ཉེར་སྤྱོད་ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག

Using the menu command Format - Conditional formatting, the dialog allows you to define conditions per cell, which must be met in order for the selected cells to have a particular format.

ཐ་ཚིག་རིས་རྟགས་

To apply conditional formatting, AutoCalculate must be enabled. Choose Data - Calculate - AutoCalculate (you see a check mark next to the command when AutoCalculate is enabled).


ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་སྤྱོད་པས་སྤྱི་སྡོམས་ཆ་སྙོམས་ཐང་ལས་བརྒལ་བའི་སྤྱི་སྡོམས་འབུར་དུ་མངོན་ཐུབ། གལ་ཏེ་སྤྱི་སྡོམས་འགྱུར་ན་རྣམ་གཞག་ཀྱང་ལྟོས་བཅས་སུ་འགྱུར་ ལག་སྒུལ་གྱིས་བཟོ་ལྟ་གཞན་དག་ཉེར་སྤྱོད་བྱ་མི་དགོས།

To Define the Conditions

 1. བཟོ་ལྟའི་རྣམ་གཞག་ལ་སྤྱོད་དགོས་པའི་དྲ་མིག་འདེམས་པ།

 2. རྣམ་གཞག་ - ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་འདེམས་པ།

 3. གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཆ་རྐྱེན་ནང་འཇུག་བྱ། གླེང་སྒྲོམ་དེ་ LibreOffice རོགས་རམ།ནང་ཞིབ་པར་གསལ་བཤད་བྱས་ཡོད་ གཤམ་གསལ་ནི་དཔེ་གཞི་ཞིག་ཡིན།

Example of Conditional Formatting: Highlighting Totals Above/Under the Average Value

Step1: Generate Number Values

ཁྱེད་ཀྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཁྲའི་ནང་དམིགས་གསལ་དུ་དམིགས་འཛུགས་ཐང་ནན་བཤད་བྱེད་འདོད་ན། དཔེར་ན་ རེའུ་མིག་ནང་ཆ་སྙོམས་ཐང་ཡོད་ཚད་ཡན་ཆད་ལྗང་གུ་ཡིན་པ་གཏན་འབེབས་བྱ་བ་དང་ཆ་སྙོམས་ཐང་ཡོད་ཚད་མན་གྱི་གྲངས་ཐང་དམར་པོར་གཏན་འབེབས་བྱ་བ། དེ་ནི་ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་ཅན་བརྒྱུད་ནས་མངོན་འགྱུར་བྱེད།

 1. དེའི་ཁྲོད་མི་གཅིག་པའི་གྲངས་ཐང་འགའ་ཤས་ཐོན་པའི་རེའུ་མིག་འབྲི་འཇུག་བྱ་རོགས། ཚོད་ལྟར་མཚོན་ན་ སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཐང་སྤྱད་ནས་རེའུ་མིག་གསར་འཛུགས་བྱས་ཆོག

  དྲ་མིག་གཅིག་ནང་སྤྱི་འགྲོས་ནང་འཇུག་བྱ་ =RAND()ཁྱེད་ལ་ 0 དང་ 1 བར་གྱི་སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཐང་ཤོག་ཐོབ་ཐུབ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་གྲངས་ཐང་ཡོད་ཚད་ 0 དང་ 50 དུ་གནས་འདོད་ན་སྤྱི་གྲོས་དེ་ནང་འཇུག་བྱ་ =INT(RAND()*50)

 2. སྤྱི་གྲོས་འདྲ་ཕབ་ཀྱིས་སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཡིག་ཕྲེང་གསར་འཛུགས་བྱེད། བདམས་པའི་དྲ་མིག་གི་གཡོན་གཤམ་ཟུར་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་གཡས་ལ་དྲུད་སྐྱེལ་བྱ་ དགོས་ངེས་ཀྱི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་བདམས་ཟིན་པའི་བར་དུ་དེ་ལྟར་བྱ།

 3. གོང་དུ་བཤད་པ་དང་ཆ་འདྲ་བར་གཡས་གཤམ་ཟུར་གྱི་དྲ་མིག་འོག་ལ་དྲུད་སྒུལ་བྱས་ཏེ་ཕྲེང་མང་སྐབས་བསྟུན་གྲངས་གསར་འཛུགས་བྱེད།

Step 2: Define Cell Styles

The next step is to apply a cell style to all values that represent above-average turnover, and one to those that are below the average. Ensure that the Styles window is visible before proceeding.

