ལས་ཁྲའི་ཤོག་བྱང་མིག་བཤར།

By default LibreOffice displays three sheets "Sheet1" to "Sheet3", in each new spreadsheet. You can switch between sheets in a spreadsheet using the sheet tabs at the bottom of the screen.

Sheet Tabs

རིས་རྟགས།

ལག་རོགས་གནོན་མཐེབ་སྤྱད་པས་ཡིག་ཚགས་ནང་ཚུད་པའི་ལས་ཁྲ་ཡོད་ཚད་མངོན། གཡོན་མཐའ་འམ་གཡས་མཐའི་གནོན་མཐེབ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་སོ་སོར་ལས་ཁྲའི་ཤོག་བྱང་དང་པོའམ་མཇུག་མ་དེ་མངོན། དཀྱིལ་གྱི་གནོན་མཐེབ་ལ་རྟེན་ནས་ སྤྱོད་པོས་མདུན་ལའམ་རྒྱབ་ལ་ལས་ཁྲའི་ཤོག་བྱང་ཡོད་ཚད་འགྲིལ་སྒུལ་ཆོག ལས་ཁྲ་ཞིག་གི་ནང་དོན་མངོན་དགོས་ན་ལས་ཁྲ་དེས་ལྟོས་ཟླའི་ལས་ཁྲའི་ཤོག་བྱང་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དགོས།

Please support us!