རྩིས་རྒྱག་གཞི་གྲངས་ཟླ་སྒྲིལ།

གཞི་གྲངས་ཟླ་སྒྲིལ་སྐབས་ལས་ཁྲ་མང་པོའི་དྲ་མིག་ནང་དོན་དེ་གཅིག་ལ་ཟླ་སྒྲིལ་བྱེད།

To Combine Cell Contents

 1. ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་རྒྱག་བྱ་དགོས་པ་འདུས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཀྱི་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་བ།

 2. གཞི་གྲངས་ - ཟླ་སྒྲིལ་ཁ་ཕྱེ་ཟླ་སྒྲིལ་གླེང་སྒྲོམ་འདེམས་དགོས།

 3. ཁུངས་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་སྒྲོམ་ནང་ནས་ཁུངས་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཤིག་འདེམས་ནས་ས་ཁོངས་གཞན་དང་ཟླ་སྒྲིལ་བྱ་བདེ་བ་ཡོང་།

  ས་ཁོངས་དེར་གལ་ཏེ་མིང་བཏགས་བྱས་མེད་ན་ ཁུངས་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས།འགྲམ་གྱི་ཡིག་དུམ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ། ཁྱེད་ཀྱིས་ཆེམ་སྒུལ་གྱི་ཡིག་དེབ་འོད་རྟགས་མཐོང་ཐུབ། ད་ཆ་མཐེབ་གཞོང་སྤྱད་ནས་ཨང་དང་པོའི་ཁུངས་གཞི་གྲངས་ས་ཁོངས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱ་བའམ་རྩིག་རྟགས་སྤྱད་ནས་ས་ཁོངས་འདེམས་པ།

 4. གསབ་སྣོན།ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་དེ་རྩིས་རྒྱག་ས་ཁོངས་ཟླ་སྒྲིལ་ཡིག་དུམ་སྣོན་འཇུག་བྱེད།

 5. ད་ཆ་ཡང་བསྐྱར་གོང་གསལ་ཐབསཤེས་བརྒྱུད་ནས་ས་ཁོངས་གཞན་དག་བདམས་དགོས་ ས་ཁོངས་ཁག་བདམས་རྗེས་གསབ་སྣོན།རྡེབ་གནོན་བྱ།

 6. འདྲ་ཕབ་འབྲས་བུ་སླེབས་པ་སྒྲོམ་ནང་ནས་དམིགས་འབེན་ས་ཁོངས་འདེམས་ནས་འབྲས་བུ་མངོན་པར་སྤྱོད་པའི་ས་ཁོངས་གཏན་འཁེལ་བྱེད།

  གལ་ཏེ་དམིགས་འབེན་ས་ཆར་མིང་མེད་ན་འདྲ་ཕབ་འབྲས་བུ་སླེབས་འགྲམ་གྱི་ཡིག་དུམ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ཆོག་ དེ་རྗེས་དམིགས་འབེན་ས་ཁོངས་ཀྱི་འདྲེན་སྤྱོད་ནང་འཇུག་བྱ་ཐུབ། ཡང་ན་ཙིག་རྟགས་བརྒྱུད་པའམ་འོད་རྟགས་དེ་དམིགས་འབེན་ས་ཁོངས་ཀྱི་གཡོན་སྟེང་ཟུར་གྱི་དྲ་མིག་སར་འཇོག་པར་བརྒྱུད་ནས་དམིགས་འབེན་ས་ཁོངས་འདེམས་པའོ།

 7. རྟེན་གྲངས།སྒྲོམ་ནང་ནས་རྟེན་གྲངས་ཤིག་འདེམས་པ། ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་རྒྱག་ས་ཁོངས་ཀྱི་གྲངས་ཐང་དེ་རྟེན་གྲངས་དེ་གཞིར་བཟུང་ནས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད། ཁས་ལེན་བཀོད་སྒྲིག་ནི་"སྤྱི་སྡོམས།"རྟེན་གྲངས་ཡིན།

 8. "གཏན་འཁེལ།"རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ ཟླ་སྒྲིལ་ཁྱབ་ཁོངས།

བཀོད་སྒྲིག་གཞན་དག་

རྩིས་རྒྱག་ཟླ་སྒྲིལ།གླེང་སྒྲོམ་ནང་གི་གཞན་དག་ ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་བཀོད་སྒྲིག་གཞན་མངོན།

རྩིས་རྒྱག་ས་ཁོངས་དང་དམིགས་འབེན་ས་ཁོངས་ཟླ་སྒྲིལ་བའི་གཞི་གྲངས་ནི་ཉེར་སྡེར་བྱ་སྐབས་དུས་མཉམ་དུ་ཉར་ཚགས་བྱེད། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡང་བསྐྱར་དེའི་ནང་ཟླ་སྒྲིལ་རྩིས་རྒྱག་མཚན་འཇོག་བྱས་པའི་ཡིག་ཚགས་ཁ་ཕྱེ་ན་གཞི་གྲངས་དེ་དག་བེད་སྤྱོད་ལ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད།

Please support us!