གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་འཚག་འདེམས།

ཁྱེད་ཀྱིས་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གི་འཚག་འདེམས་ཆས་སྤྱད་ནས་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་འཚག་འདེམས་བྱ། ཚད་ལྡན་འཚག་འདེམས་ཆས་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་འདེམས་གཞི་སྤྱད་ནས་གཞི་གྲངས་འཚག་འདེམས་བྱེད། རང་འགུལ་འཚག་འདེམས་ཆས་གཏན་འཁེལ་གྱི་ཐང་དང་ཡིག་ཕྲེང་འཚག་འདེམས་གཞི་གྲངས།

འོད་རྟགས་ཚད་གཞིའི་འཚག་འདེམས་ཆས་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱ།

 1. གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. Choose Data - More Filters - Standard Filter.

 3. ཚད་གཞིའི་འཚག་འདེམས་ཆས།གླེང་སྒྲོམ་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་འཚག་འདེམས་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

 4. "གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  ཟླ་སྒྲིག་གིས་འཚག་འདེམས་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱེད་པའི་ཟིན་འགོད་མངོན་པར་བྱ།

"རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།"གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

 1. གཞི་གྲངས་མཛོད་ས་ཁོངས་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

  If you want to apply multiple AutoFilters to the same sheet, you must first define database ranges, then apply the AutoFilters to the database ranges.


 2. Choose Data - AutoFilter.

  མདའ་རྩེའི་གནོན་རྡེབ་དེ་གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གི་སྟར་གྱི་ཁ་བྱང་ནང་གསབ་སྣོན་བྱེད།

 3. བཀོད་སྒྲིག་ནི་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་ཡིན་པ་འདུས་པའི་ཐང་ངམ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་གི་སྟར་སྟེང་མདའ་རྩེ་གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 4. འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་དུ་སྤྱོད་པའི་ཐང་ངམ་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་འདེམས་པ།

  གཏན་འཁེལ་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚམས་པའི་ཟིན་འགོད་མངོན་པར་འགྱུར།

གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁྱབ་ཁོངས་ནས་འཚག་འདེམས་ཆས་འདེམས་པ།

 1. གཞི་གྲངས་མཛོད་ཁྱབ་ཁོངས་ཤིག་ནང་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. གཞི་གྲངས་ - འཚག་འདེམས་ཆས་ - རང་འགུལ་འཚག་འདེམས་ཆས་འདེམས་པ།

Please support us!