ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆ་འདྲེན་འཇུག་དང་འདྲེན་བཏོན།

CSV (མཚམས་རྟགས་བར་གཅོད་ཐང་) ཡིག་ཆ་ནི་ལས་ཁྲ་རྐྱང་པ་འདུས་པའི་དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་ཡིག་ཆའི་ཡིག་དེབ་ཡིན། དྲ་མིག་ཕན་ཚུན་བར་དུ་མཚམས་རྟགས་དང་དབྱེ་རྟགས་སམ་མཚོན་རྟགས་གཞན་དག་ཡིག་དུམ་འབྱེད་རྟགས་ལ་བརྩིས་ནས་བེད་སྤྱད་ཆོག ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡི་གེའི་ཡིག་རྟགས་ཕྲེང་ལ་རང་འགུལ་གྱིས་འདྲེན་རྟགས་སྣོན་ཞིང་གྲངས་ཀར་འདྲེན་རྟགས་མི་ལྡན།

To Import a CSV File

 1. ཡིག་ཆ་ - ཁ་ཕྱེ་འདེམས་པ།

 2. ཡིག་ཆའི་རིགས།ཡིག་དུམ་ནང་"ཡིགདེབ་ CSV"རྣམ་གཞག་འདེམས་པ། དེ་རྗེས་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ཡིག་ཆར་ .csv རྒྱ་སྐྱེད་མིང་ལྡན་པའི་སྐབས་རང་འགུལ་གྱིས་ཡིག་ཆའི་རིགས་ཤན་འབྱེད་བྱེད།

 3. You will see the Text Import dialog. Click OK.

དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

If the csv file contains formulas, but you want to import the results of those formulas, then choose - LibreOffice Calc - View and clear the Formulas check box.


csv ཡིག་ཆས་སྤྱི་འགྲོས་དང་གྲངས་ཐང་འདྲེན་བཏོན་བྱེད།

 1. csv ཡིག་དེབ་ལ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་ལས་ཁྲར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 2. གལ་ཏེ་རེ་བར་སྤྱི་འགྲོས་སུ་བརྩིས་ནས་ཕྱིར་བཏོན་ན་ དཔེར་ན་ =SUMME(A1:B5)རྣམ་པ་ནི་གཤམ་གསལ་ཐབས་ཤེས་བརྒྱུད་ནས་བྱ་ཐུབ།

  +F6 མཐེབ་སྤྱད་ནས་ཡིག་ཚགས་འདེམས་པ་དང་ Tab མཐེབ་གནོན་དགོས་

  "མངོན་པ།"ས་ཁོངས་ནང་"སྤྱི་འགྲོས།"བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་པ་དང་།"གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  གལ་ཏེ་རེ་བར་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་འདྲེན་བཏོན་བྱ་བ་ལས་སྤྱི་འགྲོས་འདྲེན་བཏོན་བྱ་མི་འདོད་ན་སྤྱི་འགྲོས།བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་འདེམས་མི་རུང་།

 3. [ཡིག་ཆ།] - [གཞན་ཉར།...] འདེམས་པ་དང་ཁྱེད་ཀྱིས་"གཞན་ཉར།"གླེང་སྒྲོམ་མཐོང་ཐུབ།

 4. In the File type field select the format "Text CSV".

 5. མིང་ཞིག་ནང་འཇུག་བྱས་པ་དང་སྦྲགས་ཉར་ཚགས།རྡེབ་གནོན་བྱ།

 6. རྗེས་སུ་ཐོན་པའི་འདྲེན་བཏོན་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་འདྲེན་འཇུག་བྱ་དགོས་པའི་གཞི་གྲངས་ཆེད་དུ་ཡིག་རྟགས་ཚོགས་དང་ཡིག་དུམ་བར་གཅོད་རྟགས་ཡི་གེ་བར་གཅོད་རྟགས་འདེམས་དགོས། དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་ངོས་བཟུང་བར་བྱ།

 7. ཁྱེད་ཀྱིས་ཉར་ཚགས་བྱས་རྗེས་བསྐྱར་དུ་བདམས་པའི་སྤྱི་འགྲོས་བསྐྱར་འདེམས་སྒྲོམ་རྩིས་མེད་བྱ་ཐུབ་ དེ་ལྟར་ཡང་བསྐྱར་ལས་ཁྲའི་ནང་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་མཐོང་ཐུབ་པ་ཆག་ཐུབ།

Please support us!