སྤྱི་འགྲོས་ལ་གཞིགས་ནས་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་རྣམ་གཞག

རྟེན་གྲངས་ STYLE() ད་ཡོད་སྤྱི་འགྲོས་བརྒྱུད་ནས་དྲ་མིག་ལ་གསབ་སྣོན་བྱ། རྟེན་གྲངས་ CURRENT བརྒྱུད་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་གྲངས་ཐང་ལ་གཞིགས་ནས་དྲ་མིག་ལ་མདོག་སྣོན་ དཔེར་ན་ =...+STYLE(IF(ACTUAL()>3;"Red";"Green")) དྲ་མིག་ནི་"དམར་པོའི་"བཟོ་ལྟ་མཚོན། གྲངས་ཐང་ 3 ལས་ཆེ་བའི་སྐབས་དྲ་མིག་ནི་"ལྗང་གུའི་"བཟོ་ལྟ་ཡིན།

གལ་ཏེ་རེ་བར་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་ལ་སྤྱི་འགྲོས་ཤིག་སྤྱོད་འདོད་ན་ བཤེར་འཚོལ་དང་ཚབ་བརྗེ།གླེང་སྒྲོམ་བེད་སྤྱོད་ཆོག

 1. ཁྱེད་ལ་དགོས་པའི་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་འདེམས་དགོས།

 2. ཚལ་ཐོའི་རྩོམ་སྒྲིག་ - འཚོལ་བ་དང་ཚབ་བརྗེ་འདེམས་པ།

 3. For the Find term, enter: .*

  ".*" ནི་རྒྱུན་སྲོལ་མཚོན་ཚུལ་ཞིག་ཡིན་ མིག་སྔའི་དྲ་མིག་ནང་གི་ནང་དོན་ཚབ་འཛུགས་བྱེད།

 4. Enter the following formula in the Replace field: =&+STYLE(IF(CURRENT()>3;"Red";"Green"))

  The "&" symbol designates the current contents of the Find field. The line must begin with an equal sign, since it is a formula. It is assumed that the cell styles "Red" and "Green" already exist.

 5. ཚད་མཐུན་མཚོན་པའི་ཚུལ།དང་མིག་སྔའི་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་འབའ་ཞིག་ལ་གནས།ཡིག་དུམ་བདམས་པ། ཡོངས་རྫོགས་བཤེར་འཚོལ།ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  འདེམས་པའི་ནང་ནང་དོན་ལྡན་པའི་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་འབུར་ཐོན་གྱིས་མངོན་པར་བྱེད།

 6. གཞི་གྲངས་ - རིམ་སྒྲིག་འདེམས་པ།

Please support us!