མྱུར་བདེའི་མཐེབ་(LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་གཞོགས་གདེགས་བྱེད་ནུས་)

ཡང་LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་དང་LibreOffice གི་མྱུར་བདེའི་མཐེབ་ཀྱི་རེའུ་འགོད་ལ་གཟིགས།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

Some of the shortcut keys may be assigned to your desktop system. Keys that are assigned to the desktop system are not available to LibreOffice. Try to assign different keys either for LibreOffice, in Tools - Customize - Keyboard, or in your desktop system.


དྲ་མིག་བདམས་ངའི་མ་ཚུལ།

རིས་རྟགས།

ཆེས་ཆུང་འགྱུར་གྱི་གནོན་མཐེབ་ཚུད་པའི་ཡིག་སྒྲོམ་ཞིག་གི་ནང་ མཐེབ་F2 མནན་ན་དྲ་མིག་བདམས་ངའི་མ་ཚུལ་ནང་འཛུལ་ཐུབ། གྲངས་ཚད་གང་རུང་གི་དྲ་མིག་བདམས་རྗེས་བསྐྱར་དུ་ མཐེབ་F2 མནན་ནས་གླེང་སྒྲོམ་མངོན་པར་བྱེད།

དྲ་མིག་བདམས་ངའི་མ་ཚུལ་

ཚོད་འཛིན་རྩ་འཛིན།

རྩ་འཛིན།ནང་མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ཆོག་པ་སྟེ།

རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་པར་རིས་གཟུགས་ཤིག་འདེམས་པ།

  1. "མཐོང་རིས།"-"ཡོ་བྱད་ཚང་།"-"རིས་འགོད།"ཁ་ཕྱེ་བ་"རིས་འགོད།"ཡོ་བྱད་ཚང་ཁ་ཕྱེ་དགོས།

  2. མཐེབ་F6 རིས་འགོད།ཡོ་བྱད་ཚང་འདེམས་ཟིན་བར་གནོན་དགོས།

  3. If the selection tool is active, press +Enter. This selects the first drawing object or graphic in the sheet.

  4. With +F6 you set the focus to the document.

    ད་ལྟ་མཐེབ་Tab Tab སྤྱད་ནས་འོག་གི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ལམ་རིས་གཟུགས་འདེམས་ཆོག་པ་མ་ཟད་མཐེབ་ Shift+Tab མནན་ནས་གོང་གི་རིས་འགོད་བྱ་ཡུལ་ལམ་རིས་གཟུགས་འདེམས་ཆོག

Please support us!