དངུལ་ལོར་རྣམ་གཞག་གྱི་དྲ་མིག་སྤྱོད་པ།

In LibreOffice Calc you can give numbers any currency format. When you click the Currency icon Icon in the Formatting bar to format a number, the cell is given the default currency format set under - Languages and Locales - General.

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

LibreOffice ལས་ཁྲ་བརྗེ་བསྒྱུར་སྐབས་གལ་ཏེ་ཁས་ལེན་དངུལ་ལོར་རྣམ་གཞག་མི་གཅིག་པ་ཞིག་སྤྱད་པའི་སྤྱོད་པོས་ཁྱེད་ཀྱིས་ LibreOffice ལས་ཁྲ་ཁུར་སྣོན་བྱས་ཡོད་ན་གོ་ནོར་ཐེབས་སྲིད་པ་ཡིན།


LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་དྲ་མིག་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བའི་"1,234.50 €"གྲངས་ཀ་ཞིག་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་དག་ལ་སྔར་མུས་བཞིན་ཡོ་སྒོར་ལ་རྒྱུན་ཁྱོངས་བྱས་པ་ལས་ཨ་སྒོར་ལ་མི་འགྱུར་བ་ཞིག་བཀོད་སྒྲིག་བྱ་ཐུབ།

You can change the currency format in the Format Cells dialog (choose Format - Cells - Numbers tab) by two country settings. In the Language combo box select the basic setting for decimal and thousands separators. In the Format list box you can select the currency symbol and its position.

  1. དཔེར་ན་ གལ་ཏེ་སྐད་བརྡ་"ཚད་གཞིར།"བཀོད་སྒྲིག་དང་སྦྲགས་འཇར་མན་སྐད་ཡིག་འཁོར་ཡུག་བེད་སྤྱད་ན་དངུལ་ལོར་རྣམ་གཞག་"1.234,00 €"ཡིན། སྟོང་གནས་སྔོན་དུ་ཚེག་གཅིག་ཡོད་ སིལ་གྲངས་གནས་ས་ནི་མཚམས་རྟགས་ཤིག་ཡིན། གལ་ཏེ་རྣམ་གཞག་སྟར་སྒྲོམ་ནང་ནས་དངུལ་ལོར་རྣམ་གཞག་"$ དབྱིན་ཡིག་ (ཨ་རི་)"འདེམས་ན་དངུལ་ལོར་རྣམ་གཞག་ནི་ "$ 1.234,00"ཡིན། མཐོང་ཐུབ་པར་ བར་གཅོད་རྟགས་ལ་འགྱུར་བ་བྱུང་མེད། དངུལ་ལོར་མཚོན་རྟགས་ཁོ་ནར་འགྱུར་བ་བྱུང་ཡོད་ མཚོན་རྟགས་ཀྱི་རྩ་བའི་རྣམ་གཞག་ནི་སྐད་ཆའི་འཁོར་ཡུག་བཀོད་སྒྲིག་འོག་རྒྱུན་མཐུད་མི་འགྱུར་བ་ཡིན།

  2. གལ་ཏེ་སྐད་བརྡ་འོག་དྲ་མིག་དེ་"དབྱིན་ཡིག་ (ཨ་རི་)"ལ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱས་ དབྱིན་ཡིག་སྐད་བརྡའི་འཁོར་ཡུག་ཀྱང་དེར་བསྟུན་ནས་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ ཁས་ལེན་གྱི་དངུལ་ལོར་རྣམ་གཞག་"$ 1,234.00"ལ་འགྱུར།

Please support us!