Navigating Through Sheet Tabs

By default LibreOffice displays one sheet "Sheet1" in each new spreadsheet document. You can add sheets using the (+) button at the bottom of the screen and switch between sheets in a spreadsheet using the sheet tabs.

note

If the sheet tabs are not visible, choose - LibreOffice Calc - View - Sheet tabs to display them at the bottom of the screen.


Sheet Tabs

Sheet navigation buttons

The navigation buttons are enabled when the number of sheets in the document is greater that the number of sheets displayed in the sheet navigation bar.

ལག་རོགས་གནོན་མཐེབ་སྤྱད་པས་ཡིག་ཚགས་ནང་ཚུད་པའི་ལས་ཁྲ་ཡོད་ཚད་མངོན། གཡོན་མཐའ་འམ་གཡས་མཐའི་གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་སོ་སོར་ལས་ཁྲའི་ཤོག་བྱང་དང་པོའམ་མཇུག་མ་དེ་མངོན། དཀྱིལ་གྱི་གནོན་མཐེབ་ལ་རྟེན་ནས་ སྤྱོད་པོས་མདུན་ལའམ་རྒྱབ་ལ་ལས་ཁྲའི་ཤོག་བྱང་ཡོད་ཚད་འགྲིལ་སྒུལ་ཆོག ལས་ཁྲ་ཞིག་གི་ནང་དོན་མངོན་དགོས་ན་ལས་ཁྲ་དེས་ལྟོས་ཟླའི་ལས་ཁྲའི་ཤོག་བྱང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དགོས།

Icon New Sheet

Left click: Adds a new empty sheet to the right of the current sheet.

Right click: Opens a sub menu with all sheets not marked hidden. Click on a sheet name to jump to it. Hidden sheets are not listed in the sub menu.

Please support us!