མཐོང་རུང་གི་དྲ་མིག་ཁོ་ན་འདྲ་ཕབ་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་གཅིག་ནང་ནས་ཕྲེང་ངམ་སྟར་འགའ་ཞིག་གབ་ཡོད། ཁྱེད་ཀྱི་ད་ལྟ་སྔར་མུས་བཞིན་མཐོང་རུང་བའི་ཕྲེང་སུབ་པའམ་འདྲ་ཕབ་ཡང་ན་རྣམ་གཞག་ཅན་བཟོ་འདོད་དམ།

ཁྱེད་ཀྱིས་ཐབས་ཚུལ་གང་ཞིག་ལ་བརྟེན་ནས་བསྐྱར་དུ་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་དྲ་མིག་གབ་པ་དང་དེ་བཞིན་ཁྱེད་ཀྱིས་དེར་གང་ཞིག་བྱ་འདོད་པར་གཞིགས་ནས་ LibreOffice ཡི་ཚོར་སྣང་ཡང་མི་འདྲ་བ་ཡོང་།

ཐབས་ཤེས་དང་བཀོལ་སྤྱོད།

འབྲས་བུ།

རང་འགུལ་འཚག་འདེམས་སམ་ཚད་གཞིའི་འཚག་འདེམས་ཡང་ན་མཐོ་རིམ་འཚག་འདེམས་བརྒྱུད་ནས་དྲ་མིག་འཚག་འདེམས་བྱས་ཟིན།

མིག་སྔར་མཐོང་རུང་དྲ་མིག་ནང་གི་བདམས་པའི་ནང་དོན་འདྲ་ཕབ་དང་ སུབ་པ་ སྤོ་སྒུལ་ཡང་ན་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ།

བདམས་པའི་ཁྱབ་ཁོངས་ནང་གི་མཐོང་རུང་དྲ་མིག་འདྲ་ཕབ་དང་ སུབ་པ་ སྤོ་སྒུལ་ཡང་ན་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་མོ།

ཕྲེང་ངམ་སྟར་ཁ་བྱང་དང་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོའི་ནང་གི་གབ་པ།བཀའ་ཚིག་བེད་སྤྱོད་དོ་རྩ་འཛིན།བརྒྱུད་ནས་ལག་འགུལ་གྱིས་དྲ་མིག་གབ་པ།

མིག་སྔར་མཐོང་རུང་དྲ་མིག་ནང་གི་བདམས་པའི་ནང་དོན་འདྲ་ཕབ་དང་ སུབ་པ་ སྤོ་སྒུལ་ཡང་ན་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་བ།

By default, all cells of the selection, including the hidden cells, are copied, deleted, moved, or formatted. Restrict the selection to visible rows choosing Edit - Select - Select Visible Rows Only or to visible columns choosing Edit - Select - Select Visible Columns Only.


Please support us!