གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ལས་ཁྲའི་ཕྱིར་བཏོན་ས་ཁོངས་འདེམས་པ།

གླེང་སྒྲོམ་"ཁུངས་འདེམས་པ།"ནང་གནོན་མཐེབ་གང་མང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། གླེང་སྒྲོམ་དེ་རྒྱ་སྐྱེད་བྱེད།

རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་འབྲས་བུ་དེ་ནང་ཕྱིར་བཏོན་བྱས་པས་མིང་བཏགས་ཟིན་པའི་ས་ཁོངས་ཤིག་འདེམས་ཆོག་ གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་བྱ། གལ་ཏེ་རེ་བར་ཡོད་པའི་ཕྱིར་བཏོན་ས་ཁོངས་སུ་མིང་མེད་ན་རེའུ་འགོད་སྒྲོམ་འབྲས་བུ་དེ་གཡས་འགྲམ་གྱི་ཚང་གནས་ནང་ས་ཁོངས་དེའི་གཡོན་སྟེང་དྲ་མིག་གི་གནས་ཡུལ་ནང་འཇུག་བྱ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཡང་ན་ཙིག་རྟགས་ཀྱིས་དྲ་མིག་དེར་རྡེབ་གནོན་གྱིས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚད་ནང་འཇུག་བྱ།

གལ་ཏེ་སྟོང་ཕྲེང་ཧོལ་རྒྱུག་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་ན་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་འཛུགས་སྐབས་སྟོང་ཕྲེང་ལ་བསམ་གཞིགས་མི་བྱེད།

གལ་ཏེ་ཤན་འབྱེད་རིགས་འབྱེད།བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་བདམས་ན་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་བྱ་སྐབས་ཁ་བྱང་ལ་གཞིགས་ནས་རིགས་ཤན་འབྱེད་བྱེད་ དེ་དང་སྦྲགས་ཡང་དག་པར་རིགས་ཁོངས་སུ་བསྡུ།

Open file with example:

Please support us!