ཉེར་སྤྱོད་ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག

Using the menu command Format - Conditional - Condition, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

To apply conditional formatting, AutoCalculate must be enabled. Choose Data - Calculate - AutoCalculate (you see a check mark next to the command when AutoCalculate is enabled).


ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་པས་སྤྱི་སྡོམས་ཆ་སྙོམས་ཐང་ལས་བརྒལ་བའི་སྤྱི་སྡོམས་འབུར་དུ་མངོན་ཐུབ། གལ་ཏེ་སྤྱི་སྡོམས་འགྱུར་ན་རྣམ་གཞག་ཀྱང་ལྟོས་བཅས་སུ་འགྱུར་ ལག་སྒུལ་གྱིས་བཟོ་ལྟ་གཞན་དག་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་མི་དགོས།

To Define the Conditions

 1. བཟོ་ལྟའི་རྣམ་གཞག་ལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་དྲ་མིག་འདེམས་པ།

 2. Choose Format - Conditional - Condition.

 3. གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཆ་རྐྱེན་ནང་འཇུག་བྱ། གླེང་སྒྲོམ་དེ་ LibreOffice རོགས་རམ།ནང་ཞིབ་པར་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་ གཤམ་གསལ་ནི་དཔེ་གཞི་ཞིག་ཡིན།

Example of Conditional Formatting: Highlighting Totals Above/Under the Average Value

Step1: Generate Number Values

ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཁྲའི་ནང་དམིགས་གསལ་དུ་དམིགས་འཛུགས་ཐང་ནན་བཤད་བྱེད་འདོད་ན། དཔེར་ན་ རེའུ་མིག་ནང་ཆ་སྙོམས་ཐང་ཡོད་ཚད་ཡན་ཆད་ལྗང་གུ་ཡིན་པ་གཏན་འབེབས་བྱ་བ་དང་ཆ་སྙོམས་ཐང་ཡོད་ཚད་མན་གྱི་གྲངས་ཐང་དམར་པོར་གཏན་འབེབས་བྱ་བ། དེ་ནི་ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་ཅན་བརྒྱུད་ནས་མངོན་འགྱུར་བྱེད།

 1. First of all, create a table in which a few different values occur. For your test you can create tables with any random numbers:

  དྲ་མིག་གཅིག་ནང་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱ་ =RAND()ཁྱེད་ལ་ 0 དང་ 1 བར་གྱི་སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཐང་ཤོག་ཐོབ་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་གྲངས་ཐང་ཡོད་ཚད་ 0 དང་ 50 དུ་གནས་འདོད་ན་སྤྱི་གྲོས་དེ་ནང་འཇུག་བྱ་ =INT(RAND()*50)

 2. སྤྱི་གྲོས་འདྲ་ཕབ་ཀྱིས་སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཡིག་ཕྲེང་གསར་འཛུགས་བྱེད། བདམས་པའི་དྲ་མིག་གི་གཡོན་གཤམ་ཟུར་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་གཡས་ལ་དྲུད་སྐྱེལ་བྱ་ དགོས་ངེས་ཀྱི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་བདམས་ཟིན་པའི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བྱ།

 3. གོང་དུ་བཤད་པ་དང་ཆ་འདྲ་བར་གཡས་གཤམ་ཟུར་གྱི་དྲ་མིག་འོག་ལ་དྲུད་སྒུལ་བྱས་ཏེ་ཕྲེང་མང་སྐབས་བསྟུན་གྲངས་གསར་འཛུགས་བྱེད།

Step 2: Define Cell Styles

The next step is to apply a cell style to all values that represent above-average turnover, and one to those that are below the average. Ensure that the Styles window is visible before proceeding.

 1. དྲ་མིག་སྟོང་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་ དྲ་མིག་རྣམ་གཞགའདེམས་པ།

 2. In the Format Cells dialog on the Background tab, click the Color button and then select a background color. Click OK.

 3. In the Styles deck of the Sidebar, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. བཟོ་ལྟ་གཞན་དག་མཚན་འཇོག་བྱ་དགོས་ན་དྲ་མིག་སྟོང་པ་ལ་བསྐྱར་དུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་རོགས་ དེ་རྗེས་གོང་གི་བཀོལ་སྤྱོད་བསྐྱར་ཟློས་བྱ། དྲ་མིག་ལ་མི་གཅིག་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོས་གཞི་དང་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་(དཔེ་གཞི་དེའི་ནང་ "Below"ལ་གཏན་འཁེལ་བྱ་)

Step 3: Calculate Average

གཤམ་གསལ་གྱི་དམིགས་བསལ་དཔེ་གཞིའི་ནང་སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཐང་གི་ཆ་སྙོམས་ཐང་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་པར་འགྱུར་ མ་ཟད་འབྲས་བུ་དེ་དྲ་མིག་ཚིག་ནང་མངོན་པར་འགྱུར།

 1. དྲ་མིག་སྟོང་པ་ཞིག་(དཔེར་ན་ J14)ནང་འོད་རྟགས་གནས་ངེས་བྱ་ དེ་རྗེས་བསྒར་འཛུད་ - རྟེན་གྲངས་འདེམས་དགོས།

 2. Select the AVERAGE function. Use the mouse to select all your random numbers. If you cannot see the entire range, because the Function Wizard is obscuring it, you can temporarily shrink the dialog using the Shrink icon.

 3. Close the Function Wizard with OK.

Step 4: Apply Cell Styles

ད་ཆ་ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཁྲའི་ནང་སྤྱད་ཆོག

 1. སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཐང་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་འདེམས་པ།

 2. Choose the Format - Conditional - Condition command to open the corresponding dialog.

 3. གཤམ་གསལ་མཚན་འཇོག་ཆ་རྐྱེན་གཞིར་བཟུང་ དྲ་མིག་གྲངས་ཐང་ J14 ལས་ཆུང་བའི་སྐབས་"དེ་འོག་"དྲ་མིག་བཟོ་ལྟ་རྣམ་གཞག་ཅན་སྤྱོད། དྲ་མིག་གྲངས་ཐང་ J14 ལས་ཆེ་བའམ་མཚུངས་པའི་སྐབས་"དེ་སྟེང་" དྲ་མིག་བཟོ་ལྟ་རྣམ་གཞག་ཅན་སྤྱོད།

Step 5: Copy Cell Style

ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་དེ་དྲ་མིག་གཞན་ཞིག་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར།

 1. རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་གི་དྲ་མིག་གྲས་ཤིག་གཏན་འཁེལ་བྱས།

 2. དྲ་མིག་དྲས་སྦྱར་པང་སྟེང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

 3. གཅིག་མཚུངས་རྣམ་གཞག་འདུས་པའི་དྲ་མིག་འདེམས་པ།

 4. Choose Edit - Paste Special - Paste Special. The Paste Special dialog appears.

 5. In the Paste area, check only the Formats box. All other boxes must be unchecked. Click OK. Or you can click the Formats only button instead.

Please support us!