གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་ལས་ཁྲ་རྩོམ་སྒྲིག

ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གནོན་པ་དང་མཉམ་དུ་གཞི་གྲངས་སྒྲིབ་མེད་རེའུ་མིག་གཡར་ནས་སྐྱེ་གྲུབ་བྱས་པའི་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་གནོན་མཐེབ་གཅིག་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱེད་ དེའི་ཚེ་ཙིག་རྟགས་འོད་རྟགས་སར་རིས་རྟགས་ཤིག་མངོན་པར་འགྱུར།

གནོན་མཐེབ་དེ་ཕྲེང་གཅིག་མཚུངས་ཀྱི་གནས་ས་གཞན་དག་ལ་དྲུད་སྐྱེལ་བྱས་པ་བརྒྱུད་སྟར་གྱི་གོ་རིམ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཐུབ། གལ་ཏེ་གནོན་མཐེབ་དེ་ལས་ཁྲའི་གཡོན་ཕྱོགས་མཐའི་ཕྲེང་ཁ་བྱང་ས་ཁོངས་སུ་དྲུད་ན་སྟར་དེ་ཕྲེང་ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་ཐུབ།

In the Pivot Table dialog, you can drag a button to the Filters area to create a button and a listbox on top of the pivot table. The listbox can be used to filter the pivot table by the contents of the selected item. You can use drag-and-drop within the pivot table to use another page field as a filter.

གནོན་མཐེབ་གཅིག་ལས་ཁྲའི་ནང་ནས་སུབ་དགོས་ན་ དེ་གཞི་གྲངས་དེའི་སྒྲོམ་མེད་རེའུ་མིག་དྲུད་བཏོན་བྱ་ཐུབ། ཙིག་རྟགས་སྟོན་མདའ་དེ་ལས་ཁྲའི་ཤོག་ངོས་ནང་བཀག་འགོག་མཚོན་རྟགས་སུ་འགྱུར་སྐབས་ཙིག་རྟགས་མཐེབ་གློད་ཆོག དེར་བརྟེན་གནོན་མཐེབ་སུབ་པ་ཡིན།

To edit the pivot table, click a cell inside the pivot table and open the context menu. In the context menu you find the command Properties, which displays the Pivot Table Layout dialog for the current pivot table.

In the pivot table, you can use drag-and-drop or cut/paste commands to rearrange the order of data fields.

You can assign custom display names to fields, field members, subtotals (with some restrictions), and grand totals inside pivot tables. A custom display name is assigned to an item by overwriting the original name with another name.

Open file with example:

Please support us!