བེད་སྤྱོད་རང་འགུལ་འཚག་འདེམས།་

རང་འགུལ་འཚག་འདེམས་བྱེད་ནུས་ཀྱིས་གཞི་གྲངས་སྟར་གཅིག་གམ་མང་པོའི་ནང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་ཞིག་བསྒར་འཛུད་བྱེད་ཅིང་དེས་མངོན་དགོས་པའི་ཟིན་ཐོ་ (ཕྲེང་)འདེམས་པར་བྱེད།

  1. རང་འགུལ་འཚག་འདེམས་སྤྱོད་དགོས་པའི་སྟར་འདེམས་པ།

  2. འདེམས་གཞི་གཞི་གྲངས་ - འཚག་འདེམས་ཆས་ - རང་འགུལ་འཚག་འདེམས འདེམས་པ་དང་བདམས་པའི་ས་ཁོངས་ནང་གི་ཕྲེང་དང་པོའི་ནང་ཚོ་སྒྲིག་སྒྲོམ་གྱི་མདའ་བརྩེ་མཐོང་ཐུབ།

  3. སྟར་ཁ་བྱང་ནང་གི་མར་འཐེན་མདའ་རྩེ་ལ་རྐྱང་རྡེབ་དང་སྦྲགས་རྣམ་གྲངས་ཤིག་འདེམས་ནས་འཚག་འདེམས་ལག་བསྟར་བྱ།

    ནང་དོན་དེ་འཚག་འདེམས་ཆ་རྐྱེན་དང་འཚམས་པའི་ཕྲེང་ཁོ་ན་མངོན། ཕྲེང་གཞན་དག་འཚག་འདེམས་བྱེད། སྔར་ནས་རྒྱུན་མཐུད་མིན་པའི་ཕྲེང་རྟགས་ལས་ཕྲེང་བདམས་ཟིན་མིན་མཐོང་ཐུབ། འཚག་འདེམས་ལ་སྤྱད་ཟིན་པའི་སྟར་ནི་ཚོས་གཞི་མི་འདྲ་བའི་མདའ་རྩེའི་མནོན་མཐེབ་ཀྱིས་མཚོན་པར་བྱེད།

When you apply an additional AutoFilter on another column of a filtered data range, then the other combo boxes list only the filtered data.

To display all records again, select the all entry in the AutoFilter combo box. If you choose Standard, the Standard Filter dialog appears, allowing you to set up a standard filter. Choose "Top 10" to display the highest 10 values only.

རང་འགུལ་འཚག་འདེམས་བྱེད་ནུས་མཚམས་འཇོག་བྱ་དགོས་ན་ ཁྱེད་ཀྱིས་བསྐྱར་དུ་གོ་རིམ་ 1 ནང་འདེམས་པའི་དྲ་མིག་ཡོད་ཚད་འདེམས་རོགས་ དེ་རྗེས་ཡང་བསྐྱར་གཞི་གྲངས་ - འཚག་འདེམས་ཆས་ - རང་འགུལ་འཚག་འདེམས་འདེམས་དགོས།

tip

To assign different AutoFilters to different sheets, you must first define a database range on each sheet.


warning

རྩིས་རྒྱག་རྟེན་གྲངས་ཀྱིས་ད་དུང་འཚག་འདེམས་ཆས་སྤྱད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་མཐོང་མི་ཐུབ་པའི་དྲ་མིག་རྩིས་རྒྱག་བྱེད། དཔེར་ན་ སྟར་ཞིག་གིས་སྤྱི་བསྡོམས་རྩིས་རྒྱག་སྐབས་བདམས་པའི་དྲ་མིག་ནང་གི་ཐང་ཡང་རྩིས་རྒྱག་ཁོངས་སུ་བརྩིས་ཡོད། གལ་ཏེ་འཚག་འདེམས་བྱས་རྗེས་ཀྱི་མཐོང་རུང་བའི་དྲ་མིག་ཁོ་ན་རྩིས་རྒྱག་བྱས་ན་གྲངས་རིག་བརྟེན་གྲངས།བེད་སྤྱོད་བྱ་རོགས།


Please support us!