ཉེར་སྤྱོད་འཚག་འདེམས།

འཚག་འདེམས་དང་མཐོ་རིམ་འཚག་འདེམས་སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ནང་གི་དམིགས་འཛུགས་ཕྲེང་ཁོ་ན་མངོན་པ་འགན་ལེན་བྱེད་ཐུབ་ (ཟིན་ཐོ་) LibreOffice ནང་གི་ལས་ཁྲས་ཐབས་ཤེས་སྣ་ཚོགས་བརྒྱུད་དེ་འཚགས་འདེམས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད།

  1. ཁྱེད་ཀྱིས་རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།- རྟེན་གྲངས་སྤྱད་ནས་ཡིག་དུམ་ནང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་ཟིན་ཐོ་ཁོ་ན་མངོན།

  2. འཚག་འདེམས།གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་དམིགས་འཛུགས་གཞི་གྲངས་ཡིག་དུམ་ནང་གི་གྲངས་ཐང་ཚུད་པའི་ས་ཁོངས་མཚན་འཇོག་བྱ་ཐུབ། [ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས།] གླེང་སྒྲོམ་ནང་གཏན་ཚིགས་རྩིས་རྒྱག་རྟགས་ "དང་"ངམ་"ངམ་"སྤྱད་ནས་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་གསུམ་སྦྲེལ་ཐུབ།

  3. མཐོ་རིམ་འཚག་འདེམས།ཆ་རྐྱེན་གསུམ་གྱི་ཚད་བཀག་ལས་བརྒལ་ཡོད་ མང་ཤོས་ལ་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་བརྒྱད་སྤྱོད་ཆོག། མཐོ་རིམ་འཚག་འདེམས་གཡར་ནས་ཆ་རྐྱེན་དེ་ཐད་ཀར་དུ་ལས་ཁྲའི་ནང་ནང་འཇུག་བྱ་ཐུབ།

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

To remove a filter, so that you see all cells again, click inside the area where the filter was applied, then choose Data - Filter - Reset Filter.


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

ཁྱེད་ཀྱིས་འཚག་འདེམས་ཀྱི་ཕྲེང་འདེམས་པ་དང་སྦྲགས་དེར་རྣམ་གཞག་སྤྱད་པའམ་བདམས་པའི་ཕྲེང་སུབ་པའི་སྐབས་བཀོལ་སྤྱོད་འདིས་འཚག་འདེམས་བྱས་པའི་ཕྲེང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས། གབ་པའི་ཕྲེང་ལ་ཤུགས་རྐྱེན་མི་ཐེབས། དེ་དང་ཁྱེད་ཀྱིས་[རྣམ་གཞག] - [ཕྲེང་།] - [གབ་པ།]བཀའ་ཚིག་བརྒྱུད་ནས་གབ་པའི་ཕྲེང་ལག་སྒུལ་བྱས་པ་དང་རྒྱབ་འགན་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ལག་སྒུལ་གྱིས་གབ་པ་ཚུད་པའི་ཕྲེང་གི་ནང་དོན་སུབ་པའི་སྐབས་ཕྲེང་དེ་དག་ཀྱང་སུབ་པར་འགྱུར།


ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

This is the opposite to rows that you have hidden manually by the Format - Rows - Hide Rows command. Manually hidden rows are deleted when you delete a selection that contains them.


Please support us!