ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་སྤྱད་ནས་རྩིས་རྒྱག་བྱེད།

LibreOffice གློག་རྡུལ་རེའུ་མིག་ནང་ མ་གཞི་ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་སྤྱིར་ན་རྩིས་འཁོར་གྱི་ནང་ཁུལ་དུས་ཚོད་དེ་བརྩི་གཞིར་བྱེད་ནའང་ཚེས་གྲངས་དང་དུས་ཚོད་གཞི་གྲངས་ལ་རྩིས་རྒྱག་བྱ་ཐུབ། དཔེར་ན་ ཁྱེད་ཀྱི་གནད་འཁེལ་ལོ་(སྐར་ཆའམ་ཆུ་ཚོད་ཀྱིས་འཇལ་བྱེད་བྱས་པ་)ལྟ་ཞིབ་བྱ་དགོས་ན་གཤམ་གསལ་བཀོལ་སྤྱོད་ལག་བསྟར་བྱ་རོགས།

  1. སྟོང་པ་ཡིན་པའི་ལས་ཁྲའི་ཡིག་ཚགས་གསར་པ་ཞིག་ཁ་ཕྱེ་བ། དྲ་མིག་ A1 ནང་སྐྱེས་པའི་ཚེས་གྲངས་མཐེབ་འཇུག་བྱ་(དཔེར་ན་ 64-04-09)

  2. Enter the following formula in cell A3: =NOW()-A1

  3. Enter མཐེབ་གནོན་རྗེས་ ཁྱེད་ཀྱིས་ཚེས་གྲངས་རྣམ་གཞག་སྒོ་ནས་མངོན་པའི་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུ་མཐོང་བར་འགྱུར། གལ་ཏེ་ཚེས་གྲངས་གཉིས་བར་གྱི་བར་ཁྱད་ཉིན་གྲངས་ལྟ་ཞིབ་བྱ་དགོས་ན་ངེས་པར་དུ་དྲ་མིག་ A3 དེ་གྲངས་ཀའི་རྣམ་པའི་རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་རོ།

  4. འོད་རྟགས་དེ་དྲ་མིག་A3སར་བཞག་རྗེས་དྲ་མིག་གཡས་མཐེབ་ཚལ་ཐོ་ཁ་ཕྱེ་བར་བྱེད་ ཚལ་ཐོའི་བཀའ་ཚིག་དྲ་མིག་རྣམ་གཞག་ཅན་...རྡེབ་གནོན་བྱ།

  5. དྲ་མིག་རྣམ་གཞག་གླེང་སྒྲོམ་མངོན་པར་འགྱུར། གྲངས་ཀ་འདེམས་གཞིའི་ཁྭ་ནང་ གྲངས་ཀ་རིགས་འབྱེད་འབུར་དུ་མངོན་པར་འགྱུར། རྣམ་གཞག་འདི་"རྒྱུན་སྲོལ་" ལ་བཀོད་སྒྲིག་བྱས་ དེར་བརྟེན་རྩིས་རྒྱག་འབྲས་བུའི་ནང་ཚེས་གྲངས་དང་གཤར་བྱང་འདུས་པའི་སྐབས་འབྲས་བུ་ནི་ཚེས་གྲངས་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་མངོན། གལ་ཏེ་གྲངས་ཀའི་རྣམ་པའི་ཐོག་ནས་འབྲས་བུ་མངོན་དགོས་ན་གྲངས་ཀའི་རྣམ་གཞག་དེ་ "-1,234" ལ་བཀོད་རོགས་ དེ་རྗེས་"གཏན་འཁེལ་"གནོན་མཐེབ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་ཀྱིས་གླེང་སྒྲོམ་ཁ་རྒྱག་དགོས།

  6. དེའི་ཚེ་ དྲ་མིག་ A3 ནང་མཐོང་བ་ནི་དེ་རིང་དང་མཐེབ་འཇུག་བྱས་པའི་སྐྱེས་པའི་ཉིན་མོའི་བར་གྱི་ཉིན་གྲངས་ཡིན།

  7. དྲ་མིག་ A4 ནང་ཆུ་ཚོད་རྩིས་རྒྱག་བྱ་བའི་སྤྱི་འགྲོས་མཐེབ་འཇུག་བྱ་ =A3*24 དྲ་མིག་ A5 ནང་སྐར་མ་རྩིས་རྒྱག་གི་སྤྱི་འགྲོས་མཐེབ་འཇུག་བྱ་ =A4*60 དྲ་མིག་ A6 ནང་སྐར་ཆ་རྩིས་རྒྱག་བྱེད་པའི་སྤྱི་འགྲོས་མཐེབ་འཇུག་བྱེད་ =A5*60 དེ་རྗེས་གོང་ལ་བཤད་པ་ལྟར་ནང་འཇུག་ངོས་འཛིན་བྱ།

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units. The values are calculated as of the exact moment when you entered the last formula and pressed the Enter key. This value is not automatically updated, although "Now" continuously changes. In the Data menu, the menu item Calculate - AutoCalculate is normally active; however, automatic calculation does not apply to the function NOW. This ensures that your computer is not solely occupied with updating the sheet.

Please support us!