དྲ་མིག་སྲུང་སྐྱོབ་རྩིས་མེད།

  1. ཁྱེད་ཀྱིས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་དགོས་པའི་ལས་ཁྲར་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ།

  2. Select Tools - Protect Sheet or Tools - Protect Spreadsheet Structure to remove the check mark indicating the protected status.

  3. གལ་ཏེ་ཁྱེད་ནི་གསང་ཨང་ནང་འཇུག་བྱས་པ་བརྒྱུད་དེ་སྲུང་སྐྱོབ་བྱས་ཡོད་ན་ ངེས་པར་དུ་གླེང་སྒྲོམ་ནང་གསང་ཨང་དེ་ནང་འཇུག་བྱས་པ་དང་སྦྲགས་"གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱས་ནས་ངོས་བཟུང་བར་བྱ།

དེའི་ཚེ་ བསྐྱར་དུ་དྲ་མིག་དེ་དག་རྩོམ་སྒྲིག་བྱས་ཆོག་ དེའི་ཁྲོད་ཀྱི་སྤྱི་འགྲོས་བསྐྱར་དུ་མཐོང་རུང་ལ་འགྱུར་ ཡང་བསྐྱར་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་གཏག་པར་བྱ་ཐུབ་ དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་ལས་ཁྲ་གསོན་སློང་བྱ་བའམ་ཡིག་ཚགས་སྲུང་སྐྱོབ་བྱ་བའི་བར་དུ་ཡིན།

Please support us!