ལས་ཁྲ་གཞན་དག་དང་ URLའདྲེན་སྤྱོད་བྱེད།

For example, if you found an Internet page containing current stock exchange information in spreadsheet cells, you can load this page in LibreOffice Calc by using the following procedure:

  1. འོད་རྟགས་དེ་LibreOffice ལས་ཁྲའི་ནང་ཕྱི་རོལ་བསྒར་འཛུད་གཞི་གྲངས་སྤྲོད་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་ཀྱི་འགོ་འཛུགས་གནས་སར་འཇོག་དགོས།

  2. Choose Sheet - External Links. The External Data dialog appears.

  3. གླེང་སྒྲོམ་ནང་ཡིག་ཚགས་སམ་དྲ་ཤོག་གི་ URL ནང་འཇུག་བྱེད། ཆ་ཚང་བའི་ URL འབྲི་བའི་ཐབས་ཚུལ་(ཆ་བཞག་པ་)http:

    LibreOfficeཡིས་"རྒྱབ་ལྗོངས།"ནང་འདྲ་ཤོག་གམ་ཡིག་ཆ་ཁུར་སྣོན་བྱེད་ དེ་ཡང་དྲ་ཤོག་དང་ཡིག་ཆ་མི་མངོན། ཕྱི་རོལ་གཞི་གྲངས་གླེང་སྒྲོམ་གྱི་རེའུ་འགོད་ཆེན་པོའི་སྒྲོམ་ནང་ཁྱེད་ལ་འདེམས་རྒྱུར་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་པའི་ལས་ཁྲའི་མིང་ཡོད་ཚད་དམ་གཏན་འཁེལ་ས་ཁོངས་ཀྱི་མིང་མཐོང་ཐུབ།

  4. ལས་ཁྲ་གཅིག་གམ་མང་པོ་འདེམས་པའམ་མིང་བཏགས་ཟིན་པའི་ས་ཁོངས་འདེམས་པར་བྱ། ད་དུང་བར་དུ་ "n" སྐར་མས་ཆོད་པའི་རང་འགུལ་གསར་བཅོས་རྟེན་གྲངས་སྒུལ་སློང་བྱས་ཆོག་ དེ་རྗེས་སུ་"གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

    ནང་དོན་དེ་དག་ཐག་སྦྲེལ་ལ་བརྩིས་ནས་LibreOffice ལས་དེབ་ནང་བསྒར་འཛུད་བྱེད།

  5. ལས་དེབ་འདི་ཉར་ཚགས་བྱེད། རྗེས་སུ་ལས་དེབ་དེ་ཁ་ཕྱེ་བའི་སྐབས་LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་བྱ་རིམ་གྱིས་བརྩད་འདྲི་ངོས་བཟུང་བྱས་རྗེས་དབྱིན་ཐ་དྲ་བའི་ནང་ནས་ནང་དོན་གསར་ཤོས་ལེན་པར་བྱས་ཏེ་ཐག་སྦྲེལ་དྲ་མིག་གི་ནང་དོན་གསར་བཅོས་བྱེད།

  6. Under - LibreOffice Calc - General you can choose to have the update, when opened, automatically carried out either always, upon request or never. The update can be started manually in the dialog under Edit - Links.

Please support us!