གཏག་པར་ལས་ཁྲའི་ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་འཕྲིན།

ལས་ཁྲ་གཏག་པར་སྐབས་ཞིབ་ཕྲའི་དཔྱད་ཡིག་གང་དག་གཏག་པར་བྱེད་མིན་བདམས་ཆོག

ཞིབ་ཕྲའི་དཔྱད་ཡིག་འདེམས་དགོས་ན་ གཤམ་ལྟར་བྱས་ཆོག

  1. གཏག་ཨར་བྱ་རྒྱུའི་ལས་ཁྲ་འདེམས་རྒྱུ།

  2. Choose Format - Page Style.

    གལ་ཏེ་ཁ་ཕྱེ་བའི་ལས་ཁྲར་འབྲི་འཇུག་སྲུང་སྐྱོབ་ཡོད་ན་ བཀའ་ཚིག་འདི་མཐོང་རྒྱུ་མེད། དེའི་སྐབས་ཚད་ལྡན།ཚང་སྟེང་གི་ཡིག་ཆ་རྩོམ་སྒྲིགརིས་རྟགས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་རོགས།

  3. ལས་ཁྲའི་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་འདེམས་པ། གཏག་པར།ས་ཁོངས་གཏག་ཨར་བྱ་རྒྱུའི་ཞིབ་ཕྲའི་ཆ་འཕྲིན་རྟགས་འགོད་བྱེད་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད།

  4. ཡིག་ཚགས་གཏག་པར།

Please support us!