 1. དྲ་མིག་སྟོང་པར་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་ གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱ་ དྲ་མིག་རྣམ་གཞགའདེམས་པ།

 2. རྒྱབ་ལྗོངས།འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ཡི་དྲ་མིག་རྣམ་གཞགགླེང་སྒྲོམ་ནང་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོས་གཞི་འདེམས་པ་དང་ "གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 3. In the Styles window, click the New Style from Selection icon. Enter the name of the new style. For this example, name the style "Above".

 4. བཟོ་ལྟ་གཞན་དག་མཚན་འཇོག་བྱ་དགོས་ན་དྲ་མིག་སྟོང་པ་ལ་བསྐྱར་དུ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ་རོགས་ དེ་རྗེས་གོང་གི་བཀོལ་སྤྱོད་བསྐྱར་ཟློས་བྱ། དྲ་མིག་ལ་མི་གཅིག་པའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ཚོས་གཞི་དང་མིང་གཏན་འཁེལ་བྱེད་(དཔེ་གཞི་དེའི་ནང་ "Below"ལ་གཏན་འཁེལ་བྱ་)

Step 3: Calculate Average

གཤམ་གསལ་གྱི་དམིགས་བསལ་དཔེ་གཞིའི་ནང་སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཐང་གི་ཆ་སྙོམས་ཐང་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་པར་འགྱུར་ མ་ཟད་འབྲས་བུ་དེ་དྲ་མིག་ཚིག་ནང་མངོན་པར་འགྱུར།

 1. དྲ་མིག་སྟོང་པ་ཞིག་(དཔེར་ན་ J14)ནང་འོད་རྟགས་གནས་ངེས་བྱ་ དེ་རྗེས་བསྒར་འཛུད་ - རྟེན་གྲངས་འདེམས་དགོས།

 2. AVERAGE རྟེན་གྲངས་འདེམས་པ། ཙིག་རྟགས་སྤྱད་ནས་སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཡོད་ཚད་འདེམས་པ། གལ་ཏེ་"རྟེན་གྲངས་སྣེ་སྟོན།"གྱིས་སྒྲིབ་པས་ཁྱབ་ཁོངས་ཡོད་ཚད་མཐོང་མི་ཐུབ་ ཆར་གཏོང་/སྐུམ་པའི་མཐེབ།སྤྱད་ནས་གནས་སྐབས་གླེང་སྒྲོམ་སྐུམ་ཆོག

 3. Close the Function Wizard with OK.

Step 4: Apply Cell Styles

ད་ཆ་ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་ལས་ཁྲའི་ནང་སྤྱད་ཆོག

 1. སྐབས་བསྟུན་གྲངས་ཐང་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་འདེམས་པ།

 2. ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་རྣམ་གཞག་ - ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་འདེམས་ནས་ལྟོས་བཅས་ཀྱི་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་ཕྱེ་བར་བྱེད།

 3. གཤམ་གསལ་མཚན་འཇོག་ཆ་རྐྱེན་གཞིར་བཟུང་ དྲ་མིག་གྲངས་ཐང་ J14 ལས་ཆུང་བའི་སྐབས་"དེ་འོག་"དྲ་མིག་བཟོ་ལྟ་རྣམ་གཞག་ཅན་སྤྱོད། དྲ་མིག་གྲངས་ཐང་ J14 ལས་ཆེ་བའམ་མཚུངས་པའི་སྐབས་"དེ་སྟེང་" དྲ་མིག་བཟོ་ལྟ་རྣམ་གཞག་ཅན་སྤྱོད།

Step 5: Copy Cell Style

ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་དེ་དྲ་མིག་གཞན་ཞིག་ལ་སྤྱོད་པར་འགྱུར།

 1. རྐྱང་རྡེབ་ཀྱི་ཆ་རྐྱེན་རྣམ་གཞག་གི་དྲ་མིག་གྲས་ཤིག་གཏན་འཁེལ་བྱས།

 2. དྲ་མིག་དྲས་སྦྱར་པང་སྟེང་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

 3. གཅིག་མཚུངས་རྣམ་གཞག་འདུས་པའི་དྲ་མིག་འདེམས་པ།

 4. [རྩོམ་སྒྲིག] - [འདེམས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བ།...]མངོན་པར་འགྱུར་ "འདེམས་པའི་རང་བཞིན་གྱི་སྦྱར་བ།"གླེང་སྒྲོམ་མངོན་པར་འགྱུར།

 5. འདེམས་པ་ས་ཁོངས་ནང་ རྣམ་གཞག་སྒྲོམ་ཁོ་ན་འདེམས་རོགས་ སྒྲོམ་གཞན་དག་གང་ཡང་འདེམས་མི་རུང་། "གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!