CSV ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་དང་སྦྲགས་ཉར་ཚགས་བྱེད།

མཚམས་རྟགས་བར་གཅོད་ཐང་ (CSV) ནི་ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་རྣམ་གཞག་ཡིན་ ཉེར་སྤྱོད་བྱ་རིམ་བར་གཞི་གྲངས་མཛོད་བརྗེ་‹རེས་སམ་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་གཞི་གྲངས་བརྗེ་རེས་ལ་སྤྱོད་ཆོག CSVཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཕྲེང་རེ་རེ་ཚང་མས་གཞི་གྲངས་མཛོད་ནང་གི་ཟིན་ཐོ་ཞིག་གམ་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཕྲེང་གཅིག་གི་ཚབ་བྱེད། གཞི་གྲངས་མཛོད་ཀྱི་ཟོན་ཐོའི་ནང་གི་ཡིག་དུམ་རེ་རེས་སམ་གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་གི་ཕྲེང་གི་དྲ་མིག་ལ་རྒྱུན་པར་མཚམས་རྟགས་སྤྱད་ནས་བར་གཅོད་བྱེད། ཁྱེད་ཀྱིས་ད་དུང་ཡིག་རྟགས་བར་གཅོད་ཡིག་དུམ་རྣམ་གཞག་དག་སྤྱད་ཀྱང་ཆོག་ དཔེར་ན་རེའུ་འགོད་རྟགས་ལྟ་བུ།

གལ་ཏེ་ཡིག་དུམ་མམ་དྲ་མིག་ནང་དོན་ལ་མཚམས་རྟགས་འདུས་ན་ཡིག་དུམ་དེའམ་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་ངེས་པར་དུ་འདྲེན་རྟགས་རྐྱང་པའམ་ (') འདྲེན་རྟགས་ཆ་ལྡན། (") ནང་འཇུག་དགོས།

CSV ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་བ།

 1. གཞི་གྲངས་ - རིམ་སྒྲིག་འདེམས་པ།

 2. ཁ་འབྱེད་དགོས་པའི་ CSV ཡིག་དེབ་ཪྙེད་པ།

  གལ་ཏེ་ཡིག་ཆར་ *.csv རྒྱ་སྐྱེད་མིང་ཡོད་ན་ཡིག་ཆ་དེ་རང་འདེམས་རོགས།

  If the CSV file has another extension, select the file, and then select "Text CSV" in the Filter box

 3. གཞི་གྲངས་ - རིམ་སྒྲིག་འདེམས་པ།

  The Text Import dialog opens.

 4. ལྟོས་བཅས་འདེམས་གཞི་གཏན་འཁེལ་བྱས་རྗེས་ཡིག་ཆའི་ནང་གི་ཡིག་དེབ་སྟར་ལ་དབྱེ་བར་བྱེད།

  ཁྱེད་ཀྱིས་"ཡིག་དེབ་འདྲེན་འཇུག་"གླེང་སྒྲོམ་གྱི་མཐིལ་ངོས་སུ་གཞི་གྲངས་ཀྱི་བཀོད་རྣམས་སྔོན་ལྟ་འདྲེན་འཇུག་བྱས་ཆོག

  Right-click a column in the preview to set the format or to hide the column.

  དྲན་བརྡའི་རིས་རྟགས་

  Check the text delimiter box that matches the character used as text delimiter in the file. In case of an unlisted delimiter, type the character into the input box.


 5. གཞི་གྲངས་ - རིམ་སྒྲིག་འདེམས་པ།

ལས་ཁྲ་ CSV ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆར་གཞན་ཉར་བྱེད།

note

གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་དེ་ CSVརྣམ་གཞག་ལས་འདྲེན་བཏོན་བྱ་སྐབས་མིག་སྔའི་ལས་ཁྲའི་ནང་གི་གཞི་གྲངས་ཁོ་ན་ཉར་ཚགས་བྱེད། སྤྱི་འགྲོས་དང་རྣམ་གཞག་ཚུད་པའི་ཆ་འཕྲིན་གཞན་དག་ཚང་མ་བརླག་པར་འགྱུར།


 1. CSV ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆར་གཞན་ཉར་དགོས་པའི་ལས་ཁྲ་ཁ་འབྱེད་པ།

  ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

  མིག་སྔའི་ལས་ཁྲ་ཁོ་ན་འདྲེན་བཏོན་བྱེད།


 2. ཡིག་ཆ་ - གསར་འཛུགས་ - གཞི་གྲངས་མཛོད་འདེམས་པ།

 3. In the File name box, enter a name for the file.

 4. In the Filter box, select "Text CSV".

 5. (འདེམས་རུང་) CSV ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆའི་ཡིག་དུམ་འདེམས་གཞི་བཀོད་སྒྲིག་བྱེད།

  Select Edit filter settings.

  ཡིག་དེབ་ཡིག་ཆ་འདྲེན་བཏོན།གླེང་སྒྲོམ་ནང་དགོས་ངེས་ཀྱི་འདེམས་གཞི་འདེམས་པ།

  གཞི་གྲངས་ - རིམ་སྒྲིག་འདེམས་པ།

 6. གཞི་གྲངས་ - རིམ་སྒྲིག་འདེམས་པ།

Please support us!