ལས་ཁྲའི་གཙོ་དོན་འདེམས་པ།

LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་སྔོན་མཚན་འཇོག་གི་རྣམ་གཞག་ཅན་གཙོ་དོན་མཁོ་འདོན་བྱེད་ ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁྲར་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གཙོ་དོན་བེད་སྤྱོད་བྱས་ཆོག

ཁྱེད་ཀྱིས་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་གཙོ་དོན་བཟོ་བཅོས་བྱ་མི་ཐུབ་ ཆབས་ཅིག་གཙོ་དོན་ཡང་གསབ་སྣོན་བྱ་མི་ཐུབ། འོན་ཀྱང་ གཙོ་དོན་དེ་དག་ལས་ཁྲར་སྤྱད་རྗེས་གཙོ་དོན་གྱི་བཟོ་ལྟ་བཟོ་བཅོས་བྱས་ཆོག

གཙོ་དོན་གང་རུང་སྤྱད་ནས་ལས་ཁྲ་རྣམ་གཞག་ཅན་ལ་བསྒྱུར་དགོས་ ངེས་པར་དུ་རེའུ་མིག་དེའི་དྲ་མིག་ཉུང་མཐར་རང་མཚན་འཇོག་དྲ་མིག་བཟོ་ལྟ་ཞིག་སྤྱོད་པ་འགན་སྲུང་བྱེད། དེ་རྗེས་ གཞི་ནས་གཙོ་དོན་འདེམས་པ།གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་གཙོ་དོན་ཞིག་འདེམས་པ་དང་སྦྲགས་བེད་སྤྱོད་ཀྱིས་དྲ་མིག་བཟོ་བཅོས་བྱ་ཐུབ།

To apply a custom cell style to a cell, you can open the Styles window and, in its lower list box, set the Custom Styles view. A list of the existing custom defined cell styles will be displayed. Double click a name from the Styles window to apply this style to the selected cells.

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ལ་གཙོ་དོན་སྤྱོད་པ།

 1. ཡོ་བྱད།ཚང་ནང་གི།ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གཙོ་དོན།རིས་རྟགས་འདེམས་པ།

  རིས་རྟགས།

  ཉམས་འགྱུར་འདེམས་པ།

  The Theme Selection dialog appears. This dialog lists the available themes for the whole spreadsheet and the Styles window lists the custom styles for specific cells.

 2. གཙོ་དོན་འདེམས་པ།གླེང་སྒྲོམ་ནང་ལས་ཁྲར་སྤྱོད་དགོས་པའི་གཙོ་དོན་འདེམས་པ།

 3. "གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  སྐབས་ཤིག་ཁྱེད་ཀྱིས་གཙོ་དོན་འདེམས་པ།གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཉམས་འགྱུར་གཞན་ཞིག་འདེམས་པ་ན་སྤྱོད་པོའི་བཟོ་ལྟའི་ནང་གི་གཏོགས་གཤིས་ཆ་ཤས་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་ཡིག་ཚགས་ནང་སྤྱོད་པར་འགྱུར། ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་མར་ལས་ཁྲའི་ཡིག་ཚགས་ནང་བཟོ་བཅོས་བྱས་པ་མཐོང་ཐུབ།

Please support us!