གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ཚོ་སྒྲིག

འབྲས་བུའི་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ལ་མི་འདྲ་བའི་གཤར་བྱང་མང་པོ་འདུས་ཡོད། གཤར་བྱང་ལ་ཚོ་སྒྲིག་བྱས་པ་བརྒྱུད་ཁྱེད་ཀྱིས་གཤར་བྱང་ཀྱི་མཐོང་རུང་རང་བཞིན་མཐོ་འདེགས་བྱ་ཐུབ།

  1. གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ནང་དྲ་མིག་གཅིག་འདེམས་པའམ་དྲ་མིག་ཁྱབ་ཁོངས་འདེམས་པར་བྱེད།

  2. གཞི་གྲངས་ - རྩ་འཛིན་ - ཚོ་སྒྲིག་འདེམས་པ།

བདམས་པའི་དྲ་མིག་རྣམ་གཞག་གི་མི་འདྲ་བར་གཞིགས་ནས་གཅིག་ནས་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ལ་ཚོ་སྒྲིག་ཚིག་དུམ་གསར་པ་ཞིག་གསབ་སྣོན་བྱ་ཐུབ་པ་ཡོང་ལ་གཉིས་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་ཚོ་སྒྲིག་གཉིས་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་གཅིག་མཐོང་ཐུབ་པ་ཡོང་།(དེའི་ནང་གཅིག་གྲངས་ཀའི་ཐང་ལ་སྤྱོད་པ་དང་གཞན་ཞིག་ཚེས་གྲངས་ཐང་ལ་སྤྱོད་པ་)

The pivot table must be organized in a way that grouping can be applied.

Open file with example:

Please support us!