ལས་ཁྲའམ་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་སུ་རང་འགུལ་འདྲ་སྤྱོད་རྣམས་གཞག་བེད་སྤྱོད་བྱེད།

ཁྱེད་ཀྱིས་"རང་འགུལ་འདྲ་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་"བྱེད་ནུས་སྤྱད་དེ་མགྱོགས་མྱུར་ངང་རྣམ་གཞག་དེ་ལས་ཁྲ་རམ་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་སུ་ཉེར་སྤྱོད་བྱ།

"རང་འགུལ་འདྲ་སྤྱོད་རྣམ་གཞག་"དེ་ལས་ཁྲའམ་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ཁྱབ་ཁོངས་སུ་ཉེར་སྤྱོད་བྱ།

 1. རྣམ་གཞག་ཅན་དུ་བསྒྱུར་དགོས་པའི་དྲ་མིག་འདེམས་པ་ སྟར་དང་ཕྲེང་གི་ཁ་བྱང་ཚུད་ཡོད།

 2. Choose Format - AutoFormat Styles.

 3. Select which properties to include in an AutoFormat.

 4. "གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

  རྣམ་གཞག་དེ་ལམ་སེང་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ས་ཁོངས་སུ་ཉེར་སྤྱོད་བྱེད།

ཟུར་མཆན་རིས་རྟགས་

གལ་ཏེ་དྲ་མིག་ནང་དོན་གྱི་ཚོས་གཞི་འགྱུར་ལྡོག་གང་ཡང་མེད་ན་ མཐོང་རིས་ - འབུར་དུ་མངོན་པའི་ཐང་འདེམས་རོགས།


To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges

You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.

 1. Format a sheet or range.

 2. Choose Edit - Select All or select the formatted range.

 3. Choose Format - AutoFormat Styles.

 4. གསབ་གནོན།རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

 5. རང་འགུལ་འདྲ་སྤྱོད་རྣམ་གཞགགླེང་སྒྲོམ་གྱི་མིང་སྒྲོམ་ནང་རྣམ་གཞག་མིང་བྲིས་རྒྱུ།

 6. "གཏན་འཁེལ།"ལ་རྐྱང་རྡེབ་བྱ།

Please support us!