དྲ་མིག་མང་པོ་འདེམས་པ།

གྲུ་བཞིའི་དབྱིབས་ཀྱི་ས་ཁོངས་ཞིག་འདེམས་པ།

ཙིག་རྟགས་མཐེབ་རྡེབ་གནོན་བྱས་ནས་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཟུང་གཅིག་ནས་དེའི་ཁ་གཏད་གསེག་ཟུར་རུ་འདྲུད་པ།

དྲ་མིག་རྐྱང་པ་འདེམས་པ།

གཤམ་གྱི་སྐུལ་སྤྱོད་གཅིག་ལག་ལེན་བྱེད་པ།

ཁ་གྲམ་པའི་དྲ་མིག་མང་པོ་འདེམས་པ།

གཤམ་གྱི་སྐུལ་སྤྱོད་གཅིག་ལག་ལེན་བྱེད་པ།

བྲིས་རྟགས་མ་ཚུལ་བརྗེ་སྒྱུར།

[གནས་སྟངས་ཚང་།] ནང་"ཚད་ལྡན།/རྒྱ་སྐྱེད།/གསབ་སྣོན།"དཔེ་རིས་ལྡན་པའི་སྒྲོམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ན་འདེམས་པའི་མ་ཚུལ་ཁག་དབར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད།

ཡིག་དུམ་ནང་དོན།

ཙིག་རྟགས་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་ཕན་ནུས།

ཚད་ལྡན།

ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་བདམས་ཟིན་དྲ་མིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད། བདམས་ཟིན་དྲ་མིག་ཡོངས་རྩིས་མེད་བྱེད།

རྒྱ་སྐྱེད།

A mouse click marks a rectangular range from the current cell to the cell you clicked. Alternatively, Shift-click a cell.

གསབ་སྣོན།

A mouse click in a cell adds it to the already marked cells. A mouse click in a marked cell unmarks it. Alternatively, -click the cells.


Please support us!