གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ལས་ཁྲ་རྩོམ་སྒྲིག

ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གནོན་པ་དང་མཉམ་དུ་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གཡར་ནས་སྐྱེ་གྲུབ་བྱས་པའི་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་གནོན་མཐེབ་གཅིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེའི་ཚེ་ཙིག་རྟགས་འོད་རྟགས་སར་རིས་རྟགས་ཤིག་མངོན་པར་འགྱུར།

གནོན་མཐེབ་དེ་ཕྲེང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་གནས་ས་གཞན་དག་ལ་དྲུད་སྐྱེལ་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྟར་གྱི་གོ་རིམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ། གལ་ཏེ་གནོན་མཐེབ་དེ་ལས་ཁྲའི་གཡོན་ཕྱོགས་མཐའི་ཕྲེང་ཁ་བྱང་ས་ཁོངས་སུ་དྲུད་ན་སྟར་དེ་ཕྲེང་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་ཐུབ།

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

གནོན་མཐེབ་གཅིག་ལས་ཁྲའི་ནང་ནས་སུབ་དགོས་ན་ དེ་གཞི་གྲངས་དེའི་སྒྲོམ་མེད་རེའུ་མིག་དྲུད་བཏོན་བྱ་ཐུབ། ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་དེ་ལས་ཁྲའི་ཤོག་ངོས་ནང་བཀག་འགོག་མཚོན་རྟགས་སུ་འགྱུར་སྐབས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་ཆོག དེར་བརྟེན་གནོན་མཐེབ་སུབ་པ་ཡིན།

གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ལས་ཁྲ་རྩོམ་སྒྲིག་བྱ་དགོས་ན་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ནང་གི་དྲ་མིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་བ་དང་སྦྲགས་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་སྒུལ་སློང་།བཀའ་ཚིག་ཪྙེད་ཐུབ་ བཀའ་ཚིག་འདི་སྤྱད་ནས་མིག་སྔའི་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གིས་ལྟོས་ཟླར་འགྱུར་བའི་"འདེམས་པའི་ཁུངས།"གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བ།

In the pivot table, you can use drag-and-drop or cut/paste commands to rearrange the order of data fields.

You can assign custom display names to fields, field members, subtotals (with some restrictions), and grand totals inside pivot tables. A custom display name is assigned to an item by overwriting the original name with another name.

Open file with example:

Please support us!