟད་དེར་གཏག་པར་ཆས་འཕྲེད་ཕྱོགས་རྣམ་གཞག་ཏུ་སྒྱུར་དགོས།

 5. གླེང་སྒྲོམ་གཏག་པར།ནང་གི་གཏག་པར་ས་ཁོངས།ནང་གཏག་པར་བྱ་རྒྱུའི་ཤོག་ལྷེ་འདེམས་རྒྱུ་

  ཚང་མ་ - ལས་ཁྲ་ཚང་མ་གཏག་པར་བྱེད།

  Selected sheets - Only the selected sheets will be printed. All sheets whose names (at the bottom on the sheet tabs) are selected will be printed. By pressing while clicking a sheet name you can change this selection.

  Selected cells - All selected cells are printed.

 6. From all the paper pages that result from the above selection, you can select the range of paper pages to be printed:

  All pages - Print all resulting pages.

  ཤོག་ལྷེ། - གཏག་པར་བྱ་རྒྱུའི་ཤོག་ངོས་ནང་འཇུག་བྱ་རྒྱུ། ཤོག་ངོས་ཡང་ལས་ཁྲ་དང་པོ་ནས་ཨང་སྒྲིག་སྒོ་བཙུགས། གལ་ཏེ་ [ཤོག་ལྷེའི་སྔོན་ལྟ།] ནང་ལས་ཁྲ་ 1 དེ་ཤོག་ལྷེ་ 4 ལ་དབྱེ་ནས་གཏག་པར་བྱེད་པ་མཐོང་ཞིང་ཁྱེད་ཀྱི་རེ་བར་ལས་ཁྲ་ 2 སྔོན་ཤོག་གཉིས་གཏག་པར་དགོས་ན་འདིར་ 5-6ནང་འཇུག་དགོས།

གལ་ཏེ་ རྣམ་གཞག་ - [གཏག་པར་ས་ཁོངས།འོག་གཏག་པར་ཁོངས་གཅིག་གམ་མང་པོ་མཚན་འཇོག་ཟིན་ན་གཏག་པར་ས་ཁོངས་འདི་རྣམས་ཁོ་ནའི་ནང་དོན་གཏག་པར་བྱེད།

Please support us